എൽ.ഡി.സി - 2500 മാതൃകാ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ
എൽ.ഡി.സി. പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായ 2525 മാതൃകാ ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഒന്നുമുതൽ 43 വരെയുള്ള പേജുകളിൽ ഓരോ പേജിലും 25 ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ വീതവും 44 മുതൽ 59 വരെയുള്ള പേജുകളിലായി 100 ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ വീതവും നൽകിയിരിക്കുന്നു.സമസ്ത മേഖലകളെയും സ്പർശിക്കുന്ന ഈ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ഉയർന്ന സ്‌കോർ നേടാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.
ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ടേബിളിൽ നിന്ന് ഓരോ അദ്ധ്യായങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റ് വിഷയങ്ങളുടെ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്കുക
എൽ.ഡി.സി. മുൻ ചോദ്യ പേപ്പറുകൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
         (പേജ് നമ്പർ ക്ലിക് ചെയ്യുക) 
 01 
 04
06 
07 
09 
10 
12 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
32 
34 
35 
36 
37 
38 
40 
42 
52 

<ഈ ബ്ലോഗിലെ മുഴുവന്‍ പോസ്റ്റുകളും ഒരുമിച്ച് കാണുക >

PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAYS EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC LDC/LGS Questions & Answers - Click here
PSC RANK LISTS / SHORTLISTS -> Click here
PDF BOOKS - Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, IX, X, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here