ഭൗതികശാസ്ത്രം: പ്രകാശം - ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 

പ്രകാശവുമാ
യി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ പി.എസ്.സി. പരീക്ഷയിൽ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്നതാണ്.

PSC 10th, +2 Level Examination Questions | PSC LP / UP / LDC / LGS etc. Exam Solutions.
There are two ways that light could enter your eye. First, there could be a light source (like a light bulb) that create light. The other way (more common) is to see things by reflected light. 

പി.എസ്.സി.യുടെ ഏത് പരീക്ഷയെ നേരിടാനും ഈ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ഈ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ വീഡിയോ ഇതോടൊപ്പം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ദയവായി YouTube Channel സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക support ചെയ്യുക.

പ്രകാശം (Light)
വസ്തുക്കളെ കാണുന്നതിന്‌ അവശ്യംവേണ്ട ഒരു ഊര്‍ജരൂപമാണല്ലോ പ്രകാശം. 

* പ്രകാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ്‌ ഒപ്‌റ്റിക്സ്‌. 

* പ്രകാശത്തിന്‌ സഞ്ചരിക്കാന്‍ മാധ്യമം ആവശ്യമില്ല. 

* സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിൽ എത്താനെടുക്കുന്ന സമയം - 8.2 മിനിറ്റ് (500 സെക്കന്റ്‌)

* ചന്ദ്രനിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം ഭൂമിയിൽ എത്താനെടുക്കുന്ന സമയം - 1.3 സെക്കന്റ്‌

* സെക്കന്റില്‍ മുന്നൂലക്ഷം കിലോമീറ്ററാണ്‌ പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗം (300000 km /sec)

* പ്രകാശത്തിന്‍റെ വേഗം ആദ്യമായി കണക്കാക്കിയത് - റോമര്‍ 

* പ്രകാശത്തിന്‌ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വേഗം ശൂന്യതയിലാണ്‌. ഇത്‌ കണ്ടെത്തിയത്‌ ലിയോണ്‍ ഫുക്കാള്‍ട്ട് ആണ്‌.

* വ്യത്യസ്ത മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത അളവിലായിരിക്കും എന്ന് കണ്ടെത്തിയതും - ലിയോണ്‍ ഫുക്കാള്‍ട്ട് ആണ്‌.

* പ്രകാശത്തിന് ഏറ്റവും വേഗത കുറഞ്ഞ മാധ്യമം - വജ്രം

* പ്രകാശ സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മാധ്യമം 
- ശൂന്യത

* പ്രകാശ സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കൂടിയ മാധ്യമം 
- വജ്രം
* പ്രകാശത്തിൻറെ അടിസ്ഥാന കണം അറിയപ്പെടുന്നത് - ഫോട്ടോൺ

* പ്രകാശം സൂന്യതയിലൂടെ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം - പ്രകാശവർഷം (light year)

* ഒരു പ്രകാശവര്‍ഷം = 9.46x10¹²km 
(9.46x10¹⁵m)

* ആകാശഗോളങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു - പ്രകാശവർഷം (light year)

* ഒരു പാർ സെക്കന്റ് എന്നത് 
- 3.26 പ്രകാശ വർഷം (ദൂരം)

* ഗ്യാലക്സികള്‍ തമ്മിലുള്ള ദൂരം അളക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു - പാർസെക്ക് (parsec)

* ഭൂമിയും സൂര്യനും തമ്മിലുള്ള ശരാശരി ദൂരം അളക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന യുണിറ്റ് - അസ്ട്രോണമിക്കല്‍ യൂണിറ്റ് 

* 1 A U = 15 കോടി കിലോമീറ്റർ (150 മില്യണ്‍ കിലോമീറ്റര്‍)

* പ്രകാശത്തെക്കാള്‍ വേഗത്തില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്ന ടാക്കിയോണ്‍സ്‌ കണ്ടെത്തിയത്‌ ഇ.സി.ജി. സുദര്‍ശന്‍ ആണ്‌.

* പ്രകാശത്തെ കടത്തിവിടുന്ന വസ്തുക്കൾ അറിയപ്പെടുന്നത് - സുതാര്യ വസ്തുക്കൾ 

* പ്രകാശത്തെ കടത്തിവിടാത്ത വസ്തുക്കൾ അറിയപ്പെടുന്നത് - അതാര്യ വസ്തുക്കൾ 

* പ്രകാശത്തെ ഭാഗികമായി കടത്തിവിടുന്ന വസ്തുക്കൾ അറിയപ്പെടുന്നത്
- അർധതാര്യ വസ്തുക്കൾ 

* നാം കാണുന്ന ഒരു വസ്തു ജനിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യാനുഭവം ആ വസ്തു ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽ നിന്നും മാറിയ ശേഷവും ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തേക്ക് തുടർന്നും നിലനില്ക്കും. ഈ പ്രതിഭാസമാണ്
- വീക്ഷണ സ്ഥിരത [Persistence of Vision]. 1/16 സെക്കന്റ് സമയത്തേക്കാണ് ഈ ദൃശ്യാനുഭവം.

*പ്രകാശം ഒരു അനുപ്രസ്ഥ തരംഗമാണ്

* പ്രകാശത്തിൻറെ തരംഗദൈർഘ്യത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് - ആംസ്ട്രോങ്

* പ്രകാശതീവ്രതയുടെ (Luminous Intensity) യുണിറ്റ്‌ - കാൻഡല.

* വൈദ്യുതകാന്തിക വികിരണങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തെ വിളിക്കുന്നത്‌ - വൈദ്യുതകാന്തിക സ്പെക്ട്രം (Electromagnetic spectrum)

* വൈദ്യുതകാന്തിക സ്പെക്ട്രം (Electromagnetic spectrum) ത്തിലെ ഏറ്റവും ഇടുങ്ങിയ ഭാഗം - ദൃശ്യപ്രകാശം 

* ദൃശ്യപ്രകാശത്തിന്‍റെ തരംഗ ദൈര്‍ഘ്യം - 400 -700 നാനോ മീറ്റര്‍ 

* ദൃശ്യപ്രകാശത്തിന്റെ ഘടകവര്‍ണങ്ങള്‍ വയലറ്റ്‌, ഇന്‍ഡിഗോ, നീല, പച്ച, മഞ്ഞ, ഓറഞ്ച്‌, ചുവപ്പ്‌ എന്നിവയാണ്‌. (VIBGYOR)

* തരംഗദൈര്‍ഘ്യം കൂടിയതും ആവൃത്തി കുറഞ്ഞതുമായ നിറം ചുവപ്പാണ്‌. 

* തരംഗദൈര്‍ഘ്യം കുറഞ്ഞതും ആവൃത്തി കൂടിയതുമായ നിറം വയലറ്റാണ്‌.

* പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ (primary colours)
- പച്ച, നീല, ചുവപ്പ് 

* പച്ച, നീല, ചുവപ്പ്‌ എന്നിവയാണ്‌ ടെലിവിഷനിലെ പ്രാഥമിക വര്‍ണങ്ങള്‍.

 *രണ്ട്‌ പ്രാഥമിക വര്‍ണങ്ങള്‍ ചേരുമ്പോള്‍ ഒരു ദ്വിതീയ വര്‍ണം ഉണ്ടാകുന്നു. (secondary colours) 
പച്ച + നീല + ചുവപ്പ് = വെള്ള 

* രണ്ട്‌ ദ്വിതീയ വര്‍ണങ്ങള്‍ ചേരുമ്പോള്‍ ഒരു തൃതീയ വര്‍ണം ഉണ്ടാകുന്നു. (Tertiary colours) 
മജന്ത  + മഞ്ഞ  = ചുവപ്പ് 
മജന്ത  + സിയാൻ = നീല  
പൂരകവർണങ്ങൾ (complementary colours)

* ഒരു ദ്വിതീയ വർണ്ണത്തോടൊപ്പം അതിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത പ്രാഥമിക വർണ്ണം ചേരുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് - ധവള പ്രകാശം 
മഞ്ഞ + നീല = വെള്ള 
സിയാൻ + ചുവപ്പ് = വെള്ള 
മജന്ത + പച്ച = വെള്ള 

* എല്ലാ നിറങ്ങളെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന വർണ്ണം 
- വെള്ള

* എല്ലാ നിറങ്ങളെയും ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന വർണ്ണം 
- കറുപ്പ്

* അന്തരീക്ഷവായു ഇല്ലെങ്കില്‍ ആകാശത്തിന്റെ നിറം കറുപ്പായിരിക്കും

* ചന്ദ്രനിൽ ആകാശത്തിൻറെ നിറം എങ്ങനെ ആയിരിക്കും 
- കറുപ്പ് 

* പെയിന്റിലെ (Pigments) പ്രാഥമിക വര്‍ണങ്ങള്‍ ചുവപ്പ്‌, മഞ്ഞ, നീല എന്നിവയാണ്‌.

* പ്രസ്സിദ്ധീകരണങ്ങളിലെ (Printing) പ്രാഥമിക നിറങ്ങളാണ് 
- മഞ്ഞ, മജന്ത, സിയാൻ.

* ചുമപ്പ്‌, പച്ച എന്നീ നിറങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുവാന്‍ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ - വര്‍ണാന്ധത (Colour blindness). 'ഡാൾട്ടനിസം' എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു 

* കണ്ണിനു ഏറ്റവും സുഖകരമായ നിറം 
- മഞ്ഞ

* സയന്റിഫിക് ലബോറട്ടറികളിൽ അപകടത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന നിറം 
- മഞ്ഞ

* പ്രകാശത്തിൻറെ കണികാ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്ക്കരിച്ചത് 
- ഐസക്ക് ന്യൂട്ടൻ

* ഘടകവർണ്ണങ്ങൾ ചേർന്നാൽ സമന്വിത പ്രകാശം ലഭിക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്
- ഐസക്ക് ന്യൂട്ടൻ

* സൂര്യ പ്രകാശത്തിന് ഏഴ് നിറങ്ങളുണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ചത് 
- ഐസക്ക് ന്യൂട്ടൻ

* പ്രകാശത്തിൻറെ തരംഗ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്ക്കരിച്ചത്  
- ക്രിസ്റ്റിൻ ഹൈജൻസ്

* പ്രകാശത്തിൻറെ വൈദ്യുത കാന്തിക സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്ക്കരിച്ചത്  
- ജെയിംസ് ക്ലാർക്ക് മാക്‌സ്‌വെൽ

* പ്രകാശത്തിൻറെ ക്വാണ്ടം സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്ക്കരിച്ചത് 
- മാക്സ് പ്ലാങ്ക്

* പ്രകാശം അനുപ്രസ്ഥ തരംഗങ്ങളാണെന്ന് തെളിയിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ 
- അഗസ്റ്റിൻ ഫ്രണൽ

* പ്രകാശം വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗങ്ങളാണെന്ന് തെളിയിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ  
- ഹെന്റിച്ച് ഹെർട്സ്

*  ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക്ക് പ്രഭാവം ആവിഷ്കരിച്ചത് 
- ഹെൻട്രിച്ച് ഹെർട്ട്സ്‌  

* ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം വിശദീകരിച്ചത് 
- ആൽബർട്ട് ഐന്‍സ്റ്റീന്‍.

* ഒരു ചുവന്ന പൂവ് പച്ച പ്രകാശത്തിൽ കാണപ്പെടുക എങ്ങനെ ആയിരിക്കും.
- കറുത്ത നിറത്തിൽ 

* ഒരു പച്ച ഇല ചുവന്ന പ്രകാശത്തിൽ കാണപ്പെടുക എങ്ങനെ ആയിരിക്കും.
- കറുത്ത നിറത്തിൽ 

* ചുവന്ന പൂവ് നീല പ്രകാശത്തിൽ കാണപ്പെടുക എങ്ങനെ ആയിരിക്കും 
- കറുപ്പ് നിറത്തിൽ 

* ചുവന്ന വസ്തു നീല ഗ്ലാസിലൂടെ കറുപ്പ്‌ നിറത്തില്‍ കാണപ്പെടും.

* പച്ച പ്രകാശത്തിൽ മഞ്ഞപ്പുവിൻറെ നിറം എങ്ങനെ ആയിരിക്കും 
- പച്ച 

* ധവളപ്രകാശം പ്രിസത്തില്‍ കൂടി കടന്നുപോകുമ്പോള്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്ന നിറം 
- വയലറ്റ്

* നിയോൺ വിളക്ക് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന പ്രകാശത്തിൻറെ നിറം 
- ഓറഞ്ച് 

* സോഡിയം വേപ്പർ ലാംബ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന പ്രകാശത്തിൻറെ നിറം 
- മഞ്ഞ

* പ്രകാശത്തിൻറെ 1/15 വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന കണങ്ങളാണ് 
- ആൽഫാ കണങ്ങൾ.

* സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ താപകിരണങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്‌ 
- ഇന്‍ഫ്രാറെഡ്‌.

* വിദൂരവസ്തുക്കളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുവാന്‍ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്‌ 
- ഇന്‍ഫ്രാറെഡ്‌.

* നെയ്യിലെ മായം തിരിച്ചറിയുവാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് 
- അൾട്രാവയലറ്റ്‌ കിരണം.

* കള്ളനോട്ടു തിരിച്ചറിയുവാന്‍ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കിരണം 
- അൾട്രാവയലറ്റ്‌.

* സൂര്യാഘാതം (Sun burn) ഉണ്ടാകുന്നതിനു കാരണം 
- അൾട്രാവയലറ്റ്‌ കിരണം.

* സൂര്യനില്‍ നിന്നുമുള്ള അൾട്രാവയലറ്റ്‌ കിരണങ്ങളെ ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന അന്തരീക്ഷവായുവിലെ പാളിയാണ്‌ 
- ഓസോണ്‍ പാളി.

* ഓസോണിന്റെ നിറം 
- ഇളം നീല.

* കണ്ണിന്‌ തിരിച്ചറിയുവാന്‍ കഴിയുന്ന നിറങ്ങളുടെ എണ്ണം 
- ഒരു കോടിയില്‍ കൂടുതല്‍.

* 'ഞാൻ പ്രകാശത്തെ വഹിക്കുന്നു'(I carry light) എന്നര്‍ത്ഥം വരുന്ന മൂലകം 
- ഫോസ്‌ഫറസ്.

* ദൈവം പ്രകാശത്തെ ഇരുട്ടില്‍ നിന്നും വേര്‍തിരിക്കുന്നു (God separating light from darkness) എന്നത് മൈക്കലാഞ്ചലോയുടെ പെയിന്‍റിങ്ങാണ്‌.

* ഇലക്ട്രിക്ക് ബൾബ് ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തി 
- തോമസ്‌ ആൽവാ എഡിസൻ 
ഫിലമെന്‍റ് ലാമ്പ്‌
■ ഫിലമെന്‍റ്ലാമ്പ്‌ നിര്‍മിച്ചത് 
- എഡിസണ്‍

■ ഫിലമെന്‍റ് ലാമ്പില്‍ നിറയ്ക്കുന്ന വാതകം 
- ആര്‍ഗോണ്‍

■ ആര്‍ഗോണ്‍ എന്ന വാക്കിന്റെ അര്‍ത്ഥം 
- അലസന്‍

■ ഫിലമെന്‍റായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹം 
- ടങ്സ്റ്റണ്‍.

■ വുൾഫ്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോഹം 
- ടങ്സ്റ്റണ്‍.

■ ഫിലമെന്‍റ്ലാമ്പിന്റെ ആയുസ്സ്‌ -
- 1000 മണിക്കൂര്‍. 

<ഈ ബ്ലോഗിലെ മുഴുവന്‍ പോസ്റ്റുകളും ഒരുമിച്ച് കാണുക >
മറ്റ് പ്രധാന പഠന സഹായികൾ👇   
👉YouTube Channel - Click here
👉പ്രവര്‍ത്തിയും ഊര്‍ജ്ജവും 
👉കേരളത്തിലെ നദികളും ജലസംഭരണികളും 
👉ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധം 
👉അന്തരീക്ഷതാപന പ്രക്രിയകള്‍ 
👉മനുഷ്യ ശരീരം: ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 
👉ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും അവയുടെ പ്രത്യേകതകളും 
👉ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തികൾ: ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 
👉ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിലെ നൂതന സങ്കേതങ്ങള്‍: ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 
👉പി.എസ്.സി: 200 തിരഞ്ഞെടുത്ത ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 
👉ഋതുഭേദങ്ങളും സമയവും: ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ  
👉ഇന്ത്യയിലെ ഭാഷകള്‍ - ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ  
👉ജീവകങ്ങള്‍ (Vitamins) ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 
👉കേരളത്തിൽ നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ  
👉നിറങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറിവുകൾ  
👉തിരു-കൊച്ചിയും കേരളവും ഭരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിമാർ  
👉എല്‍.ഡി.സി. ചില ചോദ്യങ്ങളും അനുബന്ധ വിവരങ്ങളും 
👉സൗരയൂഥം - പി.എസ്.സി.ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ  
👉ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം - ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 
👉ഭൂമിശാസ്‌ത്രം: ഇന്ത്യയിലെ ധാതുക്കൾ- ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 
👉ഇന്ത്യയിലെ സംരക്ഷിത പ്രദേശങ്ങൾ- ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 
👉സവിശേഷതകളുടെ ഇന്ത്യ - ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 
👉കൊറോണ - ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 
👉അസ്ഥിവ്യവസ്ഥ: ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ  
👉ബഹിരാകാശ ചരിത്രം: ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ
👉രോഗങ്ങള്‍: ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ  
👉ഇന്ത്യാചരിത്രം: 500 ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ  
👉കേരളത്തിലെ ജില്ലകൾ  
👉മഹാത്മാഗാന്ധി: ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും  
👉ഇന്ത്യ: അപരനാമങ്ങൾ 
👉എൽ.ഡി.സി. സൗജന്യ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് 
👉എൽ.ഡി.സി - 2500 മാതൃകാ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 
👉കലയും സാഹിത്യവും 
👉ലോകരാജ്യങ്ങൾ 
👉മധ്യകാല ഇന്ത്യ: ചരിത്ര വസ്തുതകളും, ചോദ്യോത്തരങ്ങളും. 
👉ഇന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും 
👉ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് - ചരിത്രവും..
👉ലോക പൈതൃക പട്ടികയിലെ ഇന്ത്യൻ പൈതൃക കേന്ദ്രങ്ങൾ
👉ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന തുറമുഖങ്ങള്‍
👉ഇന്ത്യയിലെ നദികൾ

PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC SHORTLISTS -> Click here
PSC RANK LISTS -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* SCERT TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here