ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും.
ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളെയും, കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളെയും സമഗ്രമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന പഠനക്കുറിപ്പുകളും, ചോദ്യോത്തരങ്ങളും. ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.
LDC മാത്രമല്ല ഡിഗ്രിലെവൽ ഉൾപ്പെടെ ഏത് പരീക്ഷകൾക്കും പ്രയോജനപ്രദമാകുന്നവയാണ് ഈ പഠനകുറിപ്പുകളും, ചോദ്യോത്തരങ്ങളും.
ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചവയുടെ ലിങ്കുകൾ ചുവടെ നൽകുന്നു. ഓരോ ലിങ്കുകളും അതാത് സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന പേജിലേക്കുള്ളതാണ്. ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുക ..പഠിക്കുക 👇
ഇനി പഠിക്കാം.. വിജയിക്കാനായി മാത്രം..
✔ ഹിമാചൽ പ്രദേശ്‌ - ഇവിടെ ക്ലിക്കുക 
✔ രാജസ്ഥാൻ - ഇവിടെ ക്ലിക്കുക 
✔ തമിഴ്‌നാട്‌ - ഇവിടെ ക്ലിക്കുക 
✔ തെലങ്കാന‌ - ഇവിടെ ക്ലിക്കുക 
✔ ഉത്തരാഖണ്ഡ്‌ - ഇവിടെ ക്ലിക്കുക 
ഉത്തര്‍പ്രദേശ് - ഇവിടെ ക്ലിക്കുക 
✔ മഹാരാഷ്ട്ര - ഇവിടെ ക്ലിക്കുക 
ഗോവ  - ഇവിടെ ക്ലിക്കുക 
✔ പഞ്ചാബ് - ഇവിടെ ക്ലിക്കുക 
കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശങ്ങള്‍ - ഇവിടെ ക്ലിക്കുക 
✔ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും അവയുടെ പ്രത്യേകതകളും - ഇവിടെ ക്ലിക്കുക 

YouTube Video Channel - Click here
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC SHORTLISTS -> Click here
PSC RANK LISTS -> Click here
NEW JOBS & VACANCY -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* SCERT TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here