സസ്യഹോർമോണുകൾ: പി.എസ്.സി. ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 


ജീവശാസ്ത്രത്തിലെ ഒരു പ്രധാന വിഭാഗമാണ് സസ്യഹോർമോണുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ. പി.എസ്‌.സി. 10th ലെവല്‍, +2 ലെവല്‍ പരീക്ഷാ സിലബസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ ഈ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ പി.എസ്.സി. പരീക്ഷയിലെ പ്രധാന ചോദ്യമേഖലയാണ്‌.

സസ്യഹോർമോണുകൾ: ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 

* സസ്യങ്ങളിലെ ജീവല്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ 'സസ്യവളര്‍ച്ചാ നിയന്ത്രകവസ്തുക്കൾ” എന്നറിയപ്പെടുന്നതെന്ത്‌?
- സസ്യഹോര്‍മോണുകൾ 

* സസ്യങ്ങളിലെ മാസ്റ്റര്‍ ഹോര്‍മോണ്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്നതേത്‌?
- ഓക്‌സിനുകൾ 

* പ്രധാന സസ്യഹോര്‍മോണുകൾ ഏതെല്ലാം?
- ഓക്‌സിന്‍, ജിബ്ബര്‍ലിന്‍, സൈറ്റോകിനിന്‍, അബ്‌സെസിക്ക്‌ ആസിഡ്‌, എഥിലിന്‍

* സംഭൃതാഹാരത്തെ വിഘടിപ്പിച്ച്‌ വിത്തുകളെ മുളയ്ക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ഹോര്‍മോണേത്‌?
- ജിബ്ബര്‍ലിന്‍

* സസ്യങ്ങളിലെ ഇലവിരിയല്‍ പ്രക്രിയയെ സഹായിക്കുന്ന ഹോര്‍മോണേത്‌?
- ജിബ്ബര്‍ലിന്‍

* സസ്യങ്ങളുടെ കാണ്ഡാഗ്രങ്ങളില്‍ നിര്‍മിക്കപ്പെടുന്ന ഹോര്‍മോണേത്‌?
- ജിബ്ബറിലിന്‍

* കോശവളര്‍ച്ച, കോശവിഭജനം, കോശ വൈവിധ്യവത്കരണം എന്നിവയ്ക്കു കാരണമാകുന്ന ഹോര്‍മോണേത്‌?
- സൈറ്റോകിനിന്‍

* അഗ്രമുകുളത്തിന്റെ വളര്‍ച്ച, ഫലരൂപവത്കരണം, കോശദീര്‍ഘീകരണം എന്നിവയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഹോര്‍മോണേത്‌?
- ഓക്‌സിന്‍

* ഭ്രൂണത്തിൻറ സുഷുപ്താവസ്ഥ, പാകമായ ഇലകളുടെയും കായകളുടെയും പൊഴിയല്‍ എന്നിവയ്ക്കു കാരണമായ ഹോര്‍മോണേത്‌?
- അബ്സെസിക്‌ ആസിഡ്‌

* സസ്യങ്ങളുടെ ഏതു ഭാഗത്താണ് അബ്സെസിക്ക് ആസിഡ് ഹോർമോൺ നിർമിക്കപ്പെടുന്നത്
- ഇലകളിൽ

* വാതക രൂപത്തിലുള്ള സസ്യ ഹോർമോൺ ഏത്
- എഥിലിൻ

* ഇലകളും ഫലങ്ങളും പാകമാകാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോണേത്
- എഥിലിൻ

* സസ്യങ്ങളിലെ പുഷ്പിക്കലിനു കാരണമാകുന്ന ഹോർമോണേത്
- ഫ്ലോറിജൻ
 
* രോഗാവസ്ഥയിലുള്ള സസ്യങ്ങൾ കൂടുതലായി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സസ്യഹോർമോൺ ഏതാണ്
- ജാസ്മോണിക്ക് ആസിഡ്  

* എൻ.എ.എ., ഐ.ബി.എ., 2, 4-ഡി എന്നിവ ഏതിനം കൃത്രിമ ഹോർമോണുകൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്
- ഓക്സിനുകൾ 

* ഫലങ്ങൾ അകാലത്തിൽ പൊഴിയുന്നത് തടയുന്ന കൃത്രിമ ഹോർമോൺ ഏത്
- നാഫ്തൈൽ അസെറ്റിക്ക് ആസിഡ് (എൻ.എ.എ.) 

* വേരുമുളപ്പിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന കൃത്രിമ ഹോർമോണേത്
- ഇൻഡോൾ-3- ബ്യുട്ടൈറിക്ക് ആസിഡ് (ഐ.ബി.എ) 

* കളനാശിനിയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കൃത്രിമഹോർമോൺ ഏത്
- 2, 4-ഡി 

* കൃത്രിമമായി നിർമിക്കുന്ന ഏതു ഹോർമോണാണ് സസ്യങ്ങളിൽ  പാർത്തനോകാർപിക്കു കാരണമാവുന്നത്
- ജിബ്ബർലിനുകൾ 

* റബ്ബറിൽ പാൽ ഉത്പാദനം വർധിപ്പിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന കൃത്രിമ ഹോർമോൺ ഏത്
- എഥിഫോൺ 

* പഴവർഗങ്ങളിൽ ഒരേസമയം വിളവെടുപ്പ് നടത്താൻ കൃത്രിമമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹോർമോണേത്
- അബ്സെസിക്ക് ആസിഡ്

* പൈനാപ്പിൾ ചെടികൾ ഒരേ സമയം പുഷ്പിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന എഥിലിന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള കൃത്രിമഹോർമോണേത്
- എഥിഫോൺ 

* മുന്തിരി, ആപ്പിൾ തുടങ്ങിയവയുടെ വലുപ്പം വർധിപ്പിക്കുക, മാർക്കറ്റിങ് സൗകര്യത്തിനായി ഫലങ്ങൾ പഴുക്കുന്നത് തടയുക എന്നിവയ്ക്ക് കൃത്രിമമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹോർമോണേത്
- ജിബ്ബർലിൻ 

* ഉള്ളികളും കിഴങ്ങുകളും മുളയ്ക്കാതെ സൂക്ഷിക്കാനായി തളിക്കുന്നത് ഏതു ഹോർമോണിന്റെ ലായനിയാണ്
- ജിബ്ബറിലിൻ 

* നെല്ലും ഗോതമ്പും ഒടിഞ്ഞു വീഴുന്നത് തടയാൻ പാടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ലായനിയേത്
- ക്ലോർമെക്വാറ്റ് ക്ലോറൈഡ് 

* ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ മുകുളങ്ങൾ വളരുന്നത് തടയാനായി തളിക്കുന്ന ഹോർമോൺ സ്വഭാവമുള്ള ലായനിയേത്
- ഫിനൈൽ അസെറ്റിക്കാസിഡ് 

* ചെടികളുടെ കാണ്ഡത്തിൽ നിന്നും വേരുമുളപ്പിക്കാനായി ഏത് ഹോർമോൺ ലായനിയിലാണ് മുക്കി വയ്ക്കുന്നത്
- നാഫ്തലിൻ അസെറ്റിക്കാസിഡ് 

ഇരപിടിയൻ ചെടികൾ 

* ഇരപിടിയൻ ചെടികൾ കാണപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്തെ മണ്ണിൽ വളരെ കുറവായി കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാന സസ്യപോഷകമേത്
- നൈട്രജൻ 

* ഇരപിടിയൻ സസ്യങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ആദ്യ പ്രധാന പഠനമായ 'ഇൻസെക്ടിവോറസ് പ്ലാന്റ്സ് (1875- ൽ പുറത്തിറങ്ങി) എന്ന വിഖ്യാത ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താവാര്?
- ചാൾസ് ഡാർവിൻ 

* ആട്ടിടയന്റെ മടിശ്ശീല' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇരപിടിയൻ സസ്യമേത്
- കാപ്സെല്ലാ ബെഴ്സ്സാപസ്റ്റോറിസ് 

* ചലനങ്ങളിലൂടെ ഇരകളെ പിടികൂടുന്ന സസ്യങ്ങളേവ
- ഡ്രാസിറ, ഡയോണിയ 

* ചെറുപ്രാണികളെ പിടികൂടാൻ കുടത്തിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള കെണിയൊരുക്കുന്ന ചെടിയേത്
- നെപ്പന്തസ് 

* 'പിച്ചർ പ്ലാന്റ്' അഥവാ 'കുടം ചെടി' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇര പിടിയൻ ചെടിയേത്
- നെപ്പന്തസ് 

* ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വ്യാപകമായി കാണപ്പെടുന്ന ഇരപിടിയൻ ചെടിയേത്
- നെപ്പന്തസ് 

* 'സൺഡ്യൂ അഥവാ സൂര്യതുഷാരം' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇരപിടിയൻ ചെടിയേത്
- ഡ്രോസിറ 

* ഹിമാലയൻ പ്രദേശത്ത് വ്യാപകമായുള്ള ഇരപിടിയൻ ചെടിയേത്
- ബട്ടർവർട്ട് 

* പ്രാണികളെ പിടികൂടിയാൽ ചുരുങ്ങുകയും അവ ദഹിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ നിവരുകയും ചെയ്യുന്ന ഇലകളുള്ള ചെടിയേത്
- ബട്ടർവർട്ട് 

* കാഹളവാദ്യത്തിന്റെ ആകൃതിയിൽ കെണികളുള്ള ചെടിയേത്
- സരസീനിയ 

* 'കോബ്രാ ലില്ലി' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇരപിടിയൻ ചെടി
- ഡാർലിങ് ടോണിയ 

* പത്തിവിടർത്തിയ സർപ്പത്തിന്റെ  രൂപത്തിൽ കെണിയുള്ള ചെടിയേത്
- ഡാർലിങ്ടോണിയ 

* 'വീനസിന്റെ  ഈച്ചക്കെണി' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇരപിടിയൻ ചെടിയേത്
- ഡയോണിയ

* കടൽത്തീരങ്ങളിലെ കുന്നിൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ വളരുന്ന ഇരപിടിയൻ ചെടിയേത്
- ഡ്രാസോഫില്ലം

* അലങ്കാരസസ്യമെന്ന നിലയിൽ പ്രശസ്തമായ ഇരപിടിയൻ ചെടി
- സരസീനിയ ഫ്ലാവ

* വെള്ളത്തിൽ വളരുന്ന ഇര പിടിയൻ ചെടിയേത്
- ആൽഡ്രാവാൻഡ 

* 'പറങ്കികളുടെ സൂര്യതുഷാരം' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇരപിടിയൻ സസ്യമേത്
- ഡ്രോസോഫില്ലം

* പുൽമേടുകൾ കാണപ്പെടാത്ത ഏക ഭൂഖണ്ഡമേത്
- അന്റാർട്ടിക്ക 

* ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബൃഹത്തായ പുൽമേട് ഏതാണ്
- സ്റ്റെപ്പി 

* ഏഷ്യ-യൂറോപ്പ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുടെ സംഗമസ്ഥാനമായ യൂറേഷ്യൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് പുൽമേടാണ്
- സ്റ്റെപ്പി  

* ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ വളരുന്ന പുല്ലുകൾ നിറഞ്ഞ പുൽമേടേത്
- പ്രയറി വടക്കേ അമേരിക്ക)

* ആകെ ഭൂപ്രദേശത്തിന്റെ അൻപതു ശതമാനത്തോളം പുൽമേടുകൾ നിറഞ്ഞ ഭൂഖണ്ഡമേത്
- ആഫ്രിക്ക 

മറ്റ് പ്രധാന പഠന സഹായികൾ👇   
👉YouTube Channel - Click here

PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC RANK LISTS / SHORTLISTS -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* SCERT TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here