ആസിഡുകളും ആൽക്കലികളും: ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ  


രസതന്ത്രത്തിലെ ഒരു പ്രധാന വിഭാഗമാണ് ആസിഡുകളും ആൽക്കലികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ. പി.എസ്‌.സി. 10th, +2, Degree ലെവല്‍ പരീക്ഷാ സിലബസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ ഈ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ പി.എസ്.സി. പരീക്ഷയിലെ പ്രധാന ചോദ്യമേഖലയാണ്‌.

ആസിഡുകളും ആൽക്കലികളും: ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 

* നീല ലിറ്റ്മസ്‌ പേപ്പറിനെ ചുവപ്പാക്കുന്നത്‌:
- ആസിഡുകൾ 

* ആസിഡുകളുടെ രുചി എന്ത്‌?
- പുളിരുചി

* ആസിഡുകളും കാര്‍ബണേറ്റുകളും പ്രവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ ഉണ്ടാവുന്ന വാതകം ഏത്‌?
- കാര്‍ബണ്‍ ഡൈ ഓക്സൈഡ് 

* ആസിഡുകളും ലോഹങ്ങളും പ്രവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ ഉണ്ടാവുന്ന വാതകം:
- ഹൈഡ്രജന്‍

* നാരങ്ങയില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ്‌ഏത്‌?
- സിട്രിക്‌ ആസിഡ്‌

* രാസവസ്തുക്കളുടെ രാജാവ്‌എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആസിഡ്‌?
- സൽഫ്യൂറിക്‌ ആസിഡ്‌

* മോരില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ്‌
- ലാക്ടിക്‌ ആസിഡ്‌

* പല്ല്‌ കേടാവുന്നതിന്‌ കാരണം പല്ലുകൾക്കിടയിലെ ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങളില്‍ ബാക്ടീരിയ പ്രവര്‍ത്തിച്ചുണ്ടാവുന്ന ഒരു ആസിഡാണ്‌. ഏത്‌ ആസിഡ്‌?
- ലാക്ടിക്‌ ആസിഡ്‌

* രാസവളനിര്‍മാണത്തിന്‌ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ്‌?
- സൾഫ്യൂറിക്‌ ആസിഡ്‌

* കാര്‍ ബാറ്ററികളില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ്‌"
- സൾഫ്യൂറിക്‌ ആസിഡ്‌

* എല്ലാ ആസിഡുകളിലുമുള്ള മൂലകം?
- ഹൈഡ്രജന്‍

* ഉറുമ്പിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ആസിഡ്‌?
- ഫോര്‍മിക്‌ ആസിഡ്‌

* വായുവില്‍ പുകയുന്ന ആസിഡ്‌ ഏത്‌?
- നൈട്രിക്‌ ആസിഡ്‌

* ആസിഡുകളുടെ pH മൂല്യം എത്ര?
- 7-ല്‍ താഴെ

* pH സ്‌കെയില്‍ ആവിഷ്കരിച്ചതാര്‌?
- സൊറാന്‍സണ്‍

* pH 7 ആയ ഒരുപദാര്‍ഥത്തിന്റെ സ്വഭാവം?
- നിര്‍വീര്യം (Neutral)

* pH 7- ല്‍ കൂടുതലായ പദാര്‍ഥം?
- ആല്‍ക്കലി

* ശുദ്ധജലത്തിന്റെ മൂല്യം എത്ര?
- ഏഴ്‌

* റബ്ബര്‍പാല്‍ കട്ടിയാവുന്നതിന്‌ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ്‌?
- ഫോര്‍മിക്‌ ആസിഡ്‌

* ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കേടാവാതിരിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡുകൾ ?
- സിട്രിക്‌ ആസിഡ്‌ / അസെറ്റിക്‌ ആസിഡ്‌

* ഗ്ലാസിനെ ലയിപ്പിക്കുന്ന ആസിഡ്‌?
- ഹൈഡ്രോഫ്ലൂറിക്‌ ആസിഡ്‌

* കാര്‍ബോണിക്‌ ആസിഡ്‌എന്നറിയപ്പെടുന്നതെന്ത്‌?
- സോഡാജലം

* സോഡാജലത്തില്‍ അടങ്ങിയ വാതകം ഏത്‌?
- കാര്‍ബണ്‍ ഡൈ ഓക്സൈഡ് 

* സൾഫ്യൂരിക്കാസിഡിന്റെ നിര്‍മാണപ്രക്രിയ ഏത്‌?
- സമ്പര്‍ക്ക പ്രക്രിയ (Contact process)

* മനുഷ്യന്റെ ആമാശയരസത്തിലുള്ള ആസിഡ്‌?
- ഹൈഡ്രോ ക്ലോറിക്‌ ആസിഡ്‌

* സ്പിരിറ്റ്‌ ഓഫ്‌സാൾട്ട്‌ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആസിഡ്‌?
- ഹൈഡ്രോ ക്ലോറിക്‌ ആസിഡ്‌

* മ്യൂറിയാറ്റിക്‌ ആസിഡ്‌ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്‌?
- ഹൈഡ്രോക്ലോറിക്‌ ആസിഡ്‌

* ഹൈഡ്രോ ക്ളോറിക്‌ ആസിഡ്‌, സൾഫ്യൂറിക്‌ ആസിഡ്‌, നൈട്രിക്‌ ആസിഡ്‌, കാര്‍ബോണിക്‌ ആസിഡ്‌ എന്നിവയില്‍ ഓക്‌സിജന്‍ ഇല്ലാത്ത ആസിഡേത്‌?
- ഹൈഡ്രോക്ലോറിക്‌ ആസിഡ്‌

* ഓയില്‍ ഓഫ്‌ വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആസിഡ്‌:
- സൾഫ്യൂറിക്‌ ആസിഡ്‌

* സൾഫ്യൂറിക്‌ ആസിഡിന്റെ രാസസൂത്രം?
- H2SO4

* എണ്ണ ശുദ്ധീകരണത്തിനും മലിനജലസംസ്കരണത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ്‌?
- സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ്‌

* എഥനോയിക്‌ ആസിഡ്‌എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആസിഡ്‌?
- അസെറ്റിക്‌ ആസിഡ്‌

* അസെറ്റിക്‌ ആസിഡിന്റെ രാസസൂത്രം?
- CH3COOH

* മനുഷ്യന്‍ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച ആസിഡ്‌?
- അസെറ്റിക്‌ ആസിഡ്‌

* ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയ ആസിഡ്‌ ഏത്‌?
- ഫ്ലൂറോ ആന്‍റിമണിക്‌ ആസിഡ്‌

* 100% ശുദ്ധമായ സൾഫ്യൂറിക്കാസിഡിനെക്കാളും ശക്തമായ ആസിഡുകൾ ഏതുപേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്നു?
- സൂപ്പര്‍ ആസിഡുകൾ 

* അമ്ലമഴയില്‍ കാണപ്പെടുന്ന ആസിഡുകൾ ?
- സൾഫ്യൂറിക്ക്‌ ആസിഡ്‌, നൈട്രിക്‌ ആസിഡ്‌

* ചുവന്ന ലിറ്റ്മസ്‌ പേപ്പറിനെ നീലയാക്കുന്നത്‌?
- ആല്‍ക്കലികൾ 

* ചുണ്ണാമ്പുവെള്ളത്തിന്റെ രാസനാമം എന്ത്‌?
- കാത്സ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് 

* അപ്പക്കാരം (ബേക്കിങ്‌ സോഡ) എന്നറിയപ്പെടുന്ന പദാര്‍ഥം?
- സോഡിയം ബൈ കാര്‍ബണേറ്റ്‌

* അലക്കുകാരം (Washing Soda) എന്നറിയപ്പെടുന്ന പദാര്‍ഥം?
- സോഡിയം കാര്‍ബണേറ്റ്‌

* മുട്ടത്തോട്‌, മാര്‍ബിൾ തുടങ്ങിയവയുടെ രാസനാമം?
- കാത്സ്യം കാര്‍ബണേറ്റ്‌

* ആല്‍ക്കലിയില്‍ പിങ്ക്‌ നിറം കാണിക്കുന്ന സൂചകം ഏത്‌?
- ഫിനോൾഫ്തലിന്‍

* ആസിഡില്‍ ഇളം പിങ്ക്‌ നിറവും ആല്‍ക്കലിയില്‍ ഇളംമഞ്ഞനിറവും കാണിക്കുന്ന സൂചകം?
- മീതൈല്‍ ഓറഞ്ച്‌

* ആസിഡും ആല്‍ക്കലിയും നിശ്ചിത അളവില്‍ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ  രണ്ടിന്റെയും ഗുണം നഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രവര്‍ത്തനമാണ്‌:
- നിര്‍വിരീകരണം

* മണ്ണിന്റെ അമ്ലത കുറയ്ക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാര്‍ഥം?
- കുമ്മായം

* സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക്കാസിഡും ചേര്‍ന്നാല്‍ ഉണ്ടാവുന്ന ലവണം ഏത്‌?
- സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്‌

* തുകല്‍, മഷി എന്നിവ നിര്‍മിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ്‌?
- ടാനിക്‌ ആസിഡ്‌

* കാസ്റ്റിക്‌ സോഡ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പദാര്‍ഥം?
- സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് 

* മണ്ണിന്റെ pH വ്യത്യാസമനുസരിച്ച്‌ വ്യത്യസ്ത നിറമുള്ള പൂക്കളുണ്ടാകുന്ന ചെടി ഏത്‌?
- ഹൈഡ്രാഞ്ചിയ

* വ്യത്യസ്ത മണ്ണിനങ്ങളുടെ pH മൂല്യം 5, 7, 9, 8 എന്നിങ്ങനെയാണ്‌. ഇതില്‍ ഏതിലാണ്‌കുമ്മായം ചേര്‍ക്കേണ്ടത്‌?
- pH 5

* ആസിഡുകളുടെ ഗുണങ്ങൾക്കടിസ്ഥാനമായത്‌ ഏത്‌ മൂലകത്തിന്റെ അയോണുകളുടെ സാന്നിധ്യമാണ്‌?
- ഹൈഡ്രജന്‍

* ഒരു ആസിഡ്‌തന്മാത്രയ്ക്ക്‌ പ്രദാനം ചെയ്യാന്‍കഴിയുന്ന ഹൈഡ്രജന്‍
അയോണുകളുടെ എണ്ണമാണ്‌:
- അതിന്റെ ബേസികത

* ഹൈഡ്രോക്ളോറിക്‌ ആസിഡിന്റെ (HCl) ബേസികത എത്ര?
- ഒന്ന്‌

* സൾഫ്യൂറിക്‌ ആസിഡിന്റെ (H2SO4) ബേസികത എത്ര?
- രണ്ട്‌

* കാര്‍ബോണിക്‌ ആസിഡിന്റെ രാസസൂത്രം എന്ത്‌?
- H2CO3 

* ആദ്യമായ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആസിഡ് ഏത് ?
- അസറ്റിക് ആസിഡ്.

* ചോക്ലൈറ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏത് ?
- ഓക്സാലിക് ആസിഡ്.

* ആസിഡിൽ ലിമസിന്റെ നിറം എന്താണ് ?
- ചുവപ്പ്.

* നാരങ്ങാനീരിൽ നിന്ന് ആദ്യമായ് സിട്രിക്ക് ആസിഡ് വേർതിരിച്ചെടുത്തത് വർഷം ഏത്?
- 1784

* സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് നൈറ്റർ എന്ന അപരനാമംത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആസിഡ് ഏത് ?
- നൈട്രിക് ആസിഡ്.

* എല്ലാ പഴവർഗ്ഗങ്ങളിലുള്ള ആസിഡ് ഏത് ?
- ബോറിക്കാസിഡ്.

* സൾഫ്യൂറിക്‌ ആസിഡിന്റെ (H2SO4) ബേസികത എത്ര ?
- രണ്ട്‌

* കാര്‍ബോണിക്‌ ആസിഡിന്റെ രാസസൂത്രം എന്ത്‌ ?
- H2CO3 

* ഹൈഡ്രോക്ളോറിക്‌ ആസിഡിന്റെ (HCl) ബേസികത എത്ര ?
- ഒന്ന്‌

* അലക്കുകാരം (Washing Soda) എന്നറിയപ്പെടുന്ന പദാര്‍ഥം ?
- സോഡിയം കാര്‍ബണേറ്റ്‌

* മുട്ടത്തോട്‌, മാര്‍ബിൾ തുടങ്ങിയവയുടെ രാസനാമം ?
- കാത്സ്യം കാര്‍ബണേറ്റ്‌

* ചുണ്ണാമ്പുവെള്ളത്തിന്റെ രാസനാമം എന്ത്‌ ?
- കാത്സ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് 

* അപ്പക്കാരം (ബേക്കിങ്‌ സോഡ) എന്നറിയപ്പെടുന്ന പദാര്‍ഥം ?
- സോഡിയം ബൈ കാര്‍ബണേറ്റ്‌

* സൾഫ്യൂരിക്കാസിഡിന്റെ നിര്‍മാണപ്രക്രിയ ഏത്‌ ?
- സമ്പര്‍ക്ക പ്രക്രിയ (Contact process)

* എല്ലാ ആസിഡുകളിലുമുള്ള മൂലകം ?
- ഹൈഡ്രജന്‍

* ആസിഡുകളുടെ pH മൂല്യം എത്ര ?
– 7-ല്‍ താഴെ

* pH സ്‌കെയില്‍ ആവിഷ്കരിച്ചതാര്‌ ?
- സൊറാന്‍സണ്‍

* pH 7- ല്‍ കൂടുതലായ പദാര്‍ഥം ?
- ആല്‍ക്കലി

* എണ്ണ ശുദ്ധീകരണത്തിനും മലിനജലസംസ്കരണത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ്‌ ?
- സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ്‌

* ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയ ആസിഡ്‌ ഏത്‌ ?
- ഫ്ലൂറോ ആന്‍റിമണിക്‌ ആസിഡ്‌

* മണ്ണിന്റെ അമ്ലത കുറയ്ക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാര്‍ഥം ?
- കുമ്മായം

* കാസ്റ്റിക്‌ സോഡ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പദാര്‍ഥം ?
- സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് 

* രാസവസ്തുക്കളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആസിഡ് ?
- സള്‍ഫ്യൂരിക്കാസിഡ്

* ആപ്പിളിലുള്ള ആസിഡ് ?
- മാലിക്കാസിഡ്

* വിനഗിരിയില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ?
- അസെറ്റിക്കാസിഡ്

* തക്കാളി, വാഴപ്പഴം എന്നിവയിലുള്ളത് ഏത് ആസിഡാണ് ?
- ഓക്സാലിക്കാസിഡ്

* കോഴുപ്പ്, എണ്ണ എന്നിവയിലുള്ളത് ഏത് ആസിഡ് ?
- സ്റ്റിയറിക്കാസിഡ്

* ആമാശയ രസത്തില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ?
- ഹൈഡ്രോക്ലോറിക്കാസിഡ്

* റബ്ബര്‍ പാല്‍ കട്ടിയാക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് ?
- ഫോര്‍മിക്കാസിഡ്

* കാര്‍ ബാറ്ററികളില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് ?
- സള്‍ഫ്യൂരിക്കാസിഡ്

* വാളന്‍പുളിയില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ?
- ടാര്‍ടാറിക്കാസിഡ്

* മനുഷ്യര്‍ ഏറ്റവുമാദ്യം ഉപയോഗിച്ചത്?
- അസെറ്റിക്കാസിഡ്

* സസ്യജന്യങ്ങളായ ആസിഡുകള്‍ എങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു?
- കാര്‍ബണിക ആസിഡുകള്‍

* ധാതുക്കളില്‍ നിന്നുല്‍പാദിപ്പിക്കുന്ന ആസിഡുകള്‍ ?
- മിനറല്‍ ആസിഡുകള്‍

* ഉറുമ്പിന്റെ ശരീരത്തില്‍ സ്വഭാവികമായുള്ളത് ?
- ഫോര്‍മിക്കാസിഡ്

* അരിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആസിഡ് ഏത്?
- ഫൈറ്റിക് ആസിഡ്

* മാലിക് ആസിഡ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പഴം ഏത് ?
- ആപ്പിൾ.

* വായുവിൽ പുകയുന്ന ആസിഡ് ഏത് ?
- നൈട്രിക് ആസിഡ്.

* കപ്പയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിഷാംശമുള്ള ആസിഡ് ഏത് ?
- ഹൈഡ്രോസയാനിക് ആസിഡ്.

* വീഞ്ഞിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏത് ?
- ടാർട്ടാറിക് ആസിഡ്.

* ഓക്ക്, മഹാഗണി എന്നീ വൃക്ഷങ്ങളുടെ തൊലിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ?
- ടാനിക് ആസിഡ്.

* മുന്തിരി, പുളി എന്നിവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏത് ?
- ടാർട്ടാറിക് ആസിഡ്.

* ചെറുനാരങ്ങ, ഓറഞ്ച് എന്നിവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏത് ?
- സിട്രിക് ആസിഡ്.

* തൈരിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏത് ?
- ലാക്റ്റിക് ആസിഡ്.

* പാലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏത് ?
- ലാക്റ്റിക് ആസിഡ്.

* മൂത്രത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏത് ?
- യൂറിക് ആസിഡ്.

* പുളിച്ച വെളിച്ചെണ്ണ, ഉണങ്ങിയ പാൽക്കട്ടി എന്നിവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ?
- ബ്യൂട്ടൈറിക് ആസിഡ്.

* സോഡവെള്ളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏത് ?
- കാർബോണിക് ആസിഡ്.
* ഫാറ്റി ആസിഡ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പോഷകഘടകം ഏത് ?
- കൊഴുപ്പ്.

* ലഘുഘടകങ്ങളായ അമിനോ ആസിഡുകൾ കൂടിചേർന്ന് രൂപപ്പെടുന്ന പോഷകഘടകം ?
- പ്രോട്ടീൻ.

* അലോഹ ഓക്സൈഡുകൾ ജലത്തിൽ ലയിച്ചാൽ ............... ഉണ്ടാകും 
- ആസിഡുകൾ

* ആസിഡുകളെ പ്രധാനമായി രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു 
- സസ്യജന്യ ആസിഡ് / ഓർഗാനിക് ആസിഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കാർബണിക് ആസിഡ് 
ഉദാഹരണങ്ങൾ 
അസറ്റിക് ആസിഡ് 
ടാർ ടാറിക് ആസിഡ് 
സിട്രിക് ആസിഡ് 

* ധാതുക്കളിൽ നിന്നും ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആസിഡ് 
- മിനറൽ ആസിഡ് 
സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ,ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് , നൈട്രിക് ആസിഡ് എന്നിവ ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് 

* ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൻറെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആസിഡുകളെ മൂന്നായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. 
- ഏക ബേസികം 
- ദ്വി ബേസികം
- ത്രിബേസികം

* ഏക ബേസികത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ
- ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് 
- നൈട്രിക് ആസിഡ് 

* ദ്വി ബേസികത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ 
- കാർബോണിക് ആസിഡ് 
- സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് 

* ത്രീ ബേസികത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ 
- ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് 

* ദഹനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏത്
- ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് 

* മനുഷ്യൻ്റെ ആമാശയത്തിൽ ഉള്ള ആസിഡ്  ഏത്
- ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് 

* ഓക്സിജൻ അടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത ആസിഡ്  ഏതാണ്
- ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് 

* ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൻ്റെ ലവണങ്ങൾ ഏതൊക്കെ
- ക്ലോറൈഡുകൾ 

* മ്യൂറിക് ആസിഡ്  അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഏത് ആസിഡാണ്
- ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് 

* പേശികളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആസിഡ്
- ലാക്ടിക് ആസിഡ്

* കാർബോണിക് ആസിഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്  ഏതാണ്
- സോഡാവാട്ടർ

* ഉന്നത മർദ്ദത്തിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ജലത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് കിട്ടുന്ന ലായനിയേത്
- സോഡാവാട്ടർ

* കാർബോളിക് ആസിഡ്
- നേർപ്പിച്ച ഫിനോൾ (C6H5OH)

* കാർബോണിക് ആസിഡ്
- ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് (H2CO3)

* ആസ്പിരിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്
- അസറ്റെൽ സാലിസിലിക് ആസിഡ്

* അസ്കോർബിക്ആസിഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് 
- വിറ്റാമിൻ സി

* ചുവന്ന ഉള്ളിയുടെ നീറ്റലിന് കാരണമായ ആസിഡ് ഏതാണ്
- സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്

* നൈട്രിക് ആസിഡ് വ്യാവസായികമായി നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രക്രിയ അറിയപ്പെടുന്ന പേര്
- ഓസ്റ്റ് വാൾഡ് പ്രക്രിയ

* നൈട്രിക് ആസിഡിന്റെ ലവണങ്ങൾ
- നൈട്രേറ്റുകൾ

* രാസവസ്തുക്കളുടെ രാജാവ് (കിംഗ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ്) എന്നറിയപ്പെടുന്നത്
- സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്

* "ഓയിൽ ഓഫ് വിട്രിയോൾ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ്
- സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്

* സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ്  ഏതാണ്
- സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്

* ലെഡ് - ആസിഡ് ബാറ്ററികളിലെ സൾഫ്യുരിക്കാസിഡിന്റെ അളവ് എത്ര ശതമാനമാണ്
- 33.50%

* ഡൈനാമിറ്റ് നിർമ്മാണത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡുകൾ ഏതൊക്കെ
- സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്, നൈട്രിക് ആസിഡ്

* എല്ലാ സിട്രസ് പഴവർഗ്ഗങ്ങളിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡുകൾ ഏതാണ്
- സിട്രിക് ആസിഡ്

* ഗ്ലാസ് ലയിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ്
- ഹൈഡ്രോഫ്ളൂറിക് ആസിഡ്

*  കാർ ബാറ്ററികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ്  ഏതാണ്
- സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്

* രാസവള നിർമ്മാണത്തിൽ പ്രധാനമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ്
- സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്

* സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയായ സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ്
- പെരിഗ്രിൻ ഫിലിപ്സ്

* സമ്പർക്ക പ്രക്രിയയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉൽപ്രേരകം ഏത്
- വനേഡിയം പെറോക്സൈഡ്

* എണ്ണ ശുദ്ധീകരണത്തിനും (Oil refining),മലിന ജല സംസ്കരണത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ്  ഏതാണ്
- സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്

* സൾഫ്യൂരിക്കാസിഡിന്റെ മേഘപടലങ്ങളുള്ള ഗ്രഹമേത്
- ശുക്രൻ

* 100% ശുദ്ധ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിനേക്കാൾ വീര്യമുള്ള ആസിഡുകൾ
- സൂപ്പർ ആസിഡ്

* നൈട്രേറ്റ് ലവണം തിരിച്ചറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലവണ ലായനി ഏതാണ്
- ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് (FeSO4)

* "സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സാൾട്ട്' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആസിഡ്  ഏതാണ്
- ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്

*  "സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് നൈറ്റർ' എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ്
- നൈട്രിക് ആസിഡ്

* അക്വാഫോർട്ടിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആസിഡ്  ഏതാണ്
- നൈട്രിക് ആസിഡ്

* സ്വർണ്ണത്തിന്റെ ശുദ്ധത പരിശോധിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ്  ഏതാണ്
- നൈട്രിക് ആസിഡ്

* റോക്കറ്റുകളിൽ ഓക്സിഡൻറായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ്  ഏതാണ്
- നൈട്രിക് ആസിഡ്

* റബ്ബർ പാൽ ഖരീഭവിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ്  ഏതാണ്
- ഫോമിക് ആസിഡ്

* മഷി മായ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ്  ഏതാണ് 
- ഓക്സാലിക് ആസിഡ്

* കുപ്പി പാനീയങ്ങളിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡുകളേത് 
- ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ്
- സിട്രിക് ആസിഡ് 
(ഇത്തരം ആസിഡുകൾ പല്ലിന്റെ ഇനാമലിനെ ദ്രവിപ്പിക്കുന്നതായി കണ്ടു വരുന്നു)

* ഹിപ്നോട്ടിസത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡേത്
- ബാർബിട്യൂറിക് ആസിഡ്

* ഏറ്റവും ആദ്യം കണ്ടു പിടിക്കപ്പെട്ട ആസിഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് 
- അസൈറ്റിക് ആസിഡ്

* ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ആസിഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് 
- അസെറ്റിക് ആസിഡ്

* മുട്ടത്തോട് മൃദുലമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ആസിഡ്  ഏതാണ്
- അസെറ്റിക് ആസിഡ്

* വായുവിൽ പുകയുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ്
- നൈട്രിക് ആസിഡ്

* ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രിയാശീലമുള്ള ആസിഡ്  ഏതാണ്
- പെർക്ലോറിക് ആസിഡ്

* പന്ത്രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഓർഗാനിക് ആസിഡ്  ഏതാണ്
- ഫാറ്റി ആസിഡ്

* വിറ്റാമിൻ B9 -ൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ്  ഏതാണ്
- ഫോളിക് ആസിഡ്

* വിറ്റാമിൻ B5-ൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ്  ഏതാണ്
- പാന്റോതെനിക് ആസിഡ്

* വിറ്റാമിൻ B3-ൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ്  ഏതാണ്
- നിക്കോട്ടിനിക് ആസിഡ്

* മാനസിക രോഗ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ്
- LSD (Lysergic Acid Diethylamide)

* ഓക്ക്, മഹാഗണി എന്നീ വൃക്ഷങ്ങളുടെ തൊലിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ്   ഏതാണ്
- ടാനിക് ആസിഡ്

* ഏറ്റവും മധുരമുള്ള ആസിഡ്  ഏതാണ്
- സുക്രോണിക് ആസിഡ്  

* ഏറ്റവും വീര്യം കൂടിയ ആസിഡ് ഏതാണ്
- ആന്റി മണിക് ആസിഡ്

* നൈട്രിക് ആസിഡ് തൊലിപ്പുറത്ത് വീണാൽ മഞ്ഞ നിറമാകുന്നതിന് കാരണമെന്ത്
- തൊലിയിലെ പ്രോട്ടീനുമായി പ്രവർത്തിച്ച് സാന്തോപ്രാട്ടിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാകുന്നു

* ഏറ്റവും ലഘുവായ അമിനോ ആസിഡ്  ഏതാണ്
- ഗ്ലൈസിൻ

* സ്റ്റിയറിക് ആസിഡിന്റെ മറ്റൊരു പേരെന്ത്
- ഒക്ടാഡെക്കനോയിക് ആസിഡ്

* ടൂത്ത് പേസ്റ്റിൽ പ്രിസർവേറ്റീവായി ചേർക്കുന്നത് 
- സാലിസിലിക് ആസിഡ് (ബെൻസോയിക് ആസിഡ്)

* സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൽ സൾഫർ ഓക്സൈഡ് ലയിപ്പിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് എന്താണ് 
- ഒലിയം (H2S2O7)

* ആസിഡും ബേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിദ്ധാന്തങ്ങൾ
- ലാറിബോൺസ്റ്റഡ് സിദ്ധാന്തം, ലൂയിസ് സിദ്ധാന്തം, അറീനിയസ് സിദ്ധാന്തം

* ജലീയ ലായനിയിൽ H+ അയോണുകൾ സ്വതന്ത്രമാക്കാൻ കഴിയുന്നവയാണ് ആസിഡുകൾ എന്നും OH- അയോണുകൾ സ്വതന്ത്രമാക്കാൻ കഴിയുന്നവയാണ് ആൽക്കലികളെന്നും പ്രസ്താവിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തം ഏത്
- അറീനിയസ് സിദ്ധാന്തം

* ആസിഡിന്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ അയോണുകൾ ഇല്ലാത്ത സംയുക്തമാണ്................
- ലൂയിസ് ആസിഡുകൾ (Lewis Acids)

* ചുവന്നുള്ളിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ്  
- ഓക്സാലിക് ആസിഡ്

* ചോക്കലേറ്റിൽ  അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ്  
- ഓക്സാലിക് ആസിഡ്
* പുളിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ്   
- ടാർടാറിക് ആസിഡ് 

* മുന്തിരിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ്   
- ടാർടാറിക് ആസിഡ് 

* ആപ്പിളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ്   
- മാലിക് ആസിഡ് 

* മരിച്ചീനിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ്   
- പ്രൂസിക് ആസിഡ്/ ഹൈഡ്രോസയാനിക് ആസിഡ്

* തേയിലയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ്   
- ടാനിക് ആസിഡ് 

* എണ്ണയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ്   
- സ്റ്റിയറിക് ആസിഡ്

* കൊഴുപ്പിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ്   
- സ്റ്റിയറിക് ആസിഡ്

* പാം ഓയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ്   
- പാൽമിറ്റിക് ആസിഡ് 

* തേങ്ങയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ്   
- കാപ്രിക് ആസിഡ് 

* തക്കാളിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ്  
- ഓക്സാലിക് ആസിഡ്

* നേന്ത്രപ്പഴത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ്   
- ഓക്സാലിക് ആസിഡ്

* സോഫ്റ്റ് ഡ്രിംഗ്സ് ൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ്  
- ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ്

* കടന്നൽ - അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ്   
- ഫോമിക് ആസിഡ് 

* തേനീച്ചയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ്   
- ഫോമിക് ആസിഡ്

* തേനീച്ച മെഴുകിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ്  
- സെറോട്ടിക് ആസിഡ്

* സോഡാ ജലത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ്   
- കാർബോണിക് ആസിഡ്

* പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ്  
- സിട്രിക് ആസിഡ്

* നെല്ലിക്കയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ്  
- അസ്കോർബിക് ആസിഡ്

* ഓറഞ്ചിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ്   
- സിട്രിക് ആസിഡ് 

* വെറ്റിലയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ്   
- കാറ്റച്യൂണിക് ആസിഡ് 

* വിനാഗിരിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ്  
- അസറ്റിക് ആസിഡ്

* ആസ്പിരിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ്   
- അസറ്റൈൽ സാലിസിലിക് ആസിഡ്

* മാംസ്യത്തിൽ  അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ്  
-  ടാനിക് ആസിഡ്

* മൂത്രത്തിൽ  അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ്   
- യൂറിക് ആസിഡ് 

* മണ്ണ് 
- ഹ്യൂമിക് ആസിഡ്

* ലോഹങ്ങളുടെ ഓക്സൈഡുകളും ഹൈഡ്രോക്സൈഡുകളും അറിയപ്പെടുന്നത് 
- ആൽക്കലികൾ

* ജലത്തിൽ ലയിക്കുമ്പോൾ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് (OH) അയോണുകളെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ ആണ് ................
- ആൽക്കലികൾ

* ജലീയ ലായനിയിൽ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് (OH ) അയോണുകളുടെ ഗാഢത വർധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ ഏത്
- ആൽക്കലികൾ

* പൊള്ളലുണ്ടാക്കുന്ന ആൽക്കലികൾ അറിയപ്പെടുന്നത്
- കാസ്റ്റിക് ആൽക്കലികൾ
eg: NaOH, KOH

* ആസിഡിന്റെയും ബേസിന്റെയും സ്വഭാവമുള്ള ലോഹഓക്സൈഡുകളാണ് ..............
- ആംഫോട്ടറിക് ഓക്സൈഡുകൾ
eg: Al₂O3, ZnO

ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിലെ ആസിഡുകൾ 
ആപ്പിൾ - മാലിക്‌ ആസിഡ്‌
തക്കാളി - ഓക്സാലിക്‌ ആസിഡ്‌
പുളി - ടാര്‍ടാറിക്‌ ആസിഡ്‌
വിനാഗിരി - അസെറ്റിക്‌ ആസിഡ്‌
നെല്ലിക്ക - അസ്‌കോര്‍ബിക്‌ ആസിഡ്‌
മോര്‌ - ലാക്ടിക്‌ ആസിഡ്‌
ഓാറഞ്ച്‌ - സിട്രിക്‌ ആസിഡ്‌
മുന്തിരി - ടാര്‍ടാറിക്‌ ആസിഡ്‌

മറ്റ് പ്രധാന പഠന സഹായികൾ👇   
👉YouTube Channel - Click here

YouTube Video Channel - Click here
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC SHORTLISTS -> Click here
PSC RANK LISTS -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* SCERT TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here