സമകാലികം: കറന്റ്‌ അഫയേഴ്സ് ചോദ്യോത്തരങ്ങള്‍

പ്രാദേശിക -ദേശീയ -അന്തർദ്ദേശീയ സംഭവങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കുന്ന കറന്റ്‌ അഫയേഴ്സ് ചോദ്യോത്തരങ്ങള്‍ (സമകാലികം). വിവിധ മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്രദം. ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്‌താൽ അതാത് മാസത്തെ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ലഭിക്കും.
CURRENT AFFAIRS IN MALAYALAM 
കറന്റ് അഫയേഴ്‌സ് മലയാളം (സമകാലികം) 

* 2019 - ജനുവരി to ഡിസംബർ - Click here
* 2018 - ജനുവരി to ഡിസംബർ - Click here

CURRENT AFFAIRS - ഇംഗ്ലീഷില്‍ ലഭ്യമാണ് ഇവിടെ ക്ലിക്കുക.


<ഈ ബ്ലോഗിലെ മുഴുവന്‍ പോസ്റ്റുകളും ഒരുമിച്ച് കാണുക >

PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC SHORTLISTS -> Click here
PSC RANK LISTS -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* SCERT TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here