പി.എസ്.സി മുൻ പരീക്ഷകളിലെ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 2019 | 730 ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

VEO / LDC / LGS FREE EXAM COACHING
പി.എസ്.സി. 2019 - ൽ മലയാളത്തിൽ നടത്തിയ വിവിധ പരീക്ഷകളിലെ പൊതുവായ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ പഠിക്കാം. പി.എസ്.സി. 2019 ജനുവരി മുതൽ ഡിസംബർ വരെ നടത്തിയ 10th, +2 Level പരീക്ഷകളുടെ ചോദ്യപേപ്പറുകളിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.19 ചോദ്യപേപ്പറുകളിൽ നിന്നുള്ള 730 ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ.  
LDC / VEO / LGS - LEVEL QUESTIONS
ഇവയുടെ PDF ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യാം. പി.എസ്.സി. സമീപകാലത്ത് ചോദിച്ചവയായതിനാൽ ഇവ വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യും. ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്‌താൽ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന പേജിലേക്കെത്താ.
01. Question Paper 01
02. Question Paper 02
03. Question Paper 03
04. Question Paper 04
05. Question Paper 05
06. Question Paper 06
07. Question Paper 07
08. Question Paper 08
09. Question Paper 09
10. Question Paper 10
11. Question Paper 11
12. Question Paper 12
13. Question Paper 13
14. Question Paper 14
15. Question Paper 15
16. Question Paper 16
17. Question Paper 17
19. Question Paper 18
19. Question Paper 19
<ഈ ബ്ലോഗിലെ മുഴുവന്‍ പോസ്റ്റുകളും ഒരുമിച്ച് കാണുക >

YouTube Video Channel - Click here
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC RANK LISTS / SHORTLISTS -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* SCERT TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here