Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

PSC PREVIOUS EXAM QUESTIONS - 2019 - Question Paper 12

PSC PREVIOUS EXAM QUESTIONS 2019
Question Paper - 12
VILLAGE EXTENSION OFFICER GR-II - RURAL DEVELOPMENT
(THIRUVANANTHAPURAM, KOZHIKODE)
Question Code: 048/2019     
Date of Test: 12/10/2019

21. ചേരഭരണ കാലത്ത്‌ “പതവാരംഎന്നറിപ്പെട്ടിരുന്ന നികുതിയേത്‌?
(A) തൊഴില്നികുതി (B) ഭൂനികുതി
(C) വസ്തുനികുതി (D) വരുമാന നികുതി
Answer: (X)

22. “മനുഷ്യന്ചില അവകാശങ്ങളുണ്ട്അതിനെ ഹനിക്കാന്ഒരു ഗവണ്മെന്റിനും അവകാശമില്ലഇത്ആരുടെ വാക്കുകളാണ്‌ ?
(A) ജോണ്ലോക്ക്‌ (B) വോൾട്ടയർ 
(C) തോമസ്പെയിൻ  (D) റൂസ്സോ 
Answer: (A)

23. 1946-ല്സ്ത്രീകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ‍ “തോൽവിങ്ക്‌ ” സമരംനടന്ന സ്ഥലം ?
(A) കയ്യൂർ ‍ (B) ചീമേനി
(C) കരിവെള്ളൂര്‍ (D) പയ്യന്നൂര്
Answer: (X)

24. ഇന്ത്യൻനാഷണൽകോണ്ഗ്രസ്സ്പൂർണ്ണ സ്വരാജ്പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയത്ഏത്സമ്മേളനത്തില്വെച്ചാണ്‌ ?
(A) മദ്രാസ്‌1927 (B) നാഗ്പൂർ‍ 1920
(C) ലാഹോർ1929 (D) കല്ക്കത്ത 1920
Answer: (C)

25. സിന്ധു നദിതട സംസ്കാര കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ കാലിബഗൻ നഗരം ഏത്
നദീതീരത്തായിരിന്നു?
(A) സിന്ധുനദി (B) ബിയാസ്
(C)  രവി (D) ഘഗ്ഗർ 
Answer: (D)

26. സിംല, ഡാർജിലിംഗ്തുടങ്ങിയ പ്രധാന സുഖവാസ കേന്ദ്രങ്ങള്സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്ഉത്തര പർവ്വതമേഖലയിലെ ഏത്മലനിരയിലാണ്‌ ?
(A) ഹിമാദ്രി (B) ഹിമാചൽ 
(C) കാരക്കോറം (D) സിവാലിക്
Answer: (B)

27. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കല്ക്കരി പാടം ?
(A) ബോക്കാറോ (B) നോർത്ത്കരണ്പുര
(C) ഝാരിയ  (D) ഡാല്ട്ടോണ്ഗഞ്ച്
Answer: (X)

28. കേരളത്തിൽകൊല്ലം മുതല്കോട്ടപ്പുറം വരെയുള്ള പശ്ചിമതീര കനാൽഏത്ജലപാതയുടെ ഭാഗമാണ്‌ ?
(A) ദേശീയ ജലപാത-1 (B) ദേശീയ ജലപാത-2
(C) ദേശീയ ജലപാത-3 (D) ദേശീയ ജലപാത-4
Answer: (C)

29. വടക്കെ അമേരിക്കയുലെ റോക്കി പർവ്വതനിരയുടെ കിഴക്കൻചരിവിലൂടെ വീശുന്ന കാറ്റേത്
(A) ചിനുക്ക്‌ (B) ഹർമാറ്റൻ 
(C) ഫോൻ ‍ (D) ലൂ
Answer: (A)

30. മണ്‍സൂണിന്റെ രൂപം കൊള്ളലിന്കാരണമാകാത്ത ഘടകമേത്
(A) സൂര്യന്റെ അയനം (B) കോറിയോലിസ്പ്രഭാവം
(C) തപനത്തിലെ വൃത്യാസം (D) ഘർഷണം
Answer: (D)

31. കേരളത്തിൽത്രിതല പഞ്ചായത്ത്നിയമം നിലവിൽവന്നത്‌ ?
(A) 1994 ഏപ്രിൽ‍ 23 (B) 1993 ഏപ്രിൽ‍ 24
(C) 1992 ഏപ്രിൽ‍ 23 (D) 1994 ഏപ്രിൽ‍ 24
Answer: (A)

32. ഏറ്റവും കൂടുതല്ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്തുകൾഉള്ള ജില്ല ?
(A) തിരുവനന്തപുരം (B) തൃശൂർ 
(C) മലപ്പുറം (D) കോഴിക്കോട്
Answer: (B)

33. അഴിമതിതടയുന്നതിനായി ദേശീയ തലത്തിൽ‍ 1964-ൽ‍ രൂപം നല്കിയ സ്ഥാപനമേത്‌ ?
(A) ലോക്പാൽ ‍ (B) ഓംബുഡ്സ്മാൻ 
(C) ലോകായുക്ത (D) സെന്ട്രൽ വിജിലൻസ്കമ്മീഷൻ 
Answer: (D)

34. പാർലമെന്റിന്റെ സംയുക്ത സമ്മേളനത്തിൽഅധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നതാര്
(A) രാഷ്ട്രപതി (B) ഉപരാഷ്ട്രപതി
(C) ലോകസഭാസ്‌പീക്കർ ‍ (D) പ്രധാനമന്ത്രി
Answer: (C)

35. രാജ്യസഭാംഗമാകാനുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രായപരിധി?
(A) 30 (B) 35
(C) 25 (D) 18
Answer: (A)

36. “വനിതാശാക്തീകരണം ഇന്ത്യയുടെ ശാക്തീകരണം" എന്നത്ഏത്ബാങ്കിന്റെ മുദ്രാവാക്യമാണ്‌?
(A) മുദ്രാ ബാങ്ക്‌ (B) എക്ലിം ബാങ്ക്ഓഫ്ഇന്ത്യ
(C) മഹിളാ ബാങ്ക്‌ (D) വികസന ബാങ്ക്
Answer: (C)

37. “സുവർണ നാര്‌ " എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉല്പന്നം ഏത്‌?
(A) പരുത്തി (B) പട്ടുനുൽ 
(C) ചണം (D) ചകരിനാര്
Answer: (C)

38. “തിലോത്തമഏത്കാർഷിക വിളയുടെ ഇനമാണ്
(A) ഇഞ്ചി (B) എള്ള്
(C) കുരുമുളക്‌ (D) ഏലം
Answer: (B)

39. ഗാർഡൻ റിച്ച്കപ്പൽനിർമ്മാണശാല സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്
(A) മുംമ്പൈ (B) മർമ്മഗോവ
(C) കൊല്ക്കത്ത (D) വിശാഖപട്ടണം
Answer: (C)

40. “സ്റ്റീൽ ‍സിറ്റി" എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരം?
(A) ജാംഷഡ്പൂർ  (B) ദുർഗാപൂർ 
(C) ജയ്പൂർ  (D) കാണ്പൂർ 
Answer: (A)

41. 1964-ൽ‍ റഷ്യയുടെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെ ആരംഭിച്ച ഇരുമ്പുരുക്ക്വ്യവസായ ശാല ?
(A) റൂർക്കല (B) ബൊക്കാറോ
(C) ദുർഗാപൂർ ‍ (D) ഭിലായ്
Answer: (B)

Loading...

42. ആൽഗകളെകുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ്‌?
(A) ആന്ത്രപ്പോളജി (B) ആന്തോളജി
(C) മക്കോളജി (D) ഫൈക്കോളജി
Answer: (D)

43. രക്തംകട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടിൻ ?
(A) ആൽബുമിൻ ‍ (B) ഫൈബ്രിനോജൻ 
(C) ഗ്ലോബുലിൻ ‍ (D) കാത്സ്യം അയേണുകൾ 
Answer: (B)

44. വെള്ളത്തിൽലയിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻഏത്‌ ?
(A) വൈറ്റമിൻ ‍C (B) വൈറ്റമിൻ A
(C) വൈറ്റമിൻ ‍B (D) വൈറ്റമിൻ ‍D
Answer: (X)

45. കശുവണ്ടി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ?
(A) ആനക്കയം (B) കാക്കഞ്ചേരി
(C) ഉടമ്പന്നൂര്‍ (D) നിലമ്പൂര്
Answer: (A)

46. ശരീരത്തിൽഏറ്റവും കൂടുതൽഅമോണിയ ഉല്ലാദിപ്പിക്കുന്ന അവയവമേത്‌ ?
(A) ത്വക്ക്‌ (B) വൃക്കകൾ 
(C) കരൾ ‍ (D) ഹൃദയം
Answer: (C)

47. റോക്കറ്റിൽഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതേത്‌?
(A) ദ്രവ അമോണിയ (B) പെട്രോളിയം
(C) ദ്രവ ഹൈഡ്രജൻ ‍ (D) ദ്രവ ഓക്സിജൻ 
Answer: (X)

48. രാസോർജ്ജം വൈദ്യുതോർജ്ജമാക്കുന്ന തേത്‌ ?
(A) മോട്ടോർ  (B) ജനറേറ്റർ 
(C) ബാറ്ററി (D) ബൾബ്
Answer: (C)

49. താഴെ പറയുന്നതിൽഏതിലാണ്തന്മാത്രകൾക്ക്ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗതികോർജ്ജമുള്ളത്
(A) വാതകങ്ങളിൽ ‍ (B) ദ്രാവകങ്ങളിൽ 
(C) ലായനികളിൽ ‍ (D) ഘരങ്ങളിൽ 
Answer: (A)

50. ഉയരംകൂടുന്നതിനനുസരിച്ച്അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഏകദേശം10 മീറ്റർഉയരത്തിന്എത്രതോതിലാണ്മർദ്ദം കുറയുന്നത്‌?
(A) 2 മില്ലിബാർ  (B) 1 മില്ലിബാർ 
(C) 1.5 മില്ലിബാർ ‍ (D) 2.5മി ല്ലിബാർ 
Answer: (B)

51. സൗരയുഥത്തിൽഏറ്റവും സാന്ദ്രത കൂടിയ ഗ്രഹം ഏത്‌ ?
(A) ഭൂമി (B) ശനി
(C) വ്യാഴം (D) ശുക്രൻ 
Answer: (A)

52. ഇന്ത്യൻഭരണഘടനയുടെ ആണിക്കല്ല്എന്ന്അറിയപ്പെടുന്നത്‌?
(A) ആമുഖം (B) നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ 
(C) മൌലികാവകാശങ്ങൾ  (D) മൌലികകർത്തവ്യങ്ങൾ 
Answer: (C)

53. ഭരണഘടനയിൽ വകുപ്പ്‌ 324 പ്രതിപാദിക്കുന്നത്‌ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്
(A) പബ്ലിക്ക്സർവീസ്കമ്മീഷൻ 
(B) തിരഞ്ഞെടുപ്പ്കമ്മീഷൻ  
(C) ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ 
(D) സംസ്ഥാനങ്ങളിൽരാഷ്ട്രപതിഭരണം
Answer: (B)

54. അന്യായമായി തടവിൽപാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളെ സ്വാതന്ത്രമാക്കുന്നതിനുള്ള റിട്ടാണ്‌?
(A) മാൻഡമാസ്‌ (B) സെർഷ്വോറ്റി
(C) ഹേബിയസ്‌, കോർപ്പസ്‌ (D) പ്രോഹിബിഷൻ 
Answer: (C)

55. “നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രിയത്തിൽ സജിവമായി ഇടപെടാതിരിക്കുന്നതിന്റെ പരിണിതഫലം നിങ്ങളെക്കാൾമോശമായവർ നിങ്ങളെ ഭരിക്കുമെന്നതാണ്‌ ” ആരുടെ വാക്കുകളാണിത്‌ ?
(A) പ്ലാറ്റോ (B) അരിസ്റ്റോട്ടിൽ 
(C) റൂസ്സോ (D) വോൾട്ടയർ 
Answer: (A)

56. ചുവടെ നല്കിയുട്ടുള്ളതിൽലാറ്ററേറ്റ്മണ്ണ്രൂപം കൊള്ളുന്ന പ്രദേശം ഏത്‌?
(A) നദികളുടെ നിക്ഷേപണത്തിലൂടെ രൂപപ്പെടുന്ന സമതല പ്രദേശം
(B) മരുഭൂമി പ്രദേശം
(C) മണ്‍സൂണ്‍മഴയും ഇടവിട്ട്ഉഷ്ണവും അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രദേശം
(D) ആഗ്നേയ ശിലകളാൽനിർമ്മിതമായപ്രദേശം
Answer: (C)

57. ഭിന്ന ശേഷിഉള്ളവർക്കായി ഐ.ടി. പാർക്ക്നിർമ്മിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻസംസ്ഥാനം ?
(A) തെലുങ്കാന (B) കേരളം
(C) ആന്ധ്രാപ്രദേശ്‌ (D) കർണ്ണാടകം
Answer: (A)

58. 2018-ൽ‍ തായലന്റിലെ ഗുഹയിൽകുടുങ്ങിയത്ഏത്‌ ഫുട്ബോൾ ടിമിലെ കുട്ടികളാണ്
(A) ബിയർകാറ്റ്സ്‌ (B) വൈൽഡ്ബോർ 
(C) ബാൽട്രിമോർറാവൻസ്‌ (D) ചിക്കാഗോ ബിയേർസ്
Answer: (B)

59. ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽകൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത്ഏത്‌ ?
(A) തൂത്തുക്കുടി (B) വിശാഖപട്ടണം
(C) പാരദ്വീബ്‌ (D) നെവാ ഷേവ
Answer: (D)

60. “ഭീഏത്നദിയുടെ പോഷകനദിയാണ്‌ ?
(A) കാവേരി (B) ഗോദാവരി
(C) കൃഷ്ണ (D) മഹാനദി
Answer: (C)

61. മരത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വന്യജിവി സങ്കേതം ?
(A) തോൽപെട്ടി (B) ചെന്തുരുണി
(C) മുത്തങ്ങ (D) പിച്ചി
Answer: (B)

62. “ജാതിക്കുമ്മിആരുടെ കൃതിയാണ്‌ ?
(A) ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ  (B) പണ്ഡിറ്റ്കറുപ്പൻ 
(C) അയ്യങ്കാളി (D) വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ 
Answer: (B)

63. “ഉദയഭൂമി" ആരുടെ സമാധിസ്ഥലം ?
(A) കെ.ആർ‍. നാരായണൻ ‍ (B) എസ്‌.ഡി. ശർമ്മ
(C) രാജിവ്ഗാന്ധി (D) മൊറാർജി ദേശായ്
Answer: (A)

64. ഭർത്താവില്ലാത്ത സ്ത്രീകൾക്കും പിന്നാക്ക അവസ്ഥയിൽഉള്ള സ്ത്രീകൾ‍ക്കും വേണ്ടി സംസ്ഥാന തൊഴിൽവകുപ്പ്ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഏത്‌ ?
(A) കൈവല്യം (B) ജിവനം
(C) സ്നേഹപൂർവ്വം (D) ശരണ്യ
Answer: (D)

65. 941 ദിവസം തുടർച്ചയായി പ്രവർത്തിച്ച്ലോകറെക്കോർഡ്നേടിയ ഇന്ത്യയിലെ ആണവനിലയം ഏത്‌?
(A) കൈഗ (B) കാക്രംപാറ
(C) കൽപ്പാക്കം (D) നെറോറ
Answer: (A)

66. സെൻട്രൽട്രൈബൽയൂണിവേഴ്സിറ്റി നിലവിൽ വരുന്ന സംസ്ഥാനംഏത്‌?
(A) കേരളം (B) അരുണാചൽ പ്രദേശ്
(C) ആന്ധ്രാപ്രദേശ്‌ (D) പശ്ചിമ ബംഗാൾ 
Answer: (C)

67. ജനസംഖ്യാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്‌ ?
(A) ജൂണ്‍ 5 (B) ജൂലായ്‌ 11
(C) സെപ്തംമ്പർ‍ 16 (D) ഫെബ്രുവരി 2
Answer: (B)

68. അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയിൽഇന്ത്യയുടെ ത്രിവർണ്ണ പതാക ആദ്യമായി ഉയർത്തിയ വ്യക്തി ആര്‌?
(A) മാഡം ബിക്കാജി കാമ (B) ആനിബസന്റ്
(C) ലാലാ ലജ്പത്റായ്‌ (D) മഹാത്മാ ഗാന്ധി
Answer: (A)

69. 0° രേഖാംശ രേഖയിൽ‍ (ഗ്രീൻവിച്ച്‌) രാവിലെ 10 മണി ആയിരിക്കുമ്പോൾ 82$\frac{1}{2°}$ രേഖാംശത്തിൽ‍ (ഇന്ത്യ) സമയംഎത്രയായിരിക്കും ?
(A) 3.00 PM (B) 3.30 PM
(C) 5.00 AM (D) 430 AM
Answer: (B)

70. ഏറ്റവും കൂടുതൽരാജ്യങ്ങളുമായി അതിർത്തിപങ്കിടുന്ന ഏഷ്യൻരാജ്യം?
(A) ഇന്ത്യ (B) പാക്കിസ്ഥാൻ 
(C) ചൈന (D) അഫ്ഘാനിസ്ഥാൻ 
Answer: (C)
' X ' DENOTES DELETION
ഈ ചോദ്യപേപ്പർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക 
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAYS EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
PSC PREVIOUS QUESTION PAPERS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC LDC/LGS Questions & Answers - Click here
PSC RANK LISTS / SHORTLISTS -> Click here
PDF BOOKS - Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, IX, X, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍