വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ (വി.ഇ.ഒ) മുൻ പരീക്ഷകളിലെ 600 ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 
VEO / LDC / LGS FREE EXAM COACHING
പി.എസ്.സി. 2014, 2015, 2016 വർഷങ്ങളിൽ നടത്തിയ വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ പരീക്ഷകളിലെ 600 ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ പഠിക്കാം.
ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്‌താൽ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന പേജിലേക്കെത്താ.
1. Question Paper 01 -100 Questions)
2. Question Paper 02 (100 Questions)
3. Question Paper 03 (100 Questions)
4. Question Paper 04 (100 Questions)
5. Question Paper 05 (100 Questions)
6. Question Paper 06 (100 Questions)
Loading...
Related Links
* LDC / VEO / LGS Questions - Click here
* KERALA PSC EXAM PROGRAMME - Click here
CURRENT AFFAIRS (English)---> Click here
GENERAL KNOWLEDGE QUESTIONS AND ANSWERS (English) ---> Click here
Degree Level Exam Questions  ---> Click here
PSC PREVIOUS / SOLVED QUESTION PAPERS ---> Click here
NEW JOBS Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, IX, X, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here