കേരള നവോത്ഥാന നായകർപൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ - ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ  


പൊയ്കയിൽ
യോഹന്നാൻ
(1879-1939)

353.പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ ജനിച്ചത്?
*1879 ഫെബ്രുവരി 17

354.പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാന്റെ ബാല്യകാലനാമം?
*കൊമാരൻ (കുമാരൻ)

355.പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാന്റെ ജന്മസ്ഥലം?
*ഇരവിപേരൂർ (പത്തനംതിട്ട)

355.പുലയൻ മത്തായി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നവോത്ഥാന നായകൻ?
*പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ

356.കുമാര ഗുരുദേവൻ, പൊയ്കയിൽ അപ്പച്ചൻ എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത്?
*പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ

357.സർക്കാർ അനുമതിയോടെ തിരുവിതാംകൂറിൽ അയിത്ത ജാതിക്കാർക്കായി ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാലയം ആരംഭിച്ചത്?
*പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ

358.പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാദൈവസഭയുടെ തലവൻ എന്ന നിലയിൽ പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാന് ലഭിച്ച ആത്മീയ അപരനാമം?
*കുമാര ഗുരുദേവൻ

359.ക്രിസ്തു മതത്തിൽ നിന്നുള്ള വിവേചനത്തിന്റെ പ്രതിഷേധമായി പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ ബൈബിൾ കത്തിച്ച സ്ഥലം?
*വാകത്താനം (1906)

360.ക്രൈസ്തവനും ഹിന്ദുവുമല്ലാത്ത ദ്രാവിഡ ദളിതൻ എന്ന ആശയം കൊണ്ടുവന്ന സാമൂഹ്യ പാരിഷ്കർത്താവ്?
*പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ

361.ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിലേക്ക് പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വർഷങ്ങൾ?
*1921, 1931

362.ദളിത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രത്യേക സ്കോളർഷിപ്പുകൾ വേണമെന്ന് ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ നിർദ്ദേശിച്ചത്?
*പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ

363.രത്നമണികൾ എന്ന കവിതാസമാഹാരം രചിച്ചത്?
*പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ

364.'പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ' എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ
രചയിതാവ്?
*എം.ആർ. രേണുകുമാർ

365.പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ മരണമടഞ്ഞ വർഷം?
*1939 ജൂൺ 29

366.അവശതയനുഭവിക്കുന്ന ജനവിഭാഗത്തിന്റെ മോചനത്തിനായി 'അടി ലഹള' എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രക്ഷോഭം നടത്തിയത്?
*പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ

367.അടി ലഹളയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ?
*വാകത്താനം ലഹള, കൊഴിക്കുംചിറ ലഹള, മംഗലം ലഹള, വെള്ളീനടി സമരം

368.'പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവസഭ’ (PRDS) പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്?
*പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ

369.'പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവസഭസ്ഥാപിച്ച വർഷം?
*1909.

371.പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവസഭയുടെ ആസ്ഥാനം?
*ഇരവിപേരൂർ (തിരുവല്ല)

372.പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവസഭയുടെ ഉപ ആസ്ഥാനങ്ങൾ?
*അമരകുന്ന്, ഉദിയൻകുളങ്ങര
👉Leaders of Renaissance in Kerala Questions in English - Click here>
👉Kerala Renaissance - Questions in English - Click here>


PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC RANK LISTS / SHORTLISTS -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, IX, X, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* SCERT TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here