കേരള നവോത്ഥാന നായകർചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 

കേരള നവോത്ഥാന നായകർ
(ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ)

01. ശ്രീനാരായണഗുരു (1856-1928) - Click here
02. വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ (1809-1851) - Click here
03. തൈക്കാട് അയ്യ (1814-1909) - Click here
04. ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ (1853-1924) - Click here
05. അയ്യങ്കാളി (1863 - 1941) - Click here
06. വാഗ്ഭടാനന്ദൻ(1885-1939) - Click here
07. ആഗമാനന്ദ സ്വാമി(1896-1961) - Click here
08. ആനന്ദതീർത്ഥൻ(1905-1987) - Click here
09. ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി ((1852 - 1929) - Click here
10. പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ(1885-1938) - Click here
11. പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ (1879-1939) - Click here
12. കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് ചാവറ(1805-1871) - Click here
13. ഡോ.പൽപ്പു (1863-1950) - Click here
14. സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ ((1889- 1968) - Click here
15. വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി(1873-1932) - Click here
16. സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള (1878-1916) - Click here
17. മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ (1878-1970) - Click here
18. കെ.കേളപ്പൻ (1889-1971) - Click here
19. വി.ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാട് (1896-1982) - Click here
20. കുമാരനാശാൻ (1873-1924) - Click here
21. .കെ.ഗോപാലൻ(1904-1977) - Click here
22. ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കർ (1825-1874) - Click here
23. മക്തി തങ്ങൾ (1847-1912) - Click here
24. അയ്യത്താൻ ഗോപാലൻ (1861-1948) - Click here
25. പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ് (1887-1940) - Click here
26. മൂർക്കോത്ത് കുമാരൻ (1874-1941) - Click here
27. സി.കൃഷ്ണൻ (1867-1938) - Click here
28. കൃഷ്ണാദിയാശാൻ (1877-1937) - Click here
29. ബാരിസ്റ്റർ ജി.പി.പിളള (1864-1903) - Click here
30. വാടപുറം പി.കെ.ബാവ (1884-1938) - Click here


👉Leaders of Renaissance in Kerala Questions in English - Click here>
👉Kerala Renaissance - Questions in English - Click here>


PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC RANK LISTS / SHORTLISTS -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, IX, X, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* SCERT TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here