കേരള നവോത്ഥാന നായകർവാഗ്ഭടാനന്ദൻ - ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 


വാഗ്ഭടാനന്ദൻ(1885-1939)


243.വാഗ്ഭടാനന്ദന്റെ മാതാപിതാക്കൾ?
*കോരൻ ഗുരുക്കൾ, ചീരുവമ്മ

244.'വാഗ്ഭടാനന്ദ’ എന്ന പേര് നൽകിയത്?
*ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി

244.ആത്മവിദ്യാകാഹളം, ശിവയോഗിവിലാസം എന്നീ മാസികകൾ ആരംഭിച്ചത്?
*വാഗ്ഭടാനന്ദൻ

245.‘ഉണരുവിൻ, അഖിലേശനെ സ്മരിപ്പിൻ ക്ഷണമെഴുന്നേൽപ്പിൻ അനീതിയോടെതിർപ്പിൻ’ എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത്?
*വാഗ്ഭടാനന്ദൻ

246.വാഗ്ഭടാനന്ദന്റെ യഥാർത്ഥ പേര്?
*വയലേരി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഗുരുക്കൾ

247.വാഗ്ഭടാനന്ദന്റെ ബാല്യകാല നാമം?
*കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ

248.വി.കെ. ഗുരുക്കൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നവോത്ഥാന നായകൻ?
*വാഗ്ഭടാനന്ദൻ

249.ബാലഗുരു എന്നറിയപ്പെടുന്ന നവോത്ഥാന നായകൻ?
*വാഗ്ഭടാനന്ദൻ

251.ജാതി പ്രമാണം ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ്?
*വാഗ്ഭടാനന്ദൻ

252.ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഇളനീരാട്ടം തെറ്റാണെന്ന് വാദിച്ച നവോത്ഥാന നായകൻ?
*വാഗ്ഭടാനന്ദൻ

252.ആത്മവിദ്യാസംഘത്തിന്റെ പ്രധാന മേഖലയായിരുന്ന സ്ഥലം?
*മലബാർ

253.ആത്മവിദ്യാസംഘത്തിന്റെ ആശയങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുന്ന വാഗ്ഭടാനന്ദന്റെ കവിത?
*സ്വതന്ത്ര ചിന്താമണി (1921)

254.പ്രീതിഭോജനം നടത്തിയ നവോത്ഥാന നായകൻ?
*വാഗ്ഭടാനന്ദൻ (1927)

255.‘ഉൗരാളുങ്കൽ കൂലിവേലക്കാരുടെ പരസ്പര സഹായസംഘം' എന്ന പേരിൽ കർഷകസംഘടന സ്ഥാപിച്ചത്?
*വാഗ്ഭടാനന്ദൻ( സംഘടന പിൽക്കാലത്ത് ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയായി മാറി

256.ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി?
*ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി 

257.കാവി ഉപേക്ഷിച്ച് ഖദർ അണിഞ്ഞ ഒരേയൊരു നവോത്ഥാന നായകൻ?
*വാഗ്ഭടാനന്ദൻ

258.1911 - രാജയോഗാനന്ദ കൗമുദി യോഗശാല കോഴിക്കോട് സ്ഥാപിച്ചത്?
*വാഗ്ഭടാനന്ദൻ

259.വാഗ്ഭടാനന്ദൻ അന്തരിച്ചത്?
*1939 ഒക്ടോബർ 29

260.വാഗ്ഭടാനന്ദന്റെ ജന്മസ്ഥലം?
*പാട്യം (കണ്ണൂർ

261.'ആത്മവിദ്യാസംഘം' എന്ന സംഘടന സ്ഥാപിച്ചത്?
*വാഗ്ഭടാനന്ദൻ (1917)

262.ആത്മവിദ്യാസംഘത്തിന്റെ മുഖപത്രം?
*അഭിനവ കേരളം (1921) 

263.വാഗ്ഭടാനന്ദൻ കാരപ്പറമ്പിൽ (കോഴിക്കോട്) സ്ഥാപിച്ച സംസ്കൃത പഠന കേന്ദ്രം?
*തത്ത്വപ്രകാശിക(1906)

264.യജമാനൻ എന്ന മാസിക ആരംഭിച്ചത്?
*വാഗ്ഭടാനന്ദൻ (1939, കോഴിക്കോട്

266.വേലക്കാരൻ എന്ന പത്രം ആരംഭിച്ചത്?
*സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ (1933, ചെറായി

267. വാഗ്ഭടാനന്ദന്റെ കൃതികൾ
*ആത്മവിദ്യ,ആത്മവിദ്യാലേഖമാല,ആധ്യാത്മ യുദ്ധം,ഈശ്വരവിചാരം,പ്രാർത്ഥനാഞ്ജരി,മനസചാപല്യം,മംഗള ശ്ലോകങ്ങൾ,യജമാൻ,യജമാൻ,ഗാന്ധിജിയും ശാസ്ത്രവ്യഖ്യാനവും,കൊട്ടിയൂർ ഉത്സവപ്പാട്ട്
👉Leaders of Renaissance in Kerala Questions in English - Click here>
👉Kerala Renaissance - Questions in English - Click here>


PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC RANK LISTS / SHORTLISTS -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, IX, X, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* SCERT TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here