കേരള നവോത്ഥാന നായകർവൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ - ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 


വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ (1809-1851)


108.വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ ജനിച്ചത്?
*1809 മാർച്ച് 12(സ്വാമിത്തോപ്പ് നാഗർകോവിൽ)

109.വൈകുണ്ഠസ്വാമിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ?
*പൊന്നു നാടാർ, വെയിലാൾ

110.മേൽമുണ്ട് സമരത്തിന് പ്രചോദനം നൽകിയ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ്?
*വൈകുണ്ഠ സ്വാമി

111.വൈകുണ്ഠ ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപമുള്ള മുന്തിരിക്കിണർ (മണിക്കിണർ, സ്വാമിക്കിണർ) നിർമ്മിച്ചത്?
*വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ

112.വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളുടെ പ്രധാന ശിഷ്യൻ?
*തൈക്കാട് അയ്യ

113.വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ സ്ഥാപിച്ച ക്ഷേത്രങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത്?
*നിഴൽ താങ്കൽ

114.വൈകുണ്ഠ മല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?
*അത്തളവിളൈ (കന്യാകുമാരി)

115.വിശുദ്ധിയോടുകൂടിയ ചിട്ടയായ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് പരിശീലനം നൽകാൻ ‘തുവയൽ പന്തി കൂട്ടായ്മ’ സ്ഥാപിച്ചത്?
*അയ്യാ വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ

116.നിശാപാഠശാലകൾ സ്ഥാപിച്ച് ‘വയോജന വിദ്യാഭ്യാസം' എന്ന ആശയം ആദ്യം നടപ്പിലാക്കിയത്?
*വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ

117.‘വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരമാണ് താനെന്ന്’ സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ച നവോത്ഥാന നായകൻ?
*അയ്യാ വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ

118.സമപാന്തിഭോജനം നടത്തി അയിത്ത വ്യവസ്ഥയെ വെല്ലുവിളിച്ച നവോത്ഥാന നായകൻ?
*വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ

119.കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യപരിഷ്കർത്താക്കളിൽ ആദ്യത്തെയാൾ ആരാണ്?
*വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ

120.സമ്പൂർണ്ണ ദേവൻ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്?
*വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ

121.സമത്വസമാജം സ്ഥാപിച്ചത്?
*വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ

122.സമത്വസമാജം സ്ഥാപിച്ചവർഷം?
*1836

123.കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത്?
*സമത്വസമാജം

124.ജാതി ഒന്ന് മതം ഒന്ന് കുലം ഒന്ന് ദൈവം ഒന്ന് ലോകം ഒന്ന് എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചത്?
*വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ

125.സ്വാതി തിരുനാളിന്റെ കാലത്ത് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിൽ പാർപ്പിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം?
*ശിങ്കാരത്തോപ്പ്

126. 5 പേർ അടങ്ങിയ വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളുടെ ശിഷ്യഗണം അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേര്?
*സീടർ

127.വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളുടെ പേരിലുള്ള സംഘടന?
*വി.എസ്.ഡി.പി(വൈകുണ്ഠ സ്വാമി ധർമ്മ പ്രചരണ സഭ)
128.വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളുടെ കൃതികൾ?
*അകലത്തിരുട്ട്അരുൾനുൽ

129.വൈകുണ്ഠ സ്വാമി അന്തരിച്ചത്?
*1851 ജൂൺ 3

130.
അയ്യാ വഴി എന്ന മതം സ്ഥാപിച്ചത്?
*വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ 

131.അയ്യാവഴിയുടെ ചിഹ്നം?
*തീജ്വാല വഹിക്കുന്ന താമര

132.അയ്യാവഴി മതത്തിന്റെ പുണ്യസ്ഥലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
*ദച്ചനം (തിരിച്ചന്തൂർ

133.അയ്യാവഴി ക്ഷേത്രങ്ങളെ പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര്?
*പതികൾ

134.
മുടിചൂടും പെരുമാൾ (മുത്തുകുട്ടിഎന്ന നാമധേയത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്?
*വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ

135.ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത്?
*വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ

136.ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ദേവദാസി സമ്പ്രദായത്തെ എതിർത്ത നവോത്ഥാന നായകൻ?
*അയ്യാ വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ 

137.കണ്ണാടിയിൽ കാണുന്ന സ്വന്തം പ്രതിബിംബത്തെ ആരാധിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചത്?
*വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ

138.വേല ചെയ്താൽ കൂലി കിട്ടണം എന്ന മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയത്?
*വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ

139.തിരുവിതാംകൂറിലെ ഭരണത്തെ 'നീച ഭരണംഎന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്?
*വൈകുണ്ഠസ്വാമികൾ

140.ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തെ 'വെള്ള നീചന്റെ ഭരണം’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്?
*വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ

141.ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തെ 'വെളുത്ത പിശാച്എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്?
*വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ
👉Leaders of Renaissance in Kerala Questions in English - Click here>
👉Kerala Renaissance - Questions in English - Click here>


PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC RANK LISTS / SHORTLISTS -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, IX, X, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* SCERT TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here