കേരള നവോത്ഥാന നായകർചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ - ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 


ചട്ടമ്പി
സ്വാമികൾ (1853-1924)

164.അച്ഛന്റെ പേര് ?
*വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി

165.അമ്മയുടെ പേര്
*നങ്ങമ പിള്ള 

166.ചട്ടമ്പി സ്വാമിയുടെ ഭവനം?
*ഉള്ളൂർക്കോട്ട് വീട് 

167.ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ആദ്യകാല ഗുരു?
*പേട്ടയിൽ രാമൻ പിള്ള ആശാൻ

168.രാമൻ പിള്ളയാശാന്റെ കുടിപ്പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പഠിക്കവേ ക്ലാസ് ലീഡർ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ചട്ടമ്പി എന്നായിരുന്നു വിളിച്ചത് പിന്നീട് ചട്ടമ്പി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു

169.ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ഗുരു?
*തൈക്കാട് അയ്യ സ്വാമികൾ 

170.സംസ്കൃതത്തിലും വേദോപനിഷത്തുകളിലും യോഗ വിദ്യയിലും ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ഗുരു?
*സുബ്ബജടാപാഠികൾ 

171.ചട്ടമ്പിസ്വാമികളെ തമിഴ് വേദാന്ത ശാസ്ത്രം അഭ്യസിപ്പിച്ച ഗുരു?
*സ്വാമിനാഥ ദേശികർ

172.ചട്ടമ്പി സ്വാമിയ്ക്ക് വിദ്യാധിരാജ എന്ന പേര് നൽകിയത്?
*എട്ടരയോഗം 

173.തിരുവനന്തപുരത്തെ ഗവൺമെന്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ക്ലാർക്കായി ഔദ്യോഗിക ജീവിതമാരംഭിച്ച നവോത്ഥാന നായകൻ?
*ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ

174.ചട്ടമ്പിസ്വാമിക്ക് ജ്ഞാനോദയം ലഭിച്ച സ്ഥലം?
*വടിവീശ്വരം

175.ചട്ടമ്പിസ്വാമിയെ ഷൺമുഖദാസൻ എന്നുവിളിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷകർത്താവ്?
*തൈക്കാട് അയ്യ

176.‘മലബാറിൽ ഞാനൊരു യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനെ കണ്ടു’ എന്ന് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ആരെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്?
*ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ 

177.ക്രിസ്തുമത നിരൂപണം (ക്രിസ്തുമത ചേതനം) രചിച്ചത്?
*ചട്ടമ്പി സ്വാമി

178.ചട്ടമ്പി സ്വാമിയെ ആദരിച്ച് ശ്രീനാരായണ ഗുരു രചിച്ച കൃതി?
*നവമഞ്ജരി

179.ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ പ്രധാന ശിഷ്യൻ?
*ബോധോശ്വരൻ 

180.ചട്ടമ്പി സ്വാമി സമാധിയായത്?
*1924 മെയ് 5

181.ചട്ടമ്പിസ്വാമി സ്മാരകം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്?
*പന്മന

182.ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ സമാധി സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ചേർന്ന് സ്ഥാപിച്ച ക്ഷേത്രം?
*ബാലഭട്ടാരക ക്ഷേത്രം

183.ചട്ടമ്പി സ്വാമി ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ വർഷം?
*1882

184.ചട്ടമ്പി സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെ കണ്ടുമുട്ടിയ വർഷം?
*1892

185.ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ യഥാർത്ഥ പേര്?
*അയ്യപ്പൻ 

186.ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ബാല്യകാല നാമം?
*കുഞ്ഞൻപിള്ള

187.‘ഷൺമുഖദാസൻ' എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടത്?
*ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ

188.‘സർവ്വ വിദ്യാധിരാജ' എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടത്?
*ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ

189.ശ്രീ ഭട്ടാരകൻ, ശ്രീ ബാലഭട്ടാരകൻ എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നവോത്ഥാന നായകൻ?
*ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ

190.കാഷായം ധരിക്കാത്ത സന്യാസി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
*ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ

191.‘കാവിയും കമണ്ഡവുമില്ലാത്ത സന്യാസി’ എന്നറിയപ്പെട്ട നവോത്ഥാന നായകൻ?
*ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ

192.പ്രാചീന കേരളത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ജാതിരാഹിതമായ ആദി സമൂഹത്തിന്റെ ചരിത്രം അനാവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ചട്ടമ്പിസ്വാമി രചിച്ച പുസ്തകം?
*പ്രാചീന മലയാളം

193.പരശുരാമന്റെ കേരള സൃഷ്ടി ബ്രാഹ്മണർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു എന്ന വാദത്തെ എതിർത്ത കൃതി?
*പ്രാചീന മലയാളം

194.ചട്ടമ്പിസ്വാമിയുടെ ഏറ്റവു വലിയ കൃതി?
*പ്രാചീന മലയാളം
195.ചട്ടമ്പിസ്വാമികളോടുള്ള ആദരസൂചകമായി ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പ് സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കിയത്?
*2014 ഏപ്രിൽ 30

196.ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ജന്മദിനമായ ആഗസ്റ്റ് 25 ജീവ കാരുണ്യദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.

197.ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ജനിച്ചത്?
*1853 ആഗസ്റ്റ് 25

198.ചട്ടമ്പി സ്വാമിയുടെ ജന്മസ്ഥലം?
*കൊല്ലൂർ(കണ്ണമൂല)

199.അവർണർക്കും വേദം പഠിക്കാം എന്നു സ്ഥാപിച്ച ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ കൃതി?
*വേദാധികാര നിരൂപണം

200.ചട്ടമ്പി സ്വാമി സമാധി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?
*പന്മന (കൊല്ലം)

201. ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ പ്രധാന കൃതികൾ
*അദ്വൈത ചിന്താ പദ്ധതി,കേരളത്തിലെ ദേശനാമങ്ങൾ ആദിഭാഷ,അദ്വൈതവരം, മോക്ഷപ്രദീപ ഖണ്ഡനം,ജീവകാരുണ്യ നിരൂപണം, പുനർജന്മ നിരൂപണം,നിജാനന്ദാവിലാസം,വേദാധികാര നിരൂപണം,വേദാന്തസാരം,പ്രാചീന മലയാളം,അദ്വൈതപഞ്ചാരം, സർവ്വമത സാമരസ്യം, പരമഭട്ടാര ദർശനം, ബ്രഹ്മത്വ നിർഭാസം (ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെക്കുറിച്ച് കുടുതലറിയാം ഇവിടെ  ക്ലിക്കുക )
👉Leaders of Renaissance in Kerala Questions in English - Click here>
👉Kerala Renaissance - Questions in English - Click here>


PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC RANK LISTS / SHORTLISTS -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, IX, X, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* SCERT TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here