Breaking

∗Railway Group D Exam Preparation - Click here∗∗∗ 

Friday, March 31, 2017

PSC Malayalam - Questions and Answers 9

PSC Malayalam - Questions and Answers 

പി.എസ്.സി . പരീക്ഷകളിലെ മലയാളം ; ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 
Chapter -9

201. രാച്ചിയമ്മ എന്ന സുപ്രസിദ്ധ കഥ എഴുതിയത് ആരാണ്?
(A)എം.കെ.സാനു
(B)ഉറൂബ്
(C)നാലപ്പാട്ട് നാരായണ മേനോൻ
(D)സി.വി. രാമൻപിളള
Answer: (B)

202. പുതുമലയാണ്മ തൻ മഹേശ്വരൻ എന്ന് എഴുത്തച്ചനെ വിശേഷിപ്പിച്ചതാരാണ്-
(A) വള്ളത്തോൾ
(B) ചെറുശ്ശേരി
(C) വൈലോപ്പളളി
(D) നാലപ്പാട്ട് നാരായണ മേനോൻ
Answer: (A)

203. ചങ്ങമ്പുഴ , നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്നേഹ ഭാജനംഎന്ന ജീവ ചരിത്രം എഴുതിയത് ആരാണ്?
(A) പി. കേശവദേവ്
(B) എസ്. കെ.പൊറ്റക്കാട്
(C) തകഴി
(D) എം.കെ.സാനു
Answer: (D)

204. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ നാടകം.?
(A) പ്രേമാമൃതം
(B) യാചകപ്രേമം
(C) പാട്ടബാക്കി
(D) വിഷകന്യക
Answer: (C)

205. ഋതുക്കളുടെ കവി എന്നറിയപ്പെട്ടത് ആരാണ്.?
(A) ചെറുശ്ശേരി
(B) വൈലോപ്പളളി
(C) വള്ളത്തോൾ
(D) ജി. ശങ്കരകുറുപ്പ്
Answer: (A)

206. കണ്ണുനീർത്തുളളി എന്ന വിലാപകാവ്യം രചിച്ചത് ആരാണ്.?
(A) .എൻ.വി കുറുപ്പ്
(B) നാലപ്പാട്ട് നാരായണ മേനോൻ
(C) ജി. ശങ്കരകുറുപ്പ്
(D) വൈലോപ്പളളി
Answer: (B)

207. സി.വി. രാമൻപിളള രചിച്ച സാമൂഹിക നോവൽ .?
(A) പ്രേമാമൃതം
(B) ജീവിതപ്പാത
(C) മഗ്ദലനമറിയം
(D) കേശവീയം
Answer: (A)

208. 'വിശ്വദർശനം' എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് .?
(A) വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ 
(B) അപ്പൻതമ്പുരാൻ 
(C) എൻ‍.എൻകക്കാട്
(D) ജി. ശങ്കരകുറുപ്പ്
Answer: (D)

209. യാചകപ്രേമം എന്ന നാടകം രചിച്ചത് ആര്?
(A) സി. രാധാകൃഷ്ണൻ 
(B) പി. കേശവദേവ്
(C) കെ. സി. കേശവപിള്ള
(D) എൻ‍. പ്രഭാകരൻ 
Answer: (B)

210. മലയാളത്തിലെ ആദ്യ മഹാ കാവ്യം ?
(A) വാനപ്രസ്ഥം
(B) സഫലമീ യാത്ര
(C) രാമചന്ദ്രവിലാസം
(D) ഉമാകേരളം
Answer: (C)

211. മലയാളത്തിലെ പ്രഥമ ഗീതക സമാഹാരം ഏത്?
(A) വെള്ളിനക്ഷത്രം,
(B) കദളീവനം
(C) മയൂരസന്ദേശം
(D) കർണ്ണഭൂഷണം
Answer: (A) (വെള്ളിനക്ഷത്രംഎം.വിഅയ്യപ്പൻ)

212. 'സഹ്യന്റെ മകൻ ' ആരെഴുതിയതാണ്.?
(A) ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ്
(B) വൈലോപ്പളളി
(C) ഉള്ളൂർ 
(D) കുമാരനാശാൻ 
Answer: (B)

213. അരക്കവി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്?
(A) അപ്പൻതമ്പുരാൻ 
(B) ജയദേവൻ 
(C) പൂനം നമ്പൂതിരി
(D) കൽഹണൻ 
Answer: (C)

214. 'അപ്പുക്കിളി ' എന്ന കഥാപാത്രം ഏതു കൃതിയിലെയാണ്.?
(A) അസുരവിത്ത്
(B) അവൻവീണ്ടും വരുന്നു
(C) ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം
(D) ഇണങ്ങാത്ത കണ്ണികൾ 
Answer: (C)

215. നാട്യശാസ്ത്രകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
(A) കാളിദാസൻ 
(B) ഭരതമുനി
(C) ജയദേവൻ 
(D) ബാണഭട്ടൻ 
Answer: (B)

216. 'പാതിരാസൂര്യന്റെ നാട്ടിൽ' എന്ന യാത്രാ വിവരണം എഴുതിയതാരാണ്.?
(A) എസ്. കെ.പൊറ്റക്കാട്
(B) സി. ജെ. തോമസ്
(C) കാക്കനാടൻ 
(D) കോവിലൻ 
Answer: (A)

217. ആദ്യത്തെ മലയാള മഹാകാവ്യം?
(A) കൃഷ്ണഗാഥ
(B) ഉമാകേരളം
(C) കൃഷ്ണഗാഥ
(D) കന്നിക്കൊയ്ത്ത്
Answer: (A)

218. 'ബാലമുരളി ' എന്ന തൂലികാ നാമത്തിൽ ആദ്യകാലത്ത് രചനകൾ നടത്തിയിരുന്നത് ആരാണ്.?
(A) .ആർ‍. രാജരാജവർമ്മ
(B) അപ്പൻതമ്പുരാൻ 
(C) .എൻ.വി കുറുപ്പ്
(D) ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി
Answer: (C)

219. ആദ്യത്തെ മലയാള ഖണ്ഡകാവ്യം?
(A) ഭൂമിഗീതങ്ങൾ 
(B) വീണപൂവ്
(C) രാത്രിമൊഴി
(D) ഉജ്ജയ്നി
Answer: (B)

220. ' കേരള വ്യാസൻ' ആരാണ്.?
(A) . ആർ‍. രാജരാജവർമ്മ
(B) സി. വി. രാമൻപിള്ള
(C) കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞികുട്ടൻ തമ്പുരാൻ
(D) കേരളവർമ്മ വലിയകോയിത്തമ്പുരാൻ 
Answer: (C)

221. എസ്.കെ.പൊറ്റക്കാടിന്റെ കുടിയേറ്റക്കാരുടെ കഥ പറയുന്ന നോവൽ.?
(A) മുമ്പേപറക്കുന്ന പക്ഷി
(B) ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ
(C) ഏണിപ്പടികൾ 
(D) വിഷകന്യക
Answer: (D)

222. ചേര രാജാക്കൻമാരെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന സംഘകാല കൃതി?
(A) പുറനാനൂറ്
(B) പതിറ്റുപ്പത്ത്
(C) അകനാനൂറ്
(D) രത്നാവലി
Answer: (B)

223. ചെറുകാടിന്റെ ആത്മകഥയുടെ പേരെന്താണ്.?
(A) ജീവിതപ്പാത
(B) സഫലമീ യാത്ര
(C) ഓർമയുടെ ഓളങ്ങൾ
(D) കൊഴിഞ്ഞ ഇലകൾ
Answer: (A)

224. പുതുമലയാണ്മ തൻ മഹേശ്വരൻ എന്ന് എഴുത്തച്ചനെ വിശേഷിപ്പിച്ചതാരാണ്-
(A) ഉള്ളൂർ 
(B) കുട്ടികൃഷ്ണമാരാർ 
(C) വള്ളത്തോൾ
(D) ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി
Answer: (C)

225. ഓർമയുടെ തീരങ്ങളിൽ ആരുടെ ആത്മകഥയാണ്.?
(A) തകഴി ശിവശങ്കര പിളള
(B) ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി
(C) ജി.ശങ്കരകുറുപ്പ്
(D) സി. വി. രാമൻപിള്ള
Answer: (A)
<Next Page>
<Chapters: 0102030405060708, 09, 10111213>

LDC ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ചുവടെയുള്ള ലിങ്കുകൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

L D C EXAMINATION SYLLABUS : 2017 JUNE
കേരളം അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ- ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 
ഭാഷയും വിജ്ഞാനശാഖകളും - ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ
മത്സരപ്പരീക്ഷകളിലെ കേരളം - ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 
കേരളചരിത്രവും രാജാക്കന്‍മാരും ---> Click here
പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ ---> Click here 
 ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന -ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ---> Click here 
ജനറൽ സയൻസ്  (ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ) ---> Click here 
സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഭാരതം-പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും
ഇന്ത്യയിലെ വനങ്ങളും വന്യജീവികളും
1000 Facts about Kerala in English ---> Click here
350 Facts about Kerala in English ---> Click here
350 Facts about Kerala in PDF ---> Click here
LDC RANK FILE PDF ---> Click here

Related Links
1. CURRENT AFFAIRS ---> Click here
2. GENERAL KNOWLEDGE QUESTIONS AND ANSWERS ---> Click here
3. IT, CYBER LAWS AND GENERAL ENGLISH QUESTIONS AND ANSWERS ---> Click here
4. GENERAL SCIENCE - QUESTIONS AND ANSWERS
5. FACTS ABOUT INDIA
6. FACTS ABOUT KERALA
7. FACTS ABOUT WORLD
8. GEOGRAPHY AND ECONOMICS
9. FAMOUS PERSONALITIES - QUESTIONS & ANSWERS
10. ARITHMETIC/MENTAL ABILITY---> Click here
11. PSC PREVIOUS / SOLVED QUESTION PAPERS ---> Click here
12. SSC/UPSC/RRB ==> EXAM -2016
13. 1000 Previous Questions and Answers  for PSC/SSC/UPSC Exams
14. G K QUESTIONS AND ANSWERS IN MALAYALAM

No comments:

Post a Comment