പി.എസ്.സി . പരീക്ഷകളിലെ മലയാളം ; ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ: Chapter -7

601. തെറ്റായ രൂപമേത്?
(എ) അഞ്ജലി (ബി) അജനാ
(സി) അജ്ഞലി  (ഡി) അജ്ഞാനം
ഉത്തരം: (C)

602. താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ തെറ്റായ പ്രയോഗം ഏത്?
(എ) പ്രവൃത്തി (ബി) നിവൃത്തി -
(സി) ആവൃത്തി (ഡി) അതൃത്തി
ഉത്തരം: (D)

603. ""Did you read the book I gave you?'' എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും സ്വാഭാവികമായ വിവർത്തനം:
(എ) വായിച്ചോ നീ ഞാൻ തന്ന പുസ്തകം?
(ബി) നീ വായിച്ചോ പുസ്തകം ഞാൻ തന്നത
(സി) ഞാൻ തന്ന പുസ്തകം നീ വായിച്ചോ ?
(ഡി) ഞാൻ തന്നതായ പുസ്തകത്ത നീ വായിച്ചോ?
ഉത്തരം: (C)

604. "He called at my place yesterday' എന്നതിന്റെ പരിഭാഷ:
(എ) ഇന്നലെ എന്റെ സ്ഥലത്തുകൂടെ അവൻ കടന്നുപോയി
(ബി) ഇന്നലെ അവൻ എന്റെ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു
(സി) ഇന്നലെ അവൻ എന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് വിളിച്ചു
(ഡി) ഇന്നലെ അവൻ എന്റെ സ്ഥലത്തുവന്നു വിളിച്ചു
ഉത്തരം: (B)

605. "The Sword is not as mighty as the pen' എന്നതിന്റെ പരിഭാഷ.
(എ) പേനയെക്കാൾ ശക്തി വാളിനാണ്
(ബി) വാളിന് പേനയോളം ശക്തിയില്ല
(സി) വാളും പേനയും ശക്തിയുള്ളതാണ്
(ഡി) വാളും പേനയും തുല്യ ശക്തിയുള്ളവയല്ല
ഉത്തരം: (B)

606. ശരിയായ വാക്യരൂപം ഏത്?
(എ) പ്രഭാതം കിഴക്ക് ദിക്കിനെ സിന്ദൂരമണിയിച്ച് പൂക്കളെ വിടർത്തുകയും ചെയ്തു
(ബി) പ്രഭാതം കിഴക്ക് ദിക്കിൽ സിന്ദൂരമണിയിച്ച് പൂക്കൾ വിടർത്തുകയും ചെയ്തു
(സി) പ്രഭാതത്തിൽ കിഴക്ക് സിന്ദൂരമണിയുകയും പൂക്കൾ വിടരുകയും ചെയ്തു
(ഡി) പ്രഭാതത്തിൽ കിഴക്ക് ദിക്ക് സിന്ദൂരമണിയിച്ച് പൂക്കൾ വിടരുകയും ചെയ്തു
ഉത്തരം: (C)

607. ശരിയായ പദമേത് ?
(എ) വൈകുണ്ടം (ബി) വൈകുണ്ഠം
(സി) വൈകുണ്ഡം (ഡി) വൈകുണ്ഡം
ഉത്തരം: (B)

608. This is the standing order എന്നതിന്റെ പരിഭാഷ:
(എ) ഇത് അടിയന്തരമായ ഉത്തരവാണ്
( ബി) ഇതാണ് ഉത്തരവിന്റെ കാലാവധി
(സി) നിലനിൽപിന്റെ ഉത്തരവാണിത്
(ഡി) ഇത് നിലവിലുള്ള ഉത്തരവാണ്
ഉത്തരം: (D)

609. പരിമാണം എന്നാൽ
(എ) മാറ്റം  (ബി) സുഗന്ധം
(സി) വളർച്ച (ഡി) അളവ്
ഉത്തരം: (D)

610. ശരിയല്ലാത്ത പ്രയോഗമേത്?
(എ) സമ്മേളനത്തിന് മുന്നൂറോളം പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു
(ബി) സമ്മേളനത്തിൽ ഏകദേശം മുന്നൂറോളം പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു
(സി) സമ്മേളനത്തിൽ ഏകദേശം മുന്നൂറുപേർ ഉണ്ടാ യിരുന്നു
(ഡി) സമ്മേളനത്തിന് മുന്നൂറുപേർ ഉണ്ടായിരുന്നു
ഉത്തരം: (B)

611. ശതു എന്നർഥം വരാത്ത പദമേത്?
(എ) മൃഡൻ (ബി) രിപു (സി) അരി (ഡി) വെരി -
ഉത്തരം: (A)

612. "My love is like a red rose' എന്നതിന്റെ പരിഭാഷ.
(എ) എന്റെ സ്നേഹം ഒരു രക്തപുഷ്പമാകുന്നു
( ബി എന്റെ സ്നേഹം ഒരു രക്തപുഷ്പം പോലെയാകുന്നു
(സി) എന്റെ സ്നേഹം ഒരു രക്തപുഷ്പത്തിന്റേതാകുന്നു
(ഡി) എന്റെ സ്നേഹം ഒരു രക്തപുഷ്പത്തിലാകുന്നു --
ഉത്തരം: (B)

613. മോദം എന്ന വാക്കിന്റെ വിപരീതം:
(എ) ആമോദം (ബി) ഖേദം
(സി) പ്രമാദം  (ഡി) സന്തോഷം
ഉത്തരം: (B)

614. “As you sow so you reap' എന്നതിന്റെ പരിഭാഷ:
(എ) കൊയ്യുന്നതേ വിതയ്ക്കു
(ബി) വിതയ്ക്കുന്നത് കൊയ്യാറില്ല
(സി) വിതയ്ക്കുന്നതും കൊയ്യുന്നതും നീയല്ല
(ഡി) വിതയ്ക്കുന്നതേ കൊയ്യു
ഉത്തരം: (D)

615. "Beating about the bush' എന്നതിനു സമാനമായ ശൈലി:
(എ) വളച്ചുകെട്ടി പറയുക
(ബി) കുറ്റിച്ചെടി തല്ലിയൊതുക്കുക
(സി) അനുസരണക്കേടിനു ശിക്ഷിക്കുക
(ഡി) വളർച്ച മുരടിപ്പിക്കുക
ഉത്തരം: (A)

616. താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ആനയുടെ പര്യായപദമല്ലാത്തത്:
(എ) കരി (ബി) ദന്തി
(സി) ഹസ്തി (ഡി) കൂർമ്മം
ഉത്തരം: (D)

617, “Time and tide wait for no man' എന്നതിന്റെ ആശയം:
(എ) കാലവും തിരമാലയും ആർക്കുവേണ്ടിയും കാത്തു നിൽക്കില്ല
(ബി) കാലവും തിരമാലയും മനുഷ്യനെ കാത്തുനിൽക്കും
(സി) കാലം തിരമാലയോടൊപ്പം മനുഷ്യനെ കാത്തു നിൽക്കുന്നു
(ഡി) കാലവും തിരമാലയും മനുഷ്യനും ആർക്കുവേണ്ടിയും കാത്തുനിൽക്കില്ല ഉത്തരം: (A)

618. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ അ ർഥം കൊണ്ട് വേറിട്ടുനിൽക്കുന്ന പദമേത്?
(എ) അനുയോജ്യം  (ബി) അനുചിതം
(സി) അനുകൂലം (ഡി) അനുഭാവം -
ഉത്തരം: (B)

619. ശരിയായ പദമേത്?
(എ) വിധർഭ (ബി) വിദർഫ
(സി) വിഥർഭ  (ഡി) വിദർഭ
ഉത്തരം: (D)

620. ദൃശ്യം എന്നതിന്റെ ശരിയായ വിഗ്രഹാർഥം:
(എ) ദർശിക്കപ്പെടാവുന്നത് (ബി) ദർശിക്കുന്നവൻ -
(സി) ദർശിക്കുന്ന ക്രിയ (ഡി) ദർശിക്കുന്ന ശീലം
ഉത്തരം: (A)

621. "മഞ്ജുഷ' ശബ്ദത്തിന്റെ അർഥം:
(എ) തേൻ (ബി) കാൽചിലമ്പ് -
(സി) പുക്കുട് (ഡി) അരഞ്ഞാണം -
ഉത്തരം: (C)

622.പുരോഗതി എന്നതിന്റെ വിപരീതം:
(എ) അധോഗതി  ( ബി പശ്ചാത്ഗതി
(സി) സദ്ഗതി (ഡി) ദുർഗതി
ഉത്തരം: (B)

623.മകളുടെ മകൻ:
(എ) ജാമാതാവ് (ബി) ശ്വശ്രു
(സി) ദൗഹിത്രൻ  (ഡി) സ്നുഷ
ഉത്തരം: (C)

624.വീടിന്റെ പര്യായപദമല്ലാത്തത്:
(എ) മന്ദിരം (ബി) ഭവനം
(സി ഗേഹം (ഡി) ഗഹ്വരം
ഉത്തരം: (D)

625. "She decided to have a go at fashion industry' എന്നതിന്റെ ശരിയായ പരിഭാഷ:
( എ) ഫാഷൻ വ്യവസായം ഉപേക്ഷിക്കാൻ അവൾ തീരുമാനിച്ചു
 (ബി) ഫാഷൻ വ്യവസായത്തിൽ ഒരു കൈ നോക്കാൻ അവൾ തീരുമാനിച്ചു
(സി) ഫാഷൻ വ്യവസായത്തിൽനിന്ന് പിൻമാറാൻ അവൾ തീരുമാനിച്ചു
(ഡി) ഫാഷൻ വ്യവസായത്തിൽത്തന്നെ തുടരാൻ അവൾ തീരുമാനിച്ചു -
ഉത്തരം: (B)

626. താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ വേറിട്ടു നിൽക്കുന്ന പദമേത്?
(എ) മിഹിരൻ (ബി) ആദിത്യൻ
(സി) അർക്കൻ (ഡി) സോമൻ
ഉത്തരം: (D)

627. സ്വദേശ വും സ്വഗൃഹവും വിട്ട് അകലെപ്പോയി. താമസിക്കുന്നവൻ എന്നർത്ഥമുള്ള വാക്ക്:
(എ) പരദേശി (ബി) നാടോടി -
(സി) പ്രവാസി (ഡി) സന്ന്യാസി
ഉത്തരം: (C)

628. വേരുമുതൽ തലപ്പൂവരെ എന്നർത്ഥമുള്ളത്:
(എ) ആപാദചൂഡം (ബി) ആചന്ദ്രതാരം
(സി) ആമൂലാഗ്രം (ഡി) അപാരം -
ഉത്തരം: (C)

629. "Exclamation mark" - എന്നതിന്റെ ശരിയായ പരിഭാഷ:
(എ) അങ്കുശം (ബി) ഉദ്ധരണി
(സി) വിക്ഷേപണി (ഡി) ഭിത്തിക -
ഉത്തരം: (C)

630. "First deserve and then desire' എന്നതിനോട് യോജിക്കുന്ന പഴഞ്ചൊല്ല്:
(എ) കൊക്കിലൊതുങ്ങാവുന്നതേ കൊത്താവൂ
(ബി) മിന്നുന്നതെല്ലാം പൊന്നല്ല.
(സി) വേണമെങ്കിൽ ചക്ക വേരിലും കായ്ക്കും
(ഡി) വിത്തുഗുണം പത്ത്
ഉത്തരം: (A)

631. ഭൂമി എന്നർത്ഥമില്ലാത്ത പദം :
( എ ധരണി (ബി) മേദിനി
(സി) അവനി (ഡി) തരണി
ഉത്തരം: (D)

632. പ്രഹേളിക എന്ന വാക്കിനർഥം:
(എ) മരുഭൂമി (ബി) കടൽ
(സി) കടങ്കഥ (ഡി) വെള്ളച്ചാട്ടം
ഉത്തരം: (C)

633. "She hit back at her critics' എന്നതിന്റെ ശരിയായ പരിഭാഷ:
(എ) വിമർശകരുടെ മുന്നിൽ അവൾ വിളറിപ്പോയി
(ബി) വിമർശകർക്കുനേരെ അവൾ ആഞ്ഞടിച്ചു
(സി) വി മർ നങ്ങ ൾക്കു നേരെ അവൾ വാതിൽ കൊട്ടിയടച്ചു
(ഡി) അവൾ വിമർശനങ്ങളിൽ തളരാറില്ല.
ഉത്തരം: (B)

634. ശരിയായ രൂപമേത്?
(എ) മുഖാന്തിരം  (ബി) അനന്തിരവൻ
(സി) കണ്ടുപിടുത്തം (ഡി) തിമിംഗിലം -
ഉത്തരം: (D)

635. "To throw cold water' എന്നതിനു സമാനമായ മലയാള പ്രയോഗം:
(എ) തണുത്ത വെള്ളം തളിച്ചു   (ബി) തണുപ്പൻ മട്ട്
(സി) നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുക  (ഡി) രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തുക. -
ഉത്തരം: (C)

636. "Secularism' എന്നതിനു സമാനമായ മലയാള വാക്ക്.
(എ) മതസാഹോദര്യം (ബി) മതനിരപേക്ഷരത്
(സി) മതരാഹിത്യം (ഡി) മതാത്മകത്വം
ഉത്തരം: (B)

637. അക്ഷരത്തെറ്റില്ലാത്തത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക:
(എ) അടിയന്തരം (ബി) അതൃത്തി
(സി) അല്ലങ്കിൽ  (ഡി) അർത്തം
ഉത്തരം: (A)

638. "Only an objective historical enquiry can provide the answers' എന്നതിന്റെ ശരിയായ പരിഭാഷ:
(എ) വിപുലമായ ചരിതാന്വേഷണത്തിലൂടെ അതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താനാകാ (ബി) ചരിതാന്വേഷണത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഉത്തരം കണ്ടെത്താനാകൂ
(സി) സൂക്ഷ്മമായ ചരിത്രാന്വേഷണത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഉത്തരം ലഭിക്കൂ
(ഡി) വസ്തുനിഷ്ഠമായ ചരിത്രാന്വേഷണത്തിനു മാത്രമേ ഉത്തരം നൽകാനാകൂ
ഉത്തരം: (D)

639. "അസുരവിത്ത്' എന്ന ശൈലിയുടെ അർഥം:
(എ) ദുഷ്ടസന്തതി (ബി) അസുരഗണത്തിൽ ജനിച്ചവൻ
(സി) ദേവശതു  (ഡി) മന്ദബുദ്ധി
ഉത്തരം: (A)

640. ശരിയായ പദം തിരഞ്ഞെടുക്കുക:
(എ) അഗാഥം  (ബി) അഗാദം
(സി) അഗാധം  (ഡി) അകാധം
ഉത്തരം: (C)

641. ധുരന്ധരൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർഥം:
(എ) തിരക്കുള്ളവൻ (ബി) അറിവില്ലാത്തവൻ
(സി) വേലക്കാരൻ (ഡി) ചുമതലക്കാരൻ -
ഉത്തരം: (D)

642. താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ പദം ഏത് ?
(എ) സൃഷ്ടാവ്  (ബി) സഷ്ടാവ്
(സി) സഷ്ട്ട്ടാവ് (ഡി) സഷ്ടാവ് -
ഉത്തരം: (B)

643. ഭർത്താവ് എന്ന് അർഥമില്ലാത്ത പദമേത് ?
(എ) ധവൻ (ബി) രമണൻ
(സി) നായകൻ (ഡി) അന്തണൻ
ഉത്തരം: (D)

644. ഭർത്താവിൽ നിഷ്ഠയുള്ളവൾ എന്നർത്ഥമുള്ള പദം:
(എ) പതിവൃത (ബി) പതിവത
(സി) പതിംവര - (ഡി) ഇവയൊന്നുമല്ല -
ഉത്തരം: (B)

645. താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ വേറിട്ടുനിൽക്കുന്ന വാക്കേത്?
(എ) സുമം ( ബി) കുസുമം
(സി) താമര (ഡി) പുഷ്പം -
ഉത്തരം: (C)

646. ശരിയായ രൂപമേത്?
(എ) സാസ്കാരികപരം (ബി) ദേശീയപരം
(സി) സ്വയപരിശമം (ഡി) സാഷ്ടാംഗം -
ഉത്തരം: (D)

647. കുയിലിന്റെ പര്യായമല്ലാത്തത് ഏത്?
(എ) പികം (ബി) കോകിലം
(സി) കപോതം  (ഡി) കളകണം -
ഉത്തരം: (C)

648. "Cricket is n't my cup of tea' എന്നതിന്റെ ശരിയായ പരിഭാഷ:
(എ) ക്രിക്കറ്റിന്റെ ചായ സമയത്തല്ല അത് നടന്നത്
(ബി) ക്രിക്കറ്റ് എന്റെ ഉപജീവനമാർഗം (സി) കിക്കറ്റിനെക്കാൾ ചായ കുടിയാണെനിക്കിഷ്ടം
(ഡി) ക്രിക്കറ്റിൽ എനിക്ക് അത്ര താൽപര്യമില്ല -
ഉത്തരം: (D)

649. “ആന മെലിഞ്ഞാൽ തൊഴുത്തിൽ കെട്ടുമോ' എന്ന ചൊല്ലിന്റെ അർത്ഥം:
(എ) ആന മെലിഞ്ഞാൽ കെട്ടിയിടാൻ പറ്റില്ല
(ബി) ആന ഒരിക്കലും മെലിയുകയില്ല
(സി) ആനയെ തൊഴുത്തിൽ കെട്ടുകയില്ല
(ഡി) വലിയ ആൾക്കാർ എത്ര ക്ഷീണിച്ചാലും ദരിദ്രരാകുകയില്ല
ഉത്തരം: (D)

650. "ചന്ദൻ' എന്നർഥമുള്ളത്:
(എ) ശശം (ബി) ശശാങ്കൻ
(സി) ശശിധരൻ (ഡി) ശശകൻ -
ഉത്തരം: (B)

651. "കോരന് കഞ്ഞി കുമ്പിളിൽത്തന്നെ' എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ അർഥം:
(എ) വലിയ ജോലിക്ക് ചെറിയ കൂലി
(ബി) കുറ്റം ചെയ്തവൻ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കും
(സി) ദരിദ്രന്റെ നിലയിൽ മാറ്റമില്ല.
(ഡി) ഗത്യന്തരമില്ലെങ്കിൽ എന്തും ഭക്ഷിക്കും -
ഉത്തരം: (C)

652. താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ മകന്റെ ഭാര്യ എന്നർഥമുള്ളത്:
(എ) ജാമാതാവ് (ബി) പ്രപൗത്രി
(സി) സ്നുഷ   (ഡി) ദൗഹിത്രി.
ഉത്തരം: (C)

653, "People's Plan' എന്നതിന്റെ അനിയോജ്യമായ പരിഭാഷ:
(എ) ജനായത്ത പദ്ധതി (ബി) ജനകീയ പദ്ധതി.
(സി) ജനകീയാസൂത്രണം (ഡി) ഇതൊന്നുമല്ല -
ഉത്തരം: (C)

654. "A tempest in a tea pot' എന്നതിന്റെ ശരിയായ പരിഭാഷ:
(എ) തേയില സൽക്കാരം
(ബി) ചായക്കോപ്പയിലെ കൊടുങ്കാറ്റ്
(സി) ചായക്കടയിൽ ആഘോഷം
(ഡി) ചായപ്പാതം കേടാകുക -
ഉത്തരം: (B)

655. "The Periyar flows through Kerala' എന്നതിന്റെ ശരിയായ പരിഭാഷ:
(എ) പെരിയാർ കേരളത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്നു
(ബി) പെരിയാർ കേരളത്തിൽ ഒഴുകുന്നു
(സി) പെരിയാർ കേരളത്തിലൂടെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു
(ഡി) പെരിയാർ കേരളത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് ഒഴുകുന്നത് -
ഉത്തരം: (A)

656. "Capital Punishment' എന്നതിനു സമാനമായ മലയാള പ്രയോഗം:
(എ) ജീവപര്യന്തം (ബി) വധശിക്ഷ
(സി) കഠിന തടവ് (ഡി) ലഘു തടവ് -
ഉത്തരം: (B)

657. "മണിപ്രവാളം' എന്നതിലെ "പ്രവാളത്തിന്റെ അർത്ഥം:
(എ) മാണിക്യം (ബി) പവിഴം
(സി) വൈഡൂര്യം (ഡി) മരതകാ
ഉത്തരം: (B)

658. സ്വർഗം എന്ന പദത്തിന്റെ പര്യായം:
(എ) നാകം (ബി) തോയം
(സി) നിണം (ഡി) കുവലയം
ഉത്തരം: (A)

659. ഗണം എന്ന് അർഥം വരാത്ത പദമേത്?
(എ) അശ്മം (ബി) കൂട്ടം
(സി) സഞ്ചയം (ഡി) സംഘാതം
ഉത്തരം: (A)

660. അക്ഷരത്തെറ്റില്ലാത്തത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക:
(എ) ചിലവ് (ബി) തത്വം
(സി) ദാദാവ് (ഡി) ദ്വന്ദ്വയുദ്ധം
ഉത്തരം: (D)

661. ഒറ്റപ്പദം കണ്ടെത്തുക- ചിന്തയിൽ മുഴുകിയവൻ:
(എ) ചിന്താഗൻ (ബി) ചിന്തിതൻ -
( സി) ചിന്താമനൻ ( ഡി ) ചിന്താതൽപ്പരൻ
ഉത്തരം: (c)

662, "A man had been condemned to death for murder' എന്നതിന്റെ ശരിയായ പരിഭാഷ: (എ) ഒരു മനുഷ്യനെ കൊലപാതകത്തിനു പരിപ്പിച്ചു
(ബി) ഒരു മനുഷ്യൻ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു
(സി) കൊലപാതകത്തിന് ഒരു മനുഷ്യൻ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു -
(ഡി) ഒരു മനുഷ്യനെ കൊലപാതകത്തിന് തൂക്കിക്കൊന്നു
ഉത്തരം: (c)

663. ഒറ്റപ്പദം കണ്ടെത്തുക- ഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾ:
(എ) ഗ്രാഹകൻ (ബി) ഗ്രഹിതാവ്
(സി) ഗ്രഹണീയൻ (ഡി) ജ്ഞാനി
ഉത്തരം: (b)

664. "Herculean task' എന്നതിനു സമാനമായ മലയാള ശൈലി:
(എ) ഹെർക്കലിയൻ പ്രയത്നം
(ബി) ഹെർക്കുലീയൻ കടമ
(സി) ഹെർക്കലിയൻ നിയോഗം
(ഡി) ഭഗീരഥ പ്രയത്നം
ഉത്തരം: (d)

665, താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ വാക്യം ഏത്?
(എ) സ്ത്രീകളുടെ സീറ്റിലിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്ന പുരുഷൻമാർ ശിക്ഷാർഹമാണ്.
(ബി) ഓരോ പാഠവും ശ്രദ്ധാപൂർവം പഠിക്കണം
(സി) സമ്മേളനത്തിന് ഏകദേശം പതിനാറായിരത്തോളം പേർ പങ്കെടുത്തു.
(ഡി) ഞാൻ സാധാരണ ഒൻപതുമണിക്ക് സ്കൂളിൽ പോവുകയാണ് പതിവ്
ഉത്തരം: (b)

666. ഒറ്റപ്പദം എഴുതുക- വിജയത്തെ ഘോഷിക്കുന്ന യാത്ര:
( എ ഘോഷയാത ( ബി) ജയയാത
(സി) യാത്രാഘോഷം (ഡി) ജൈത്രയാത്ര
ഉത്തരം: (d)

667. താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ തെറ്റായ പദം ഏത്?
(എ) ലൗകികം (ബി) മുതലാളിത്തം -
(സി) ഐതീഹ്യം (ഡി) പ്രവൃത്തി .
ഉത്തരം: (c)

668. "I respond to situations as the case may be' എന്നതിന്റെ പരിഭാഷ:
(എ) എന്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ സംഭവബഹുലമായിരിക്കും
(ബി) സംഭവങ്ങളുണ്ടെങ്കിലേ ഞാൻ പ്രതികരിക്കു
(സി) അവസരങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഞാൻ പ്രതികരിക്കുന്നു
(ഡി) അവസരോചിതം ഞാൻ സംഭവങ്ങളോടു പ്രതികരിക്കുന്നു
ഉത്തരം: (d)

669. അക്ഷരത്തെറ്റില്ലാത്തത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക:
(എ) ജനാതിപദ്ധ്യം (ബി) ജനാധിപധ്യം -
(സി) ജനാധിപത്യം ഡി) ജനാതിപത്യം
ഉത്തരം: (c)

670. ഭാര്യ എന്ന പദത്തിന്റെ പര്യായം:
(എ) തനുജ (ബി) കളത്രം
(സി) പതി (ഡി) കാന്തി
ഉത്തരം: (b)

671. താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ പദം ഏത്?
(എ) തർജ്ജിമ (ബി) തർജ്ജമ
(സി) തർജിമ (ഡി) തർജമ
ഉത്തരം: (d)

672. “ഓശാന പാടുക' എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം:
(എ) ഏറ്റു പറയുക. (ബി) അനുകരിച്ചു കാണിക്കുക.
(സി) സ്തുതി പാടുക (ഡി) അടിമപ്പണി ചെയ്യുക
ഉത്തരം: (c)

673. സംസ്കൃതത്തിൽ സപ്തതി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്:
(എ) 10 (ബി) 80 (സി) 90 (ഡി) 60
ഉത്തരം: (a)

674. ശരിയായ രൂപമേത്?
(എ) വിദ്യുത്ശക്തി (ബി) വിദ്യുഛക്തി
(സി) വിദ്യുശ്ശക്തി (ഡി) വിദ്യുച്ഛക്തി
ഉത്തരം: (d)

675. "Our neighbours moved in yesterday' എന്നതിന്റെ ശരിയായ പരിഭാഷ:
(എ) നമ്മുടെ പുതിയ അയൽക്കാർ ഇന്നലെ വീട്ടിൽ വന്നു
(ബി) നമ്മുടെ പുതിയ അയൽക്കാർ ഇന്നലെ സങ്കടപ്പെട്ടു
(സി) നമ്മുടെ അയൽക്കാർ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഇന്നലെ വന്നിരുന്നു
(ഡി) നമ്മുടെ പുതിയ അയൽക്കാർ ഇന്നലെ താമസം തുടങ്ങി
ഉത്തരം: (d)

676. നാഗരികത കടന്നു ചെന്നിട്ടില്ലാത്ത  എന്നർത്ഥമുള്ളത്:
(എ) കൂപമണ്ഡൂകം (ബി) ഓണംകേറാമൂല
(സി) ഭഗീരഥ പ്രയത്നം (ഡി) ഭരതവാക്യം
ഉത്തരം: (b)

677. ആകെ പരിഭ്രമിച്ചവൻ എന്നർഥമുള്ളത്:
(എ) അഴകിയ രാവണൻ (ബി) കൂപമണ്ഡൂകം
(സി) അമ്പലം വിഴുങ്ങി (ഡി) പന്തംകണ്ട പെരുച്ചാഴി
ഉത്തരം: (d)

678. താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ പര്യായ പദമല്ലാത്തത്:
(എ) ദലം (ബി) വർണം
(സി) പത്രം  (ഡി) ഇല
ഉത്തരം: (b)

679. "I will be there at two o" clock without fail' എന്നതിന്റെ ശരിയായ പരിഭാഷ:
(എ) ഞാൻ രണ്ടുമണിക്ക് അവിടെയെത്തിയാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു
(ബി) പരാജയപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ടുമണിക്ക് തിരിച്ചെത്തും
(സി) തീർച്ച; ഞാൻ രണ്ടുമണിക്ക് അവിടെ എത്തിയിരിക്കും
(ഡി) ഞാൻ രണ്ടു മണിക്ക് പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കും
ഉത്തരം: (c)

680. "Justification' എന്നതിനു തുല്യമായ മലയാള പദം:
(എ) നീതിബോധം (ബി) ന്യായീകരണം
(സി) അസാധുവാക്കൽ (ഡി) വിധിന്യായം
ഉത്തരം: (b)

681. "Palmistry' എന്നതിന്റെ ശരിയായ പരിഭാഷ:
(എ) ഹസ്തരേഖാശാസ്ത്രം (ബി) മുഖലക്ഷണ ശാസ്ത്രം
(സി) ജ്യോതിശാസ്ത്രം (ഡി) നാഡീശാസ്ത്രം
ഉത്തരം: (a)

682. "Learn to say before you sing' എന്നതിന്റെ ശരിയായ പരിഭാഷ:
(എ) പാടാൻ തുടങ്ങും മുമ്പ് പഠിക്കുക
(ബി) പഠിച്ചിട്ട് തുടർന്നു പാടുക
(സി) പാടാൻ തുടങ്ങുംമുമ്പ് പറയാൻ പഠിക്കുക.
(ഡി) പറയാൻ പഠിക്കുംമുമ്പ് പാടുക
ഉത്തരം: (c)

683. "ചോര നീരാക്കുക' എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം:
(എ) കാലം വെറുതെ കളയുക
(ബി) കഠിനമായി അധ്വാനിക്കുക
(സി) രക്തബന്ധം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുക
(ഡി) അപകടത്തിൽപ്പെടുക
ഉത്തരം: (b)

684. ഋജുവിന്റെ ഭാവം എന്നർത്ഥമുള്ളത്:
(എ) വർജ്യം  (ബി) അഥർവം
(സി) ആർജവം (ഡി) ദൃശ്യം
ഉത്തരം: (c)

685. (പണയം: സ്നേഹം:: പ്രയാണം: ----------------.
(എ) ജോലി (ബി) വാഹനം
(സി) യാത്ര  (ഡി) അഭയം
ഉത്തരം: (c)

686. തെറ്റായ ജോടിയേത്?
(എ) വിദ്വാൻ - വിദുഷി (ബി) ലേഖകൻ- ലേഖിക -
(സി) ബാലകൻ-ബാലിക (ഡി) കവി-കവിയിത്രി
ഉത്തരം: (d)

687. അക്ഷരത്തെറ്റില്ലാത്തത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക:
(എ) മാന്യരെ (ബി) യൗവ്വനം
(സി) വ്യത്യാസം - (ഡി) കൈയ്യക്ഷരം
ഉത്തരം: (c)

688. "Barking dog seldom bites' എന്നതിനു സമാനമായ മലയാള ശൈലി:
(എ) പട്ടി കുരയ്ക്കും പക്ഷേ കടിക്കില്ല
(ബി) പട്ടി കുരച്ചിട്ടേ കടിക്കാറുള്ളൂ
(സി) കുരയ്ക്കാപട്ടി കടിക്കില്ല.
(ഡി) പട്ടി കുരച്ചുകൊണ്ട് കടിക്കില്ല.
ഉത്തരം: ()

689. "Where there is a will there is a way' എന്നതിനു സമാനമായ മലയാള ശൈലി:
(എ) ഇച്ഛയുണ്ടെങ്കിൽ വഴിയുണ്ട്
(ബി) മുട്ടുവിൻ തുറക്കപ്പെടും
(സി) മനംപോലെ മംഗല്യം
(ഡി) വേണമെങ്കിൽ ചക്ക വേരിലും കായ്ക്കും
ഉത്തരം: (d)

690. അനിവാര്യം എന്നാൽ:
(എ) ഒഴിവാക്കാത്ത (ബി) ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത
(സി) ഒഴിവാക്കാമായിരുന്ന (ഡി) ഒഴിവാക്കിയ
ഉത്തരം: (b)

691. അക്ഷരത്തെറ്റില്ലാത്തത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക:
(എ) ശ്യംഘല (ബി) ശൃംഖല
(സി) ശ്രംഘല (ഡി) ശ്യാങ്കല
ഉത്തരം: (b)

692. കച്ചകെട്ടുക എന്നാൽ:
(എ) ഉടുത്തൊരുങ്ങുക (ബി) അണിഞ്ഞൊരുങ്ങുക
(സി) തയ്യാറാവുക (ഡി) മോടി പിടിപ്പിക്കുക
ഉത്തരം: (c)

693. "കൊല്ലക്കുടിയിൽ സൂചി വിൽക്കുക' എന്ന ശൈലിയുടെ അർഥം:
(എ) കൊല്ലൻമാരുടെ ഗൃഹങ്ങളിൽ സൂചി വിൽക്കാൻ ചെല്ലുക
(ബി) വളഞ്ഞ വഴിയിൽ ചിന്തിക്കുക
(സി) ലാഭമില്ലാതെ കച്ചവടം നടത്തുക
(ഡി) ഒരു വസ്തു ധാരാളം ഉള്ളിടത്ത് അത് വിൽക്കാൻ കൊണ്ടുചെല്ലുക
ഉത്തരം: (d)

694. വ്യാഴവട്ടം എന്നതിന്റെ അർഥം:
(എ) എട്ടുവർഷം (ബി) പത്തുവർഷം
(സി) പ്രന്തണ്ടുവർഷം (ഡി) പതിനെട്ടുവർഷം
ഉത്തരം: (c)

695. തെറ്റിച്ചെഴുതിയ വാക്കേത്?
(എ) സതീർത്ഥ്യൻ (ബി) പുനശ്ചിന്ത
(സി) പ്രസ്ഥാവന (ഡി) ബീഭത്സം
ഉത്തരം: (c)

696. "India has a glorious past' എന്നതിന്റെ ശരിയായ പരിഭാഷ:
(എ) ഭാരതത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം തിളക്കമുള്ളതാണ്
(ബി) മഹത്താണ് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം
(സി) ഭാരതത്തിന് ഒരു മഹത്തായ പൈതൃകമുണ്ട്
(ഡി) ഇന്ത്യക്ക് ഒരു സുവർണ സംസ്കാരമുണ്ട്
ഉത്തരം: (c)

697. *Wisemen do not lose heart inspite of repeated failures എന്നതിന്റെ പരിഭാഷ:
(എ) തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന പരാജയങ്ങൾ ബുദ്ധിമാൻമാരെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നില്ല.
(ബി) ബുദ്ധിമാൻമാർ തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന പരാജയങ്ങൾ കൊണ്ട് നിരാശപ്പെടാറില്ല
(സി) പരാജയങ്ങൾക്ക് തുടർച്ചയായി ബുദ്ധിമാൻമാരെ നിരാശപ്പെടുത്താനാവില്ല
(ഡി) നിരാശരായ ബുദ്ധിമാന്മാർ തുടർച്ചയായി പരാജയപ്പെടാറില്ല.
ഉത്തരം: (b)

698. "Pop up' എന്നതിന്റെ ശരിയായ പരിഭാഷ:
(എ) പെട്ടെന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകുക
(ബി) വിചാരിക്കാത്ത നേരത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക
(സി) പറന്നിറങ്ങുക
(ഡി) കല്യാണം ആലോചിക്കുക
ഉത്തരം: (b)

699. "The rate of inflation must be held down' എന്നതിന്റെ ശരിയായ പരിഭാഷ:
(എ) പണപ്പെരുപ്പ് നിരക്ക് കൂടുകയാണ്
(ബി) പണം കൂടുന്നത് ആർക്കും നന്നല്ല
(സി) വെള്ളപ്പൊക്കകെടുതികൾ നിയന്ത്രിച്ചേ പറ്റു
(ഡി) പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് കുറച്ചുകൊണ്ടുവരണം
ഉത്തരം: (d)

700. "പ്രയുക്തം ' എന്നാൽ:
(എ) പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ടത് (ബി) യുക്തിയുള്ളത്
(സി) പ്രയാസപ്പെടുക (ഡി) പ്രയോജനകരം
ഉത്തരം: (a)


<ഈ ബ്ലോഗിലെ മുഴുവന്‍ പോസ്റ്റുകളും ഒരുമിച്ച് കാണുക >
YouTube Video Channel - Click here
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC SHORTLISTS -> Click here
PSC RANK LISTS -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* SCERT TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here