Breaking

∗Railway Group D Exam Preparation - Click here∗∗∗ 

Thursday, March 30, 2017

PSC Malayalam - Questions and Answers 6

PSC Malayalam - Questions and Answers
പി.എസ്.സി . പരീക്ഷകളിലെ മലയാളം ; ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 
Chapter -6

126. താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ 'ആഗമസന്ധി’ക്ക് ഉദാഹരണം ഏത്?
(A) തിരുവോണം
(B) അക്കാലം
(C) വിണ്ടലം
(D) കണ്ടില്ല
Answer: (A)

127. ശരിയായ തര്‍ജമ എഴുതുക:-
You had better consult a doctor
(A) ഡോക്ടറെ കാണുന്നതാണ് കൂടുതല് അഭികാമ്യം
(B) ഡോക്ടറെ കാണുന്നത് ഗുണപ്രദമാണ്.
(C) ഡോക്ടറെ കണ്ടാല് സ്ഥിതി മാറും.
(D) ഡോക്ടറെ കണ്ടാല് സ്ഥിതി മാറും.
Answer: (A)

128. ശരിയായ തര്‍ജ്ജമ എഴുതുക.
I was one among the rank holders.
(A) ഞാൻ റാങ്കു ജേതാക്കളിൽ ഒരാളാണ്.
(B) ഞാൻ റാങ്കു ജേതാക്കളുടെ ഒപ്പമുണ്ട്.
(C) ഞാൻ റാങ്കു ജേതാക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു.
(D) റാങ്കുജേതാക്കൾ എന്റെ കൂടെയുണ്ട്.
Answer: (C)

129. 'തീക്കടല്‍ കടഞ്ഞ് തിരുമധുരം' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കര്‍ത്താവ്?
(A) സി. രാധാകൃഷ്ണന്‍
(B) സി. ബാലകൃഷ്ണന്‍
(C) പി. സച്ചിദാനന്ദന്‍
(D) പത്മനാഭന്‍
Answer: (A)


130. ജ്ഞാനപീഠം പുരസ്കാരം ലഭിക്കാത്ത സാഹിത്യകാരൻ ആര്?
(A) തകഴി ശിവശങ്കരപിള്ള
(B) മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണൻ
(C) എസ്.കെ.പൊറ്റേക്കാട്
(D) എം.ടി.വാസുദേവൻ നായർ
Answer: (B)

131. ചെറുകാട് എന്ന സാഹിത്യകാരന്റെ യഥാര്ത്ഥ പേര്?
(A) ടി.സി.ജോസഫ്
(B) സി.ഗോവിന്ദപിഷാരടി
(C) രാഘവന്പിള്ള
(D) എം.മാത്യു
Answer: (B)

132. ‘മതം മനുഷ്യനെ മയക്കുന്ന കറുപ്പാണ്ഇതിന് സമാനമായ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്യുമേത്?
 (A) Religion is the ganga of people
 (B) Religion is the of people
 (C) Religion is the evil of people
 (D) Religion is the opium of people
Answer: (D)

133. ഉപമാ തൽപുരുഷൻ സമാസത്തിന് ഉദാഹരണമേത്?
(A) സുഖദുഃഖം
(B) മുഖകമലം
(C) തളിർമേനി
(D) നീലമേഘം
Answer: (C)

134. ആകാശം എന്ന പദത്തിന്റെ പര്യായമല്ലാത്തത് ഏത്?
(A) വാനം
(B) കുമുദം
(C) ഗഗനം
(D) വ്യോമം
Answer: (B)

135. തൽസമരൂപത്തിലുള്ള പദം?
 (A) കണ്ണൻ
 (B) ചാരം
 (C) ഖേദന
 (D) കനം
Answer: (C)

136. കേരളപാണിനി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരൻ?
 (A) കേരളവർമ്മ
 (B) ആർ രാജരാജവർമ്മ
 (C) കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ
 (D) ചാത്തുക്കുട്ടി മന്നാടിയാർ
Answer: (B)

137. ഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾ എന്നതിനു ഒറ്റപ്പദം?
 (A) ഗ്രഹകൻ
 (B) വക്താവ്
 (C) ശ്രോതാവ്
 (D) ഗ്രഹണി
Answer: (A)

138. ഋഷിയെ സംബന്ധിക്കുന്നത്. ഇത് ഒറ്റപദമാക്കിയാൽ?
 (A) ഋഷകം
 (B) ഋഷികം
 (C) ആർഷം
 (D) ആർഷികം
Answer: (C)

139. ഒരു രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദം ഏത്?
 (A) പക്ഷവാതം
 (B) പക്ഷപാതം
 (C) പക്ഷവാദം
 (D) പക്ഷവാധം
Answer: (A)

140. ഒരു പദം ആവർത്തിക്കുന്നത് വഴി അർഥ വ്യത്യാസമുണ്ടാക്കുന്ന അലങ്കാരം?
 (A) യമകം
 (B) അനുപ്രാസം
 (C) ശ്ലേഷം
 (D) ദ്വിതീയാക്ഷര പ്രാസം
Answer: (C)

141. വിഭക്തി പ്രത്യയമില്ലാത്ത വിഭക്തി?
(A) സംബന്ധിക
(B) പ്രയോജിക
(C) സംയോജിക
(D) നിർദ്ദേശിക
Answer: (D)

142. Caricature എന്ന പദത്തിന്റെ ശരിയായ അർഥം?
(A) കാർട്ടൂൺ
(B) വ്യക്തി മാഹാത്മ്യം
(C) തൂലികാ ചിത്രം
(D) വ്യക്തിപൂജ
Answer: (C)

143. "നീലക്കുറിഞ്ഞി " സമാസമേത്?
 (A) കർമധരേയൻ
 (B) ദ്വന്ദ സമാസം
 (C) ബഹുവ്രീഹി
 (D) ദ്വിഗു
Answer: (A)

144. കേവലക്രിയ ഏത്?
(A) നടക്കുക
(B) ഓടിക്കുക
(C) ചാടിക്കുക
(D) പായിക്കുക
Answer: (A)

145. നിനക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ഇവിടെ കഴിയാം. ക്രിയ?
(A) അനുജ്ഞായക പ്രകാരം
(B) നിര്ദ്ദേശക പ്രകാരം
(C) നിയോജക പ്രകാരം
(D) ആശംസക പ്രകാരം
Answer: (A)

146. വെൺ+ ചാമരം = വെഞ്ചാമരം - സന്ധിയേത്?
 (A) ലോപം
 (B) ആദേശം
 (C) ദ്വിത്വം
 (D) ആഗമം
Answer: (B)

147. " ആഘാതമേറ്റ് ഏറെ വിഷമിച്ചു " എന്ന അർഥത്തിൽ മലയാളത്തിലുള്ള ശൈലിക്ക് ഉദാഹരണം?
(A) കുട്ടിച്ചോറാക്കുക
(B) വെള്ളം കുടിക്കുക
(C) ചെണ്ടകൊട്ടിക്കുക
(D) നക്ഷത്രമെണ്ണുക
Answer: (D)

148. ബാലാമണിയമ്മ മാതൃത്വത്തിന്റെ കവിയത്രിയായും ഇടശ്ശേരി ശക്തിയുടെ കവിയായും അറിയപ്പെടുന്നു. വാക്യത്തിലെ തെറ്റായ പ്രയോഗമേത്?
 (A) മാതൃത്വത്തിന്റെ
 (B) കവിയത്രിയായും
 (C) കവിയായും
 (D) അറിയപ്പെടുന്നു
Answer: (B)

149. കേരളീയർ എന്ന പദം ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു?
(A) അലിംഗം
(B) പുല്ലിംഗം
(C) നപുംസകം
(D) മൂന്നു വിഭാഗത്തിലും പെടും
Answer: (A)

150. കർപ്പൂര മഴ - സമാസം ഏത്?
 (A) തൽപുരുഷൻ
 (B) ദ്വന്ദ്വൻ
 (C) ആവ്യയീഭാവൻ
 (D) ബഹുവ്രീഹി
Answer: (A)
<Next Page>
<Chapters: 0102030405, 06, 07080910111213>

LDC ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ചുവടെയുള്ള ലിങ്കുകൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

L D C EXAMINATION SYLLABUS : 2017 JUNE
കേരളം അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ- ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 
ഭാഷയും വിജ്ഞാനശാഖകളും - ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ
മത്സരപ്പരീക്ഷകളിലെ കേരളം - ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 
കേരളചരിത്രവും രാജാക്കന്‍മാരും ---> Click here
പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ ---> Click here 
 ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന -ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ---> Click here 
ജനറൽ സയൻസ്  (ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ) ---> Click here 
സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഭാരതം-പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും
ഇന്ത്യയിലെ വനങ്ങളും വന്യജീവികളും
1000 Facts about Kerala in English ---> Click here
350 Facts about Kerala in English ---> Click here
350 Facts about Kerala in PDF ---> Click here
LDC RANK FILE PDF ---> Click here

Related Links
1. CURRENT AFFAIRS ---> Click here
2. GENERAL KNOWLEDGE QUESTIONS AND ANSWERS ---> Click here
3. IT, CYBER LAWS AND GENERAL ENGLISH QUESTIONS AND ANSWERS ---> Click here
4. GENERAL SCIENCE - QUESTIONS AND ANSWERS
5. FACTS ABOUT INDIA
6. FACTS ABOUT KERALA
7. FACTS ABOUT WORLD
8. GEOGRAPHY AND ECONOMICS
9. FAMOUS PERSONALITIES - QUESTIONS & ANSWERS
10. ARITHMETIC/MENTAL ABILITY---> Click here
11. PSC PREVIOUS / SOLVED QUESTION PAPERS ---> Click here
12. SSC/UPSC/RRB ==> EXAM -2016
13. 1000 Previous Questions and Answers  for PSC/SSC/UPSC Exams
14. G K QUESTIONS AND ANSWERS IN MALAYALAM

No comments:

Post a Comment