Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

PSC Malayalam - Questions and Answers 18

PSC Malayalam - Questions and Answers 
പി.എസ്.സി . പരീക്ഷകളിലെ മലയാളം ; ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 
Chapter -18

426. ഗ്രഹിക്കുന്ന ആള്‍ എന്നതിന് ഒറ്റപ്പദം:
(എ) ഗ്രാഹകന്‍
(ബി) വക്താവ്
(സി) ശ്രോതാവ്
(ഡി) ഗ്രഹണി
ഉത്തരം: ഗ്രാഹകന്‍

427. അര്‍ധരാത്രിക്കു കുട പിടിക്കുക എന്ന ശൈലിയുടെ അര്‍ഥം:
(എ) അനാവശ്യമായ ആഡംബരം കാണിക്കുക
(ബി) സാഹചര്യത്തിനൊത്തുപ്രവര്‍ത്തിക്കുക
(സി) കുഴപ്പത്തില്‍ മുതലെടുക്കുക
(ഡി) അന്യരെ ആശ്രയിക്കുക
ഉത്തരം: അനാവശ്യമായ ആഡംബരം കാണിക്കുക

428. മണ്ഡൂകം എന്ന വാക്കിനര്‍ഥം:
(എ) കിണര്‍
(ബി) തവള
(സി) പാമ്പ്
(ഡി) അലസന്‍
ഉത്തരം: തവള

429. മലയാളഭാഷ ഏതു ഗോത്രത്തില്‍പ്പെടുന്നു.
(എ) ദ്രാവിഡഗോത്രം
(ബി) ഇന്തോ-ആര്യന്‍
(സി) സിനോ-ടിബറ്റന്‍
(ഡി) ഇന്തോ-യൂറോപ്യന്‍
ഉത്തരം: ദ്രാവിഡഗോത്രം


430. ഒരു വാക്യത്തിന്‍റെ അവസാനത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിഹ്നം
(എ) ഭിത്തിക
(ബി) അല്പവിരാമം
(സി) പൂര്‍ണവിരാമം
(ഡി) അങ്കുശം
ഉത്തരം: പൂര്‍ണവിരാമം

431. താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പദങ്ങളില്‍ ബഹുവചന രൂപമല്ലാത്തത്:
(എ) മക്കള്‍
(ബി) കുഞ്ഞുങ്ങള്‍
(സി) പെങ്ങള്‍
(ഡി) ആണുങ്ങള്‍
ഉത്തരം: പെങ്ങള്‍

432. താഴെപ്പറയുവയില്‍ സ്തീലിംഗപദമേത്?
(എ) പതി
(ബി) ശ്വശ്രു
(സി) കവി
(ഡി) തമ്പി
ഉത്തരം: ശ്വശ്രു

433. വ്യാകരണം പഠിച്ചിട്ടുള്ളയാള്‍
(എ) വൈയാകരണന്‍
(ബി) വിദ്വാന്‍
(സി) വിദഗ്ധന്‍
(ഡി) വ്യാകരണന്‍
ഉത്തരം: വൈയാകരണന്‍

434. കുടത്തിലെ വിളക്ക് എന്ന ശൈലിയുടെ അര്‍ഥം:
(എ) പ്രയോഗിച്ചുകാണാത്ത വൈദഗ്ധ്യം
(ബി) അസാധരണമായ തണ്ട്
(സി) അലഭ്യവസ്തു
(ഡി) അപരിഷ്കൃതന്‍
ഉത്തരം: പ്രയോഗിച്ചുകാണാത്ത വൈദഗ്ധ്യം

435. ഹിരണ്യം എന്ന വാക്കിന്‍റെ അര്‍ഥം:
(എ) വനം
(ബി) സ്വര്‍ണം
(സി) സിംഹം
(ഡി) ആന
ഉത്തരം: സ്വര്‍ണം

436. ശരിയായ പ്രയോഗം:
(എ) പത്തുവീടുകള്‍
(ബി) പത്തുനാഴികള്‍
(സി) പത്തു കുട്ടി
(ഡി) പത്തു രൂപാ
ഉത്തരം: പത്തു രൂപാ

437. ആകാശത്തിന്‍റെ പര്യായമല്ലാത്തത്:
(എ) വ്യോമം
(ബി) ഗഗനം
(സി) നാകം
(ഡി) അംബരം
ഉത്തരം: നാകം

438. “Waxing and vaning’ എന്നതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മലയാള രൂപം:
(എ) ചിട്ടവട്ടങ്ങള്‍
(ബി) വേലിയേറ്റവും വേലിയിറക്കവും
(സി) വൃദ്ധിക്ഷയങ്ങള്‍
(ഡി) ഉദയാസ്തമയങ്ങള്‍
ഉത്തരം: വൃദ്ധിക്ഷയങ്ങള്‍

439. ‘Accept this for the time being’ എന്നതിന്‍റെ പരിഭാഷ.
(എ) സമയക്കുറവ് കാരണം ഇത് പരിഗണിക്കുക
(ബി) തല്‍ക്കാലത്തേക്ക് ഇത് സ്വീകരിക്കുക
(സി) സമയാസമയങ്ങളില്‍ ഇത് അംഗീകരിക്കുക
(ഡി) എല്ലാക്കാലത്തേക്കുമായി ഇത് സമ്മതിക്കുക
ഉത്തരം: തല്‍ക്കാലത്തേക്ക് ഇത് സ്വീകരിക്കുക

440. ചക്രശ്വാസം വലിക്കുക എന്നാല്‍
(എ) അത്യധികം വിഷമിക്കുക
(ബി) വല്ലാതെ ദ്രോഹിക്കുക
(സി) ആസ്ത്മ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുക
(ഡി) അമിത പലിശ ഈടാക്കുക
ഉത്തരം: അത്യധികം വിഷമിക്കുക

441. തെറ്റിച്ചെഴുതിയ പദമേത്?
(എ) ദാരിദ്ര്യം
(ബി) കോപിഷ്ഠന്‍
(സി) ദ്രൗപദി
(ഡി) ഐഹീകം
ഉത്തരം: ഐഹീകം

442. കിണറ്റിലെ തവള എന്ന ശൈലിയുടെ അര്‍ഥം:
(എ) ലോകപരിജ്ഞാനം കുറഞ്ഞ വ്യക്തി
(ബി) ഒഴിയാബാധക്കാരനായ ഉപദ്രവകാരി
(സി) പരിചയസമ്പന്നന്‍
(ഡി) കുഴപ്പക്കാരന്‍
ഉത്തരം: ലോകപരിജ്ഞാനം കുറഞ്ഞ വ്യക്തി

443. കണ്ണില്‍ പൊടിയിടുക എന്ന ശൈലിയുടെ അര്‍ഥം:
(എ) മാന്ത്രികവിദ്യ കാണിക്കുക
(ബി) വഞ്ചിക്കുക
(സി) തോല്‍പ്പിക്കുക
(ഡി) ദാക്ഷിണ്യം കാണിക്കാതിരിക്കുക
ഉത്തരം: വഞ്ചിക്കുക

444. മകളുടെ ഭര്‍ത്താവ് എന്നര്‍ഥമുള്ളത്:
(എ) ശ്വശുരന്‍
(ബി) ശ്വശ്രു
(സി) ജാമാതാവ്
(ഡി) സ്നുഷ
ഉത്തരം: ജാമാതാവ്

445. ആര്‍ഷം എന്ന വാക്കിനര്‍ഥം:
(എ) ഋഷിയെ സംബന്ധിച്ചത്
(ബി) പഴക്കമുള്ളത്
(സി) പുണ്യം
(ഡി) മഹത്തായത്
ഉത്തരം: ഋഷിയെ സംബന്ധിച്ചത്

446. "Credibility" എന്നതിനു തത്തുല്യമായത്:
(എ) വിശ്വസ്തത
(ബി) ആത്മാര്‍ഥത
(സി) വിശ്വാസ്യത
(ഡി) കടപ്പാട്
ഉത്തരം: വിശ്വാസ്യത

447. 'പാഷാണത്തിലെ കൃമി' എന്ന പ്രയോഗത്തിനര്‍ഥം:
(എ) ശുദ്ധഗതിത്ഥാരന്‍
(ബി) തമാശക്കാരന്‍
(സി) മഹാദുഷ്ടന്‍
(ഡി) നിഷ്ഫലവസ്തു
ഉത്തരം: മഹാദുഷ്ടന്‍

448. ദന്തഗോപുരം എന്ന ശൈലിയുടെ അര്‍ഥം:
(എ) സുരക്ഷാസ്ഥാനം
(ബി) നിഗൂഢസ്ഥാനം
(സി) സാങ്കല്‍പ്പിക സ്വര്‍ഗം
(ഡി) വിശിഷ്ടവസ്തു
ഉത്തരം: സാങ്കല്‍പ്പിക സ്വര്‍ഗം

449. “A fair weather friend’ എന്നാല്‍:
(എ) ലാഘവചിത്തനായ സുഹൃത്ത്
(ബി) സന്തോഷവാനായ കൂട്ടുകാരന്‍
(സി) പരസഹായിയായ ചങ്ങാതി
(ഡി) ആപത്തില്‍ ഉതകാത്ത സ്നേഹിതന്‍
ഉത്തരം: ആപത്തില്‍ ഉതകാത്ത സ്നേഹിതന്‍

450. ചരിത്രാതീതകാലം എന്ന വാക്കിന്‍റെ ശരിയായ അര്‍ഥം:
(എ) ചരിത്രത്തിനുശേഷമുള്ള കാലം
(ബി) ചരിത്രം തുടങ്ങുന്ന കാലം
(സി) ചരിത്രത്തിനുമുമ്പുള്ള കാലം
(ഡി) ചരിത്രകാലം
ഉത്തരം: ചരിത്രത്തിനുമുമ്പുള്ള കാലം
<Next Page>
<Chapters: 01,......, 11121314151617, 18, 1920>
<ഈ ബ്ലോഗിലെ മുഴുവന്‍ പോസ്റ്റുകളും ഒരുമിച്ച് കാണുക >
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here

PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC LDC/LGS Questions & Answers - Click here
PSC RANK LISTS / SHORTLISTS -> Click here
PDF BOOKS - Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, IX, X, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* SCERT TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here

Post a Comment

0 Comments