പൊതുവിജ്ഞാനം:- മോക്ക് ടെസ്റ്റ് (PART 01)
500 പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യോത്തരങ്ങളടങ്ങിയ ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് തികച്ചും സൗജന്യമാണ്.
50 വീതം പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യോത്തരങ്ങളടങ്ങിയ 10 ടെസ്റ്റുകളാണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഓരോ ടെസ്റ്റിന്റെയും മാർക്കും മറ്റുവിവരങ്ങളും ടെസ്റ്റിനോടൊപ്പം നൽകിയിരിക്കുന്നു.
ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകളിൽ നിന്ന് ഓരോ ടെസ്റ്റുകളായി തിരഞ്ഞെടുത്ത് ചെയ്ത് പരിശീലിക്കുക.
📌പൊതുവിജ്ഞാനം മോക്ക് ടെസ്റ്റ് 01 - ഇവിടെ ക്ലിക്കുക 
📌പൊതുവിജ്ഞാനം മോക്ക് ടെസ്റ്റ് 02 - ഇവിടെ ക്ലിക്കുക 
📌പൊതുവിജ്ഞാനം മോക്ക് ടെസ്റ്റ് 03 - ഇവിടെ ക്ലിക്കുക 
📌പൊതുവിജ്ഞാനം മോക്ക് ടെസ്റ്റ് 04 - ഇവിടെ ക്ലിക്കുക 
📌പൊതുവിജ്ഞാനം മോക്ക് ടെസ്റ്റ് 05 - ഇവിടെ ക്ലിക്കുക 
📌പൊതുവിജ്ഞാനം മോക്ക് ടെസ്റ്റ് 06 - ഇവിടെ ക്ലിക്കുക 
📌പൊതുവിജ്ഞാനം മോക്ക് ടെസ്റ്റ് 07 - ഇവിടെ ക്ലിക്കുക 
📌പൊതുവിജ്ഞാനം മോക്ക് ടെസ്റ്റ് 08 - ഇവിടെ ക്ലിക്കുക 
📌പൊതുവിജ്ഞാനം മോക്ക് ടെസ്റ്റ് 09 - ഇവിടെ ക്ലിക്കുക 
📌പൊതുവിജ്ഞാനം മോക്ക് ടെസ്റ്റ് 10 - ഇവിടെ ക്ലിക്കുക 
📌കൂടുതൽ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്കുക 

👉മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കും മുൻപ് വിവിധ വിഷയങ്ങളിലെ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക.

<ഈ ബ്ലോഗിലെ മുഴുവന്‍ പോസ്റ്റുകളും ഒരുമിച്ച് കാണുക >
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAYS EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
PSC PREVIOUS QUESTION PAPERS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC LDC/LGS Questions & Answers - Click here
PSC RANK LISTS / SHORTLISTS -> Click here
PDF BOOKS - Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, IX, X, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here