കേരളം അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ
321. പദവിയിലിരിക്കെ അന്തരിച്ച ആദ്യ കേരള ഗവർണർ?
ഉത്തരം: സിക്കന്തർ ഭക്ത് (2004)

322. കേരളത്തിലെ ആദ്യ ആക്ടിംഗ് ഗവർണർ?
ഉത്തരം: പി.എസ് റാവു

323. ആഭ്യന്തര അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്തെ (1975) കേരള ഗവർണർ?
ഉത്തരം: എൻ.എൻ.വാഞ്ചു

324. ഇന്ത്യയിലാദ്യമായി പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ അധികാരത്തിലെത്തിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മുഖ്യമന്ത്രി?
ഉത്തരം: ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട്

325. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തു നിന്ന് ഗവർണർ സ്ഥാനത്തെത്തിയ എക വ്യക്തി?
ഉത്തരം: പട്ടം താണുപ്പിള്ള (പഞ്ചാബ്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഗവർണർ)

326. കോൺഗ്രസുകാരനായ ആദ്യ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി?
ഉത്തരം: ആർ.ശങ്കർ

327. 5 വർഷ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ ആദ്യത്തെ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി?
ഉത്തരം: സി.അച്യുതമേനോൻ

328. ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായത്?
ഉത്തരം: കെ.കരുണാകരൻ

329. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായത്?
ഉത്തരം: ഇ.കെ.നായനാർ (4009 ദിവസം)

340. തുടർച്ചയായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നത്?
ഉത്തരം: സി.അച്യുതമേനോൻ

341. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായത്തിൽ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായത്?
ഇത്തരം: ഏ.കെ.ആന്റണി (37 വയസ്)

342. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറച്ചു കാലം മുഖ്യമന്ത്രിയായത്?
ഉത്തരം: സി.എച്ച്.മുഹമ്മദ് കോയ

343. കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലെത്തുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ വ്യക്തി?
ഉത്തരം: വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദൻ

344. മന്ത്രി, മുഖ്യമന്ത്രി, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്നീ പദവികൾ ഒരേ നിയമസഭാ കാലത്ത് നിർവ്വഹിച്ചത്?
ഉത്തരം: പി.കെ.വാസുദേവൻ നായർ

345. കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ ആദ്യ കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രി?
ഉത്തരം: കെ.കരുണാകരൻ
346. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം കേരളത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായത്?
ഉത്തരം: ഇ.എം.എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട്

347. നിയമസഭയിൽ അവിശ്വാസ പ്രമേയം വിജയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഭരണം നഷ്ടപ്പെട്ട മന്ത്രിസഭ?
ഉത്തരം: ആർ.ശങ്കർ മന്ത്രിസഭ (1964 ൽ )

348. ആദ്യമായി അവിശ്വാസ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത്?
ഉത്തരം: പി.കെ.കുഞ്ഞ്

349. ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ അവിശ്വാസ പ്രമേയം നേരിട്ട മുഖ്യമന്ത്രി?
ഉത്തരം: കെ.കരുണാകരൻ

350. 1975 അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്തെ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി?
ഉത്തരം: സി.അച്യുതമേനോൻ

351. 1975 അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്തെ കേരള ആഭ്യന്തര മന്ത്രി?
ഉത്തരം: കെ.കരുണാകരൻ

352. മാളയുടെ മാണിക്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
ഉത്തരം: കെ.കരുണാകരൻ

353. പഞ്ചായത്തീരാജ് നിയമം പാസാക്കുന്ന സമയത്തെ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി?
ഉത്തരം: കെ.കരുണാകരൻ

354. തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി?
ഉത്തരം: ഇ.എം.എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട്

355. എം.എൽ.എ, എം.പി, മന്ത്രി, ഉപമുഖ്യമന്ത്രി, മുഖ്യമന്ത്രി, സ്പീക്കർ എന്നീ പദവികൾ വഹിച്ച വ്യക്തി?
ഉത്തരം: സി.എച്ച്.മുഹമ്മദ് കോയ

356. കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശേഷം സംസ്ഥാന മന്ത്രിയായ വ്യക്തി?
ഉത്തരം: സി.എച്ച്.മുഹമ്മദ് കോയ

357. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നത്?
ഉത്തരം: അവുക്കാദർകുട്ടി നേഹ

358. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി?
ഉത്തരം: ആർ. ശങ്കർ

359. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്?
ഉത്തരം: പി.ടി.ചാക്കോ

360. ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്?
ഉത്തരം: 1957 ഫെബ്രുവരി 28 മുതൽ മാർച്ച് 11 വരെ