എൽ.പി. / യു.പി. പരീക്ഷാ പരിശീലനം  
വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മനഃശാസ്ത്രത്തിൻറ സഹായത്തോടെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് പഠനസിദ്ധാന്തങ്ങൾ. പഠിതാവിൻറെ പ്രകൃതത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും അനുയോജ്യമായ ബോധനരീതികൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനും പഠനസിദ്ധാന്തങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു. ഓരോ പഠനസിദ്ധാന്തങ്ങളും അവയോട് അനുബന്ധമായ മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങളും 6 അദ്ധ്യായങ്ങളിലായി ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇവ കൂടാതെ LEARNING, TEACHING  APTITUDE, ADOLESCENT PSYCHOLOGY, CHILD PSYCHOLOGY - തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യോത്തര ശേഖരത്തിന്റെ ലിങ്കും ചുവടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
LP / UP / CAT EXAM PREPARATION
* പഠനസിദ്ധാന്തങ്ങൾ - അദ്ധ്യായം 1 - Click here
01. തോൺഡൈക്കിൻറ സംബന്ധവാദം 
(Thorndike's Theory of connectionism)
02. പാവ് ലോവിൻറെ അനുബന്ധന സിദ്ധാന്തം
(Pavlov's Theory of classical conditioning or Respondent conditioning)
03. ബി.എഫ്. സ്കിന്നറുടെ ക്രിയാ പ്രസൂതാനുബന്ധനം
(Skinners Theory of Operant Conditioning) 
04. ഹള്ളിൻറ പ്രബലന സിദ്ധാന്തം  
(Hull's Theory of Reinforcement) 
* പഠനസിദ്ധാന്തങ്ങൾ - അദ്ധ്യായം 2 - Click here
* പിയാഷെ, ബ്രൂണർ, ഗാഗ്നെ എന്നിവരുടെ . ജ്ഞാതൃവാദങ്ങൾ/സംജ്ഞാന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ
(Cognitive Theories of Piaget, Bruner and Gagne)
05.  ജീൻ പിയാഷെ (Piaget)
06. ജെറോം എസ്. ബ്രൂണർ (Bruner)
* പഠനസിദ്ധാന്തങ്ങൾ - അദ്ധ്യായം 3 - Click here
07. ആർ.എം. ഗാഗ്നെ (Gagne)
പഠനസിദ്ധാന്തങ്ങൾ - അദ്ധ്യായം 4 - Click here
08. ഡാനിയേല്‍ ഗോള്‍മാന്‍, 
09.സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയ്ഡ്‌, 
10. പ്ലേറ്റോ, 
10. നോംചോംസ്കി, 
11. റൂസ്സോ, 
12. കില്‍പാട്രിക്‌, 
13. പൌലോ ഫ്രെയര്‍, 
13. ആല്‍പ്പോര്‍ട്ട്‌, 
14. മസ്തിഷ്കാശയ വിക്ഷോഭം (Brainstorming), 
15. വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം 
* ബോധന ശാസ്ത്രം - അദ്ധ്യായം 5 Click here
16. ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ, 17. DIET (District Institute of Education and Training), 18. നാഷണല്‍ എജുക്കേഷന്‍ പോളിസി, 19. ഓര്‍മിക്കേണ്ട ദിനങ്ങള്‍
* ബോധന ശാസ്ത്രം - അദ്ധ്യായം 6 Click here
20. മുൻ പരീക്ഷാ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ-അനുബന്ധ വിവരങ്ങൾ 
* ബോധന ശാസ്ത്രം - അദ്ധ്യായം 7 Click here
21. മുൻ പരീക്ഷാ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ-അനുബന്ധ വിവരങ്ങൾ 
* ബോധന ശാസ്ത്രം - അദ്ധ്യായം 8 Click here
22. വിദ്യാഭ്യാസമനശാസ്ത്രധാരകള്‍: മുൻ പരീക്ഷാ ചോദ്യങ്ങൾ

PEDAGOGY - LEARNING, TEACHING  APTITUDE, ADOLESCENT PSYCHOLOGY, CHILD PSYCHOLOGY (QUESTIONS AND ANSWERS IN ENGLISH) - Click here
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
PSC PREVIOUS QUESTION PAPERS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC LDC/LGS Questions & Answers - Click here
PSC RANK LISTS / SHORTLISTS -> Click here
PDF BOOKS - Click here

* SCERT KERALA TEXTBOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, IX, X, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here