Breaking

∗Railway Group D Exam Preparation - Click here∗∗∗ 

Friday, March 31, 2017

PSC Malayalam - Questions and Answers 11

PSC Malayalam - Questions and Answers 

പി.എസ്.സി . പരീക്ഷകളിലെ മലയാളം ; ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 
Chapter -11 


251. കിളിപ്പാട്ട് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആര്?
(A) ചെറുശ്ശേരി
(B) എഴുത്തച്ഛൻ
(C) വള്ളത്തോൾ 
(D) കുമാരനാശാൻ 
Answer: (B)

252. മലയാളം എന്ന പദം ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ പിരിക്കുന്നത്?
(A) മലയ+ ആളം
(B) മല+ അളം
(C) മലയ+ അളം
(D) മല+ ആളം
Answer: (B)

253. കേരള പാണിനി ആര്?
(A) .ആർ. രാജരാജവർമ്മ
(B) കേരളവർമ്മ വലിയകോയിത്തമ്പുരാൻ 
(C) രാമപുരത്തുവാര്യർ 
(D) കുട്ടികൃഷ്ണമാരാർ 
Answer: (A)

254. നോക്കി എഴുതി എന്നത് ഏത് വിനയെച്ചം?
(A) മുൻവിനയെച്ചം
(B) പിൻവിനയെച്ചം
(C) തൻവിനയെച്ചം
(D) നടുവിനയെച്ചം
Answer: (A)

255. ആശയ ഗംഭീരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കവി ആര്?
(A) കുമാരനാശാൻ
(B) വള്ളത്തോൾ 
(C) ചെറുശ്ശേരി
(D) എഴുത്തച്ഛൻ
Answer: (A)

256. ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ നിഘണ്ടു പ്രസിദ്ധിപ്പെടുത്തിയ വര്ഷം?
(A) 1889
(B) 1847
(C) 1872 
(D) 1856
Answer: (C)

257. പ്രശസ്ത പത്രപ്രവർത്തകനായ സി.വി.കുഞ്ഞിരാമൻ എഴുതിയ നോവൽ ഏത്?
(A) കാലം
(B) വൃദ്ധസദനം
(C) ഹിഗ്വിറ്റ
(D) പഞ്ചവടി
Answer: (D)

258. ഒരു വാക്യത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിഹ്നം?
(A) ഭിത്തിക
(B) അല്പവിരാമം
(C) പൂർണ്ണവിരാമം
(D) അങ്കുശം
Answer: (C)

259. തുള്ളലിന് അവലംബമായ കലാരൂപം ഏത്?
(A) കൂടീയാട്ടം
(B) കൂത്ത്
(C) കഥകളി
(D) ഇവയൊന്നുമല്ല
Answer: (B)

260. വിധായക പ്രകാരത്തിന് ഉദാഹരണം?
(A) വരട്ടെ
(B) വരണം
(C) വരുന്നു
(D) വരാം
Answer: (B)

261. സൃഷ്ടികവി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ?
(A) രാമപുരത്തുവാര്യർ 
(B) കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി
(C) അപ്പൻ തമ്പുരാന്
(D) . ആർ‍. രാജരാജവർമ്മ
Answer: (B)

262. കേരളാ സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണം?
(A) സാഹിത്യച്ചക്രവാളം
(B) ഗ്രന്ഥലോകം
(C) ജനപഥം
(D) കേരളാകാളിംഗ്
Answer: (A)

263. കുട്ടികൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള കുമാരനാശാന്റെ കൃതി?
(A) പുഷ്പവാടി
(B) ബാലവാടി
(C) മുത്തശ്ശി
(D) രാത്രിവിളക്കുകൾ
Answer: (A)

264. 'കാടുകാട്ടുക' എന്ന ശൈലിയുടെ അർഥമെന്ത്?
(A) കാടിനെ കാട്ടിക്കൊടുക്കുക
(B) കാടത്തരം കാട്ടുക
(C) ഗോഷ്ടികൾ കാട്ടുക
(D) അനുസരണയില്ലായ്മ കാട്ടുക
Answer: (C)

265. സർക്കാർ പ്രസിൽ മലയാളത്തിൽ അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ പുസ്തകം?
(A) പഞ്ചാംഗം
(B) ഗീതാഞ്ജലി
(C) പഞ്ചതന്ത്രം
(D) രാമായണം
Answer: (A)

266. കാദംബരി ആരുടെ കൃതിയാണ്.
(A) ബാണഭട്ടൻ
(B) തുളസീദാസ്
(C) ഭവഭൂതി
(D) ഭാസന്
Answer: (A)

267. എം.ടി.യുടെ നാലുകെട്ടിലെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രം ആര്?
(A) അപ്പുക്കിളി
(B) അച്ചു 
(C) അപ്പുണ്ണി
(D) ദാസൻ
Answer: (C)

268. ബുദ്ധചരിതം രചിച്ചത്?
(A) ബാണഭട്ടൻ 
(B) സൂർദാസ്
(C) കൽഹണൻ 
(D) അശ്വഘോഷൻ
Answer: (D)

269. മലയാളത്തിലെ പ്രഥമ ഖണ്ഡകാവ്യം ഏത്?
(A) ആസന്ന മരണ ചിന്താശതകം
(B) സ്വപ്നവാസവദത്തം
(C) ശാകുന്തളം
(D) ഉത്തരരാമചരിതം
Answer: (A) ( ആസന്ന മരണ ചിന്താശതകം- കെ.സികേശവപിള്ള)

270. അഷ്ടധ്യായി -യുടെ കർത്താവ്?
(A) പാണിനി
(B) ഭവഭൂതി
(C) അശ്വഘോഷൻ
(D) ശൂദ്രകൻ 
Answer: (A)

271. ക്രൈസ്തവ കഥയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രചിക്കപ്പെട്ട പ്രഥമ മഹാകാവ്യം ഏത്?
(A) ശ്രീയേശുവിജയം
(B) സെന്റ് ജോണ്
(C) മഗ്ദലനമറിയം
(D) സഫലമീ യാത്ര
Answer: (A)

272. ദശകുമാരചരിതം ആരുടെ കൃതിയാണ്.
(A) ഭവഭൂതി
(B) ശൂദ്രകൻ 
(C) ദണ്ഡി
(D) അശ്വഘോഷൻ
Answer: (C)

273. ആധുനിക മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവ് ആര്?
(A) എഴുത്തച്ഛൻ
(B) . ആർ‍. രാജരാജവർമ്മ
(C) കുമാരനാശാൻ 
(D) അപ്പൻ തമ്പുരാൻ 
Answer: (A)

274. ഹർഷചരിതം ആരുടെ കൃതി?
(A) ഹർഷവർധനൻ
(B) ബാണഭട്ടൻ
(C) ദണ്ഡി
(D) ഭവഭൂതി
Answer: (B)

275.  മലയാളത്തിലെ പ്രഥമ മഹാകാവ്യം ഏത്?
(A) രാമചന്ദ്രവിലാസം
(B) ഉമാകേരളം
(C) കരുണ
(D) കർണ്ണഭൂഷണം
Answer: (A)  (രാമചന്ദ്രവിലാസം - അഴകത്ത് പത്മനാഭക്കുറുപ്പ്)
<Next Page>
<Chapters: 01020304050607080910, 11, 1213>

LDC ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ചുവടെയുള്ള ലിങ്കുകൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

L D C EXAMINATION SYLLABUS : 2017 JUNE
കേരളം അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ- ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 
ഭാഷയും വിജ്ഞാനശാഖകളും - ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ
മത്സരപ്പരീക്ഷകളിലെ കേരളം - ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 
കേരളചരിത്രവും രാജാക്കന്‍മാരും ---> Click here
പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ ---> Click here 
 ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന -ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ---> Click here 
ജനറൽ സയൻസ്  (ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ) ---> Click here 
സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഭാരതം-പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും
ഇന്ത്യയിലെ വനങ്ങളും വന്യജീവികളും
1000 Facts about Kerala in English ---> Click here
350 Facts about Kerala in English ---> Click here
350 Facts about Kerala in PDF ---> Click here
LDC RANK FILE PDF ---> Click here

Related Links
1. CURRENT AFFAIRS ---> Click here
2. GENERAL KNOWLEDGE QUESTIONS AND ANSWERS ---> Click here
3. IT, CYBER LAWS AND GENERAL ENGLISH QUESTIONS AND ANSWERS ---> Click here
4. GENERAL SCIENCE - QUESTIONS AND ANSWERS
5. FACTS ABOUT INDIA
6. FACTS ABOUT KERALA
7. FACTS ABOUT WORLD
8. GEOGRAPHY AND ECONOMICS
9. FAMOUS PERSONALITIES - QUESTIONS & ANSWERS
10. ARITHMETIC/MENTAL ABILITY---> Click here
11. PSC PREVIOUS / SOLVED QUESTION PAPERS ---> Click here
12. SSC/UPSC/RRB ==> EXAM -2016
13. 1000 Previous Questions and Answers  for PSC/SSC/UPSC Exams
14. G K QUESTIONS AND ANSWERS IN MALAYALAM

No comments:

Post a Comment