Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

PSC Malayalam - Questions and Answers 60

പി.എസ്.സി . പരീക്ഷകളിലെ മലയാളം ; ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ -60
1751. വെൾ+നിലാവ്= വെണ്ണിലാവ്- സന്ധിയേത്?
എ) ആദേശം (ബി) ലോപം
(സി) ദ്വിത്വം (ഡി) ആഗമ൦
ഉത്തരം : (എ )

1752. ശരിയായ വാക്യം തിരഞ്ഞെടുക്കുക:
(എ) കഥ പറയുന്നതും കഥ എഴുതുന്നതും തമ്മിൽ വലിയ അന്തരവും വ്യത്യാസവും ഉണ്ട്
(ബി) ഹിമാലയത്തിലെന്നപോലെ ആൽപ്സിനും ബാധകമാണ് ഈ കാര്യം
(സി) ആദ്യം ചോദ്യം പിന്നീട് ഉത്തരം എന്നതാണല്ലോ ക്രമം
(ഡി) സെക്രട്ടറിയെ ഞങ്ങൾ ഐക്യകണനയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് -
ഉത്തരം : (സി )

1753. എം.പി.പരമേശ്വരൻ ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ തൂലികാനാമം:
(എ) പമ്മൻ (ബി) പ്രേംജി
(സി) വേദബന്ധു  ( ഡി ) തിക്കോടിയൻ
ഉത്തരം : (ബി )

1754. സംഘടനം എന്ന വാക്കിന്റെ വിപരീതം:
( എ) സംയോജനം ( ബി) ഘടനം
(സി) വിഘടനം ( ഡി ) സമ്മേളനം
ഉത്തരം : (സി )

1755. വർണങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ ഒരു വർണം മാറി അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരു വർണം വരുന്ന സന്ധിയാണ്:
(എ) ആദേശസന്ധി (ബി) ആഗമസന്ധി
(സി) ലോപ സന്ധി (ഡി) ദ്വിത്വസന്ധി
ഉത്തരം : (എ )

1756. ഏതു രാജാവിനോട് നടത്തുന്ന (പാർഥനയാണ് രാമപുരത്ത് വാര്യരുടെ
കുചേലവൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ട്?
(എ) സ്വാതി തിരുനാൾ (ബി) ധർമരാജാവ്
(സി) മാർത്താണ്ഡവർമ  (ഡി) ചിത്തിര തിരുനാൾ
ഉത്തരം : (സി )

1757. പഞ്ചദ്രാവിഡ ഭാഷകളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത് ?
(എ) തമിഴ് (ബി) തെലുങ്ക്
(സി) തുളു (ഡി) കൊങ്കിണി
ഉത്തരം : (ഡി )

1758. രണ്ടു വാക്കുകളുടെയും അർത്ഥ൦  വ്യക്തമാകുന്ന തരത്തിൽ മലയാളത്തിലാക്കുക.
Decease, Disease : 
(എ) വഞ്ചന, അസ്വാസ്ഥ്യം
(ബി) മരണം, രോഗം
(സി) വിരഹം, വിരക്തി
(ഡി) ശാന്തി, അശാന്തി
ഉത്തരം : (ബി )

1759. “ഭൗതികം' എന്ന പദത്തിന്റെ വിപരീതം: -
( എ) ആത്മീയം (ബി) അഭൗതികം
(സി) അഭൗതീകം (ഡി) സ്വർഗീയ൦
ഉത്തരം : (എ )

1760. സഫലമീ യാത്ര രചിച്ചത്:
(എ) ഒ.എൻ.വി. (ബി) വയലാർ
(സി) എൻ.എൻ.കക്കാട് (ഡി) അക്കിത്തം
ഉത്തരം : (സി )

1761. "The kingdom of God is within you' എന്നതിന്റെ പരിഭാഷ: 
(എ) സ്വർഗരാജ്യത്തുള്ള ദൈവത്തെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം (ബി) ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് 
(സി) സ്വർഗരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലല്ല ഉള്ളത് 
(ഡി) സ്വർഗരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽത്തന്നെയാകുന്നു 
ഉത്തരം : (ഡി )

1762. ഉപ്പുതൊട്ടു കർപ്പൂരം വരെ -എന്ന വാക്യത്തിൽ വരെ എന്ന പദം ഏത് ദ്യോതകത്തെ കുറിക്കുന്നു? 
(എ) ഗതി (ബി) വ്യാക്ഷേപകം 
(സി) അവ്യയം (ഡി) നിപാതം 
ഉത്തരം : (എ )

1763. സംസ്കൃതവൃത്ത പരിഗണനയിൽ പ്രധാനം: 
(എ) മാത്രാനിയമം (ബി) ഈരടികളുടെ എണ്ണം 
(സി) ഗണനിയമം (ഡി) താളം 
ഉത്തരം : (സി )

1764. "Accept this for the time being' -എന്നതിന്റെ പരിഭാഷ. 
(എ) സമയക്കുറവ് കാരണം ഇത് പരി ഗണിക്കുക 
(ബി) തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇത് സ്വീകരി ക്കുക 
(സി) സമയാസമയങ്ങളിൽ ഇത് അംഗീ കരിക്കുക 
(ഡി) എല്ലാക്കാലത്തേക്കുമായി ഇത് സമ്മതിക്കുക 
ഉത്തരം : (ബി )

1765. "A few pages of this book are wanting' - എന്നതിന്റെ പരിഭാഷ: 
(എ) ഈ പുസ്തകത്തിലെ ചില പുറങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളതാണ് 
(ബി) പുസ്തകത്തിലെ ചില പുറങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല. 
(സി) ചില പുസ്തകത്തിലെ ഈ പുറങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല. 
(ഡി) ഈ പുസ്തകത്തിലെ ചില പുറങ്ങൾ കാണാനില്ല 
ഉത്തരം : (ഡി )

1766. മലയാള ഭാഷയ്ക്കില്ലാത്തത്: 
(എ) ഏകവചനം (ബി) ബഹുവചനം 
(സി) ദ്വിവചനം  (ഡി) പൂജക ബഹുവചനം  
ഉത്തരം : (സി )

1767. കണ്ണിന്റെ പര്യായപദമല്ലാത്തത്: 
(എ) ചക്ഷുസ്സ് (ബി) മുകുരം 
(സി) അക്ഷി (ഡി) നേത്രം 
ഉത്തരം : (ബി )

1768. തെറ്റായ വാക്യമേത്? 
(എ) അയാൾ മരിക്കാൻ കാരണം പ്രായാധിക്യംകൊണ്ടാണ് 
(ബി) അയാൾ മരിക്കാൻ കാരണം പ്രായാധിക്യമാണ് 
(സി) പ്രായാധിക്യംകൊണ്ടാണ് അയാൾ മരിച്ചത് 
(ഡി) പ്രായം കൂടിയാൽ ആരും മരിക്കും 
ഉത്തരം : (എ )

1769. വർണങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ ഒരു വർണം പുതുതായി വരുന്ന സന്ധിയാണ്: 
(എ) ആദേശസന്ധി (ബി) ആഗമസന്ധി 
(സി) ലോപ സന്ധി (ഡി) ദ്വിത്വസന്ധി 
ഉത്തരം : (ബി )

1770. പുനരുക്തി ദോഷമില്ലാത്തത് തിരഞ്ഞടുക്കുക: 
(എ) അത് നിഷ്ഫലമായ ഒരു പാഴ്വേലയാണ് 
(ബി) പഴയ ജന്മിമാരിൽ എത്രയോപേർ കാലക്ഷേപം കഴിക്കാൻ വകയില്ലാതെ വലയുകയാണ് 
(സി) ഗർഭിണികൾക്കു വേണ്ട തോതിൽ പോഷകാഹാരം ലഭിച്ചിരിക്കണം 
(ഡി) വീണ്ടുമൊരിക്കൽക്കൂടി സി.ജെ. എന്ന നാടകകൃത്തിനെക്കുറിച്ചെഴുതുകയാണ് 
ഉത്തരം : (സി )

1771. ഗാഥാവൃത്തം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്: 
(എ) മഞ്ജരി (ബി) കേക 
(സി) കാകളി (ഡി) നതോന്നത 
ഉത്തരം : (എ )

1772. ആരുടെ തൂലികാനാമമാണ് ഇന്ദുചൂഢൻ? 
(എ) കെ.കെ.നായർ (ബി) എം.ആർ.നായർ 
(സി) എം.കെ.മേനോൻ  (ഡി) കെ.കെ.നീലകണ്ഠൻ 
ഉത്തരം : (ഡി )

1773. “അവനവന്റെ പ്രവർത്തിയുടെ ഫലം അനുഭവിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല' വാക്യത്തിൽ തെറ്റായ പ്രയോഗമേത്? 
(എ) അവനവന്റെ (ബി) പ്രവർത്തിയുടെ 
(സി) ഫലം അനുഭവിക്കാതെ  (ഡി) നിവൃത്തിയില്ല 
ഉത്തരം : (ബി )

1774. തുള്ളൽപ്പാട്ട് വൃത്തം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്: 
(എ) കാകളി (ബി) തരംഗിണി 
(സി) നതോന്നത (ഡി) കാകളി 
ഉത്തരം : (ബി )

1775. അജ്ഞലി ശബ്ദത്തിന്റെ അർത്ഥം: 
(എ) കൈത്തലം (ബി) തൊഴുകൈ 
(സി) കൈയൊപ്പ് (ഡി) കൈവള 
ഉത്തരം : (ബി )

1776. ഘടകപദങ്ങളിൽ പൂർവപദം സംഖ്യയായി വരുന്ന സമാസം: 
(എ) കർമധാരയൻ (ബി) അവ്യയീഭാവൻ 
(സി) തത്പുരുഷൻ (ഡി) ദ്വിഗു 
ഉത്തരം : (ഡി )

1777. തെറ്റായ പദമേത്? 
(എ) അതാത് (ബി) ഉച്ചൈസ്തരം 
(സി) പീഡനം (ഡി) അന്തച്ഛിദ്രം 
ഉത്തരം : (എ )

1778. ശരിയായ രൂപമേത്? 
(എ) ചീത്തത്വം (ബി) മണ്ടത്വം  
(സി) മുട്ടാളത്വം (ഡി) സ്ത്രീത്വം 
ഉത്തരം : (ഡി )

1779. തിരു + അനന്തപുരം= തിരുവനന്തപുരം - സന്ധിയേത്? 
(എ) ആദേശസന്ധി (ബി) ആഗമസന്ധി 
(സി) ലോപ സന്ധി (ഡി) ദ്വിത്വസന്ധി 
ഉത്തരം : (ബി )

1780. വേദശബ്ദ രത്നാകരം ആരുടെ രചനയാണ്‌?
ഉത്തരം :  ഡി.ബാബുപോൾ

1781, "കൊന്തയിൽനിന്ന് കുരിശിലേക്ക് രചിച്ചത് 
(എ) പെരുമ്പടവം ശ്രീധരൻ (ബി) ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി 
(സി) ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പുതൂർ (ഡി) സാറാ തോമസ്
ഉത്തരം : (ബി )

1782. മലയാളഭാഷയില്‍ ആദ്യം അച്ചടിച്ച പുസ്തകം?
-സംക്ഷേപ വേദാര്‍ത്ഥം(1772)

1783. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ യാത്രാവിവരണഗ്രന്ഥം?
-വര്‍ത്തമാനപുസ്തകം(1785--പാറേമാക്കല്‍ തോമ കത്തനാര്‍.)

1784. മലയാളത്തിലെ ആദ്യ നിഘണ്ടു?
-ഡിക്ഷ്ണേറിയം മലബാറിക്കം(1746)

1785. മലയാളത്തിലെ ആദ്യ സാഹിത്യമാസിക?
-വിദ്യാവിലാസിനി(1881)

1786. മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ചരിത്രാഖ്യായിക?
-മാര്‍ത്താണ്ടവര്‍മ്മ(1891-സി വി രാമന്‍പിള്ള

1787. പൂര്‍ണ്ണമായി കവിതയില്‍ പ്രസ്സിദ്ധീകരിച്ച ആദ്യത്തെ മലയാള മാസിക?
-കവന കൌമുദി

1788. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭാസ മാസിക?
-ഉപാദ്ധ്യായന്‍(1897-സി കൃഷ്ണപിള്ള)

1789. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണമൊത്ത മഹാകാവ്യം?
-രാമചന്ദ്ര വിലാസം(അഴകത്ത് പദ്മനാഭ കുറുപ്പ്)

1790. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സന്ദേശകാവ്യം?
-മയൂരസന്ദേശം(കേരളവര്‍മ വലിയ കോയി തമ്പുരാന്‍)

1791. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഏകാഭാഷാ നിഘണ്ടു?
-ശബ്ദതാരാവലി(1923-ശ്രീകണ്ടേശ്വരം പദ്മനാഭപിള്ള)

1792. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സര്‍വകലാശാല?
-തിരുവിതാംകൂര്‍ സര്‍വകലാശാല(1937.നവംബര്‍)

1793. പച്ചമലയാള പ്രസ്ഥാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച കൃതി?
-നല്ല ഭാഷ(1891-കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്‍ തമ്പുരാന്‍)

1794. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിലാപ കാവ്യം?
-ഒരു വിലാപം(1902-വി സി ബാലകൃഷ്ണ പണിക്കര്‍)

1795. സിനിമയാക്കിയ ആദ്യ മലയാള നോവല്‍?
-മാര്‍ത്താണ്ഡവര്‍മ്മ

1796. പ്രാചീന കേരളീയ ജ്യോതിഷഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പേരെന്ത്?
-കേരളനിര്‍ണ്ണയം (വരരുചി)

1797. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പത്രത്തിന്റെ(രാജ്യസമാചാരം) പ്രസാധകന്‍?
-ഹെര്‍മന്‍ ഗുണ്ടര്‍ട്ട്

1798. ഭാരതപര്യടനം എന്ന പ്രശസ്ത നിരൂപണഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കര്‍ത്താവ്‌?
-കുട്ടിക്കൃഷ്ണമാരാര്‍

1799. ഇന്ത്യന്‍ ഭാഷകളിലെ ഏറ്റവും വലിയ നോവല്‍ ഏത്?
-അവകാശികള്‍(വിലാസിനി)

1800. മലയാളത്തിലെ ആദ്യ വിദ്യാലയ മാസിക?
-വിദ്യാസംഗ്രഹം(1864-സിഎംഎസ് കോളേജ്,കോട്ടയം)

Post a Comment

0 Comments