Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

PSC Malayalam - Questions and Answers 22

പി.എസ്.സി . പരീക്ഷകളിലെ മലയാളം ; ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ -22
526. ഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾ എന്നതിന് ഒറ്റപ്പദം:
(എ) ഗ്രാഹകൻ  (ബി) വക്താവ്
(സി) ശ്രോതാവ്  (ഡി) ഗ്രഹണി
ഉത്തരം: (A)

527. അർധരാത്രിക്കു കുട പിടിക്കുക എന്ന ശൈലിയുടെ അർഥം:
(എ) അനാവശ്യമായ ആഡംബരം കാണിക്കുക
 (ബി) സാഹചര്യത്തിനൊത്തു പ്രവർത്തിക്കുക
(സി) കുഴപ്പത്തിൽ മുതലെടുക്കുക
(ഡി) അന്യരെ ആശ്രയിക്കുക
ഉത്തരം: (A)

528. മണ്ഡൂകം എന്ന വാക്കിനർഥം:
(എ) കിണർ (ബി) തവള
(സി) പാമ്പ് (ഡി) അലസൻ
ഉത്തരം: (B)

529. മലയാളഭാഷ ഏതു ഗോത്രത്തിൽപ്പെടുന്നു?
(എ) ദ്രാവിഡഗോതം (ബി) ഇന്തോ-ആര്യൻ
(സി) സിനോ-ടിബറ്റൻ (ഡി) ഇന്തോ-യൂറോപ്യൻ -
ഉത്തരം: (A)

530. ഒരു വാക്യത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിഹ്നം:
(എ) ഭിത്തിക (ബി) അല്പവിരാമം
(സി) പൂർണവിരാമം (ഡി) അങ്കുശം
ഉത്തരം: (C)

531. താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പദങ്ങളിൽ ബഹുവചനരൂപമല്ലാത്തത്:
(എ) മക്കൾ (ബി) കുഞ്ഞുങ്ങൾ
(സി) പെങ്ങൾ (ഡി) ആണുങ്ങൾ
ഉത്തരം: (C)

532. താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ സ്ത്രീലിംഗപദമേത്?
(എ) പതി (ബി) ശ്വശു
(സി) കവി (ഡി) തമ്പി
ഉത്തരം: (B)

533. വ്യാകരണം പഠിച്ചിട്ടുള്ളയാൾ:
(എ) വൈയാകരണൻ (ബി) വിദ്വാൻ
(സി) വിദഗ്ധൻ (ഡി) വ്യാകരണൻ -
ഉത്തരം: (A)

534. കുടത്തിലെ വിളക്ക് എന്ന ശൈലിയുടെ അർഥം:
(എ) പ്രയോഗിച്ചുകാണാത്ത വൈദഗ്ധ്യം
(ബി) അസാധരണമായ തണ്ട്
(സി) അലഭ്യവസ്ത
(ഡി) അപരിഷ്കൃതൻ
ഉത്തരം: (A)

535. ഹിരണ്യം എന്ന വാക്കിന്റെ അർഥം:
(എ) വനം (ബി) സ്വർണം
(സി) സിംഹം (ഡി) ആന
ഉത്തരം: (B)

536. ശരിയായ പ്രയോഗം:
(എ) പത്തുവീടുകൾ (ബി) പത്തുനാഴികൾ
(സി) പത്തു കുട്ടി (ഡി) പത്തു രൂപാ
ഉത്തരം: (D)

537. ആകാശത്തിന്റെ പര്യായമല്ലാത്തത്:
(എ) വ്യോമം
(ബി) ഗഗനം (സി) നാകം
(ഡി) അംബരം
ഉത്തരം: (C)

538. ""Waxing and vaning' എന്നതിന് ഏറ്റവും- അനുയോജ്യമായ മലയാള രൂപം:
(എ) ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ (ബി) വേലിയേറ്റവും വേലിയിറക്കവും
(സി) വൃദ്ധിക്ഷയങ്ങൾ (ഡി) ഉദയാസ്തമയങ്ങൾ -
ഉത്തരം: (C)

539. "Accept this for the time being' എന്നതിന്റെ പരിഭാഷ.
(എ) സമയക്കുറവ് കാരണം ഇത് പരിഗണിക്കുക
(ബി) തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇത് സ്വീകരിക്കുക
(സി) സമയാസമയങ്ങളിൽ ഇത് അംഗീകരിക്കുക
(ഡി) എല്ലാക്കാലത്തേക്കുമായി ഇത് സമ്മതിക്കുക -
ഉത്തരം: (B)

540. ചക്രശ്വാസം വലിക്കുക എന്നാൽ:
(എ) അത്യധികം വിഷമിക്കുക (ബി) വല്ലാതെ ദ്രോഹിക്കുക
(സി) ആസ്ത്മ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുക (ഡി) അമിത പലിശ ഈടാക്കുക -
ഉത്തരം: (A)

541. തെറ്റിച്ചെഴുതിയ പദമേത്?
(എ) ദാരിദ്ര്യം  (ബി) കോപിഷ്ഠൻ
(സി) ദ്രൗപദി  (ഡി) ഐഹീകം
ഉത്തരം: (D)

542. കിണറ്റിലെ തവള എന്ന ശൈലിയുടെ അർഥം:
(എ) ലോകപരിജ്ഞാനം കുറഞ്ഞ വ്യക്തി
(ബി) ഒഴിയാബാധക്കാരനായ ഉപദ്രവകാരി
(സി) പരിചയസമ്പന്നൻ
(ഡി) കുഴപ്പക്കാരൻ -
ഉത്തരം: (A)

543. കണ്ണിൽ പൊടിയിടുക എന്ന ശൈലിയുടെ അർഥം:
(എ) മാന്ത്രികവിദ്യ കാണിക്കുക (ബി) വഞ്ചിക്കുക
(സി) തോൽപ്പിക്കുക (ഡി) ദാക്ഷിണ്യം കാണിക്കാതിരിക്കുക
ഉത്തരം: (B)

544. മകളുടെ ഭർത്താവ് എന്നർഥമുള്ളത്:
(എ) ശ്വശുരൻ (ബി) ശ്വശ്രു
(സി) ജാമാതാവ് (ഡി) സ്നുഷ
ഉത്തരം: (C)

545. ആർഷം എന്ന വാക്കിനർഥം:
(എ) ഋഷിയെ സംബന്ധിച്ചത് (ബി) പഴക്കമുള്ളത്
(സി) പുണ്യം (ഡി) മഹത്തായത്
ഉത്തരം: (A)

546. "Credibility" എതിനു തത്തുല്യമായത്:
(എ) വിശ്വസ്തത (ബി) ആത്മാർഥത
(സി) വിശ്വാസ്യത (ഡി) കടപ്പാട് -
ഉത്തരം: (C)

547. "പാഷാണത്തിലെ കൃമി' എന്ന പ്രയോഗത്തിനർഥം:
(എ) ശുദ്ധഗതിക്കാരൻ (ബി) തമാശക്കാരൻ
(സി) മഹാദുഷ്ടൻ (ഡി) നിഷ്ഫലവസ്തു
ഉത്തരം: (C)

548.ദന്തഗോപുരം എന്ന ശൈലിയുടെ അർഥം:
(എ) സുരക്ഷാസ്ഥാനം (ബി) നിഗൂഢസ്ഥാനം
(സി) സാങ്കൽപ്പിക സ്വർഗം (ഡി) വിശിഷ്ടവസ്തു
ഉത്തരം: (C)

549. ""A fair weather friend' എന്നാൽ:
(എ) ലാഘവചിത്തനായ സുഹൃത്ത്
(ബി) സന്തോഷവാനായ കൂട്ടുകാരൻ
(സി) പരസഹായിയായ ചങ്ങാതി
(ഡി) ആപത്തിൽ ഉതകാത്ത സ്നേഹിതൻ
ഉത്തരം: (D)

550. ചരിത്രാതീതകാലം എന്ന വാക്കിന്റെ ശരിയായ അർഥം:
(എ) ചരിത്രത്തിനുശേഷമുള്ള കാലം
(ബി) ചരിത്രം തുടങ്ങുന്ന കാലം
(സി) ചരിത്രത്തിനുമുമ്പുള്ള കാലം
(ഡി) ചരിത്രകാലം
ഉത്തരം: (C)
<Chapters: 01,......, 1920, 21, 22, 232425, ......3738>

<ഈ ബ്ലോഗിലെ മുഴുവന്‍ പോസ്റ്റുകളും ഒരുമിച്ച് കാണുക >
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC LDC/LGS Questions & Answers - Click here
PSC RANK LISTS / SHORTLISTS -> Click here
PDF BOOKS - Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, IX, X, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* SCERT TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here

Post a Comment

0 Comments